...
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів із предмета захист Вітчизни PDF Печать E-mail

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів із предмета захист Вітчизни

При оцінюванні навчальних досягнень учнів з предмета захист Вітчизни вчитель оцінює теоретичні знання, уміння їх застосовувати на практиці; за нормативними показниками, - контрольні вправи, що їх мають виконувати учні (вправи та нормативні показники подано у навчальних програмах).

Рівень навчальних досягнень учнів    Бали    Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
І. Початковий    1    Учень може розрізняти об’єкти вивчення і відтворювати деякі його елементи (на рівні «так-ні»)
2    Учень фрагментарно може відтворити окремі елементи навчального матеріалу; має елементарні навички виконання практичних робіт
3    Учень декількома простими реченнями передає зміст нав¬чального матеріалу, знаходить відповідь на питання в тексті підручника; з допомогою вчителя виконує елементарні завдання
II. Середній     4    Учень знає окремі факти, що стосуються навчального матеріалу відповідно до тексту підручника або пояснення вчителя; виявляє здатність елементарно висловлювати думку; з допомогою вчителя може виконувати частину практичних завдань
5    Учень розуміє основний навчальний матеріал, здатний дати визначення по¬нять, але допускає помилки; з допо¬могою вчителя може логічно відтво¬рювати значну його частину; його вмін¬ня і навички дають змогу виконувати практичні завдання з допомогою вчителя
6    Учень самостійно відтворює значну частину навчального матеріалу; може дати стислу характеристику об’єктам вивчення; правильно вживає терміни; з допомогою вчителя користується джерелами інформації
III. Достатній    7    Учень виявляє знання і розуміння пе¬реважної частини навчального мате¬ріалу; дає визначення понять; здатний застосовувати знання на практиці (за алгоритмом), може частково кон¬тролювати власні навчальні дії; самостійно визначає порядок виконання практичних завдань
8    Учень володіє навчальним матеріалом і використовує набуті знання і уміння у стандартних ситуаціях; може зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію за допомогою вчителя, самостійно засто¬совує теоретичні знання для виконан¬ня практичних завдань
9    Учень оперує навчальним матеріалом на рівні теми, розділу, може самостійно його відтворювати; володіє необхідними теоретичними засадами для вироблення власної думки при обговоренні проблемних ситуацій та виконанні практичних завдань
IV. Високий    10    Учень володіє глибокими, міцними знаннями, здатний використовувати їх у нестандартних ситуаціях; виявляє творчі здібності; знаходить джерела інформації та самостійно використовує їх при ви¬конанні поставлених завдань
11    Учень володіє узагальненими знання¬ми з предмета, вільно висловлює влас¬ні думки; без допомоги викладача знаходить джерела інформа¬ції і використовує одержані відомості відповідно до мети та завдань власної пізнавальної діяльності; раціонально виконує практичні завдання
12    Учень має системні знання, виявляє здатність приймати рішення, вміє само¬стійно здобувати знання; рівень умінь і навичок дає змогу виконувати практичні завдання на бездоганному рівні


 

Яндекс.Метрика >