...
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІКЛУВАЛЬНУ РАДУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ PDF Печать E-mail

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІКЛУВАЛЬНУ РАДУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Затверджено наказом
Міністерства освіти і науки України
від 5 лютого 2001 р. № 45

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2001 р. за № 146/5337
1.    Загальні положення
Відповідно  до  пункту  65  Положення  про  загальноосвіт­ній навчальний заклад,
затвердженого  Постановою  Кабінету  Міністрів України від 14 червня 2000 року №
964,  у  навчальних  закладах усіх типів та форм власності за рішенням загальних
зборів (конференції) може створюватись піклувальна рада.
Піклувальна  рада  —  це  орган самоврядування, який фор­мується з представників
органів   виконавчої   влади,   підприємств,   установ,   навчальних   закладів,
організацій,  окремих  громадян  з  метою  залучення  громадськості до вирішення
проблем    освіти,    забезпечення    сприятливих    умов    ефективної   роботи
загальноос­вітнього навчального закладу.
У  своїй  діяльності  піклувальна рада керується Консти­туцією України, Законами
України    «Про    освіту»,    «Про   загальну   середню   освіту»   та   іншими
нормативно-правовими   актами,   що  регулюють  діяльність  навчальних  закладів
системи загальної се­редньої освіти, цим Положенням.
Загальноосвітній   навчальний   заклад  на  основі  цього  по­ложення  розробляє
Положення   про   піклувальну   раду   загально­освітнього  навчального  закладу
відповідно до свого типу.
2.    Мета, завдання і принципи діяльності піклувальної ради
2.1.    Метою  діяльності  піклувальної  ради  є забезпечення доступності загальної
середньої   освіти  для  всіх  громадян,  задово­лення  освітніх  потреб  особи,
залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.
2.2.    Основними завданнями піклувальної ради є:
•   співпраця  з  органами  виконавчої  влади,  організаціями,  під­приємствами,
установами,   навчальними   закладами,   окреми­ми  громадянами,  спрямована  на
поліпшення  умов  навчання  і  виховання учнів (вихованців) у загальноосвітньому
навчаль­ному закладі;
сприяння   зміцненню   навчально-виробничої,  наукової,  матеріаль­но-технічної,
культурно-спортивної,   корекційно-відновної   та   ліку­вально-оздоровчої  бази
загальноосвітнього навчального закладу;
сприяння  організації  та  проведенню  заходів, спрямованих на охо­рону життя та
здоров’я учасників навчально-виховного процесу;
організація   дозвілля   (конкурси,   вечори,   спортивні   змагання   тощо)  та
оздоровлення учнів (вихованців), педагогічних пра­цівників;
сприяння  створенню  та  раціональному  використанню фонду загальнообов’язкового
навчання;
сприяння  виконанню  чинного  законодавства щодо обов’язковості повної загальної
середньої освіти;
запобігання   дитячій  бездоглядності,  сприяння  працевлашту­ванню  випускників
загальноосвітнього навчального закладу;
стимулювання творчої праці педагогічних працівників та уч­нів (вихованців);
всебічне  зміцнення зв’язків між родинами учнів (вихованців) та загальноосвітнім
навчальним закладом;
сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.
2.3. Піклувальна рада діє на засадах:
пріоритету прав людини, поєднання інтересів особи, суспільства;
самоврядування;
колегіальності ухвалення рішень;
добровільності і рівноправності членства;
законності, гласності.
3. Створення піклувальної ради та організація її діяльності
3.1.    Піклувальна рада створюється за рішенням загальних зборів
(конференції) або ради загальноосвітнього навчального закладу.
Піклувальна  рада  формується  у  складі  7—15  осіб  з  пред­ставників місцевих
органів  виконавчої  влади  або  органів місце­вого самоврядування, підприємств,
установ,  організацій,  нав­чальних  закладів,  окремих  громадян,  у тому числі
іноземних.
Піклувальна  рада  може  створювати  комісії,  ініціативні групи, до складу яких
входять  представники громадськості, пе­дагогічного колективу, батьки або особи,
які їх замінюють, пред­ставники учнівського самоврядування.
Члени   піклувальної   ради   обираються   на  загальних  збо­рах  (конференції)
загальноосвітнього  навчального  закладу  шля­хом  голосування простою більшістю
голосів.
Члени піклувальної ради працюють на громадських за­садах.
У  випадках,  коли  хтось  із  членів  піклувальної  ради вибу­ває, на загальних
зборах (конференції) на його місце обирається інша особа.
Очолює  піклува  льну  раду  голова,  який  обирається  шляхом голосування на її
засіданні з числа членів піклувальної ради.
З числа членів піклувальної ради також обираються заступ­ник та секретар.
3.8.    Голова піклувальної ради:
скликає і координує роботу піклувальної ради;
готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;
визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
•  представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та
організаціях з питань, віднесених до її повноважень.
Голова   піклувальної  ради  має  право  делегувати  свої  повнова­ження  членам
піклувальної ради.
3.9.    Робота   піклувальної   ради   планується   довільно.   Кількість  засідань
визначається  їх  доцільністю,  але, як правило, не менше чотирьох разів на рік.
Засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.
Засідання  піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох
третин її членів.
Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.
Піклувальна  рада  інформує  про свою діяльність у до­ступній формі на зборах, у
засобах масової інформації, через спе­ціальні стенди тощо.
Рішення  піклувальної  ради  в  7-денний  термін доводять­ся до відома колективу
загальноосвітнього  навчального  закладу,  батьків,  громадськості, їх виконання
організовується членами піклувальної ради.
Не  допускається  втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес
(відвідування  уроків тощо) без зго­ди керів ника загальноосвітнього навчального
закладу.
4. Права піклувальної ради
Піклувальна рада має право:
•  вносити  на  розгляд  органів  виконавчої влади, керівника загальноосвітнього
навчального  закладу,  загальних  зборів (конференції) пропозиції щодо зміцнення
матеріально-технічної,   навчально-виробничої,  наукової,  культурно-спортивної,
корекційно-відновної    та    лікувально-оздоровчої   бази   загальноос­вітнього
навчального закладу;
сприяти    залученню    додаткових   джерел   фінансування   загаль­ноосвітнього
навчального закладу;
вживати  заходи  до зміцнення матеріально-технічної і нав­чально-методичної бази
загальноосвітнього навчального за­кладу;
сприяти    стимулюванню   творчої   праці   педагогічних   працівни­ків,   учнів
(вихованців);
брати  участь  у  розгляді  звернень  громадян  з  питань, що стосу­ються роботи
загальноосвітнього  навчального  закладу,  з  ме­тою  сприяння  їх  вирішенню  у
встановленому порядку.
Заступник начальника департаменту
розвитку дошкільної, загальної середньої
та позашкільної освіти П. Б. Полянський

 

Яндекс.Метрика >