...
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з етики PDF Печать E-mail

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з етики

При оцінюванні навчальних досягнень з етики враховується:
-    рівень оволодіння знаннями про людину та моральні взаємини в суспільстві, основні моральні норми і цінності українського суспільства та людства, правила етикету, правила культури поведінки;
-    рівень умінь керуватися в поведінці моральними нормами та цінностями, виявляти дружелюбність, ввічливість, повагу й чуйність до інших, толерантність та милосердя;
-    рівень оволодіння практичними уміннями та навичками позитивного ставлення і мотивації до застосування моделей поведінки, орієнтованих на моральні цінності українського суспільства та людства в цілому.
Всі види оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються за критеріями, наведеними в таблиці.

Рівні навчальних досягнень учнів    Бали    Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
I. Початковий    1    Учень (учениця) називає одне-два етичних поняття, моральних чи етикетних норми
2    Учень (учениця) називає декілька етичних понять теми, моральних і етикетних норм, правил поведінки; дає моральну оцінку ситуації чи вчинку на рівні «добре»-«погано»
3    Учень (учениця) двома-трьома простими реченнями пояснює зміст етичного поняття;
наводить приклади окремих фактів і явищ з моральної практики; дає власну оцінку окремих фактів і явищ моральної практики (на рівні «добре-погано») і пояснює її одним-двома реченнями
II. Середній    4    Учень (учениця) репродуктивно відтворює (у вигляді 4-6 простих речень) частину матеріалу уроку; дає пояснення етичних понять і термінів уроку; наводить приклади морального та аморального в житті людей; оцінює прості моральні ситуації та пояснює свою оцінку у відповідності до норм моралі; формулює правило поведінки у відповідності до норми моралі чи етикету
5    Учень (учениця) відтворює основний зміст навчального матеріалу уроку, відповідаючи на запитання учителя; визначає окремі ознаки етичних понять; аналізує ситуацію за питаннями вчителя, підручника; за допомогою вчителя співвідносить конкретні вчинки з відповідними нормами моралі й етикету і висловлює оцінне судження
6    Учень (учениця) у цілому самостійно відтворює матеріал теми; характеризує подію, ситуацію, вчинок з точки зору моральних критеріїв;
правильно вживає етичні поняття і пояснювати їх на прикладах; використовує приклади з історії та літератури, висловлює просте оцінне судження про відповідність чи невідповідність поведінки моральним нормам
III. Достатній    7    Учень (учениця) у цілому послідовно, самостійно відтворює матеріал теми; може виявляти розуміння етичної термінології; пояснює критерії оцінки певних вчинків, подій, ситуацій, обгрунтовуючи власну думку прикладом
8
Учень (учениця) самостійно опановує основний навчальний матеріал уроку; аналізує відповідні явища і ситуації, визначаючи ознаки моральної поведінки; моделює прості ситуації морально-етичного змісту і пропонує аргументовані шляхи їх розв’язання
9    Учень (учениця) самостійно опрацьовує матеріал уроку за підручником; самостійно аналізує етичні феномени і робить власні нескладні висновки;
обґрунтовує власні етичні судження і оцінки за допомогою власних прикладів і аргументів; порівнює і узагальнює явища морально-духовного життя суспільства
IV. Високий    10    Учень (учениця) оперує основним навчальним матеріалом, викладаючи його у відповідній формі;
моделює морально-етичні ситуації, пропонує шляхи їх розв’язання і пояснює їх; самостійно розв’язує ситуацію морального вибору і пояснює свій вибір, спираючись на етичні категорії; самостійно оцінює моральність явищ, подій, вчинків; з незначною допомогою учителя працює з іншими джерелами інформації етичного змісту (фото, художній текст, усна розповідь)
11    Учень (учениця) вільно викладає навчальний матеріал в усній та письмовій формі відповідно до завдання; самостійно здобуває нескладну інформацію етичного змісту з інших, крім підручника і розповіді вчителя, джерел; пояснює зміст етичних понять і моральних норм, застосовує їх для аналізу нових ситуацій, зокрема з власного життя; оцінює життєві ситуації, вчинки людей та результати їх дій з позицій справедливості
12    Учень (учениця) послідовно і логічно викладає навчальний матеріал, застосовуючи і пояснюючи етичні поняття і терміни;виявляє творчий підхід у розв’язанні ситуативних завдань, оперуючи набутими знаннями і уміннями;моделює ситуації морально-етичного змісту, проявляючи толерантність; оцінює власну поведінку та поведінку товаришів з позицій моральності та громадянської активності

 

Яндекс.Метрика >