...
ПОЛОЖЕННЯ про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад PDF Печать E-mail

ПОЛОЖЕННЯ про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад

Затверджено
наказом Міністерства освіти
і науки України від 20 лютого 2002 р. № 114
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 травня 2002 р. за № 428/6716
1. Загальні положення
Це  положення  розроблено  відповідно  до  Законів  України  «Про  освіту», «Про
загальну  середню  освіту»,  Положення  про за­гальноосвітній навчальний заклад,
затвердженого  Постановою  Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 964 (далі
— Поло­ження про загальноосвітній навчальний заклад).
Експериментальним   загальноосвітнім  навчальним  закла­дом  є  загальноосвітній
навчальний  заклад, у якому проводиться експеримент з перевірки результативності
та можливості засто­сування освітніх інновацій.
Загальноосвітньому   навчальному  закладу  надається  статус  експериментального
всеукраїнського або регіонального рівня.
1.4.Статус експериментального всеукраїнського рівня на­
дається загальноосвітньому навчальному закладу, на базі якого
проводитиметься експеримент з перевірки результативності та
можливості  застосування:  освітніх,  дидактичних,  виховних  систем;  державних
стандартів  загальної  середньої освіти, інваріантної складової змісту загальної
середньої освіти.
1.5.Статус  експериментального  регіонального рівня надається загальноосвітньому
навчальному  закладу,  на  базі  якого  проводитиметься  експеримент з перевірки
результативності та можливості застосування:
варіативної складової змісту загальної середньої освіти;
систем  організації  навчально-виховного процесу, методів нав­чання та виховання
у загальноосвітньому навчальному закладі;
систем внутрішкільного управління або їх компонентів.
1.6.Статус експериментального всеукраїнського рівня надається  загальноосвітньому  навчальному  закладу  Міністерством  освіти і науки
України (далі — МОН України).
Статус  експериментального  регіонального  рівня  надається  за­гальноосвітньому
навчальному  закладу  відповідно Міністерством освіти Автономної Республіки Крим
(далі  —  Міносвіти  Автоном­ної Республіки Крим), Головним управлінням освіти і
науки  Київ­ської  міської  державної  адміністрації, управлінням освіти і науки
обласної,  Севастопольської  міської  державної адміністрації (далі — управління
освіти і науки обл(міськ)держадміністрації).
Статус  експериментального  не  змінює  підпорядкування,  тип,  форму  власності
загальноосвітнього навчального закладу.
Експериментальний   Загальноосвітній   навчальний   заклад  у  своїй  діяльності
керується   Законами  України  «Про  освіту»,  «Про  загальну  середню  освіту»,
Положенням  про  загальноосвіт­ній  навчальний  заклад,  Положенням  про порядок
здійснення    інноваційної    освітньої    діяльності,    затвердженим   наказом
Мініс­терства  освіти і науки України від 07.11.2000 р. № 522 та зареєс­трованим
в  Міністерстві  юстиції  України  26.12.2000 р. за № 946/5167 (далі — Положення
про  порядок  здійснення  інновацій­ної освітньої діяльності), цим Положенням та
власним статутом.
2. Надання статусу експериментального загальноосвітньому навчальному закладу
Рішення    про    надання   загальноосвітньому   навчальному   закладу   статусу
експериментального  приймається одночасно з рішенням про проведення експерименту
на  його  базі  на  підставі  висновків  експертизи  заявки  на проведення цього
експерименту,  експериментальних  матеріалів  або  відповідного подання Президії
Академії педагогічних наук України (далі — АПН України).
Для   прийняття  рішення  про  надання  загальноосвітньому  навчальному  закладу
статусу  експериментального ініціатор ек­сперименту (юридична або фізична особа)
подає   до   відповідного   органу   управління  освітою  заявку  на  проведення
експерименту на базі цього навчального закладу (далі — заявка).
Заявка подається:
до  МОН  України  для  надання  загальноосвітньому  навчальному  закладу статусу
експериментального всеукраїнського рівня;
до  Міносвіти  Автономної Республіки Крим або до відповідно­го управління освіти
і  науки  обл(міськ)держадміністрації для надання загальноосвітньому навчальному
закладу статусу ек­спериментального регіонального рівня.
Заявка  наукового  працівника  (працівників) або підвідом­чої установи (установ)
АПН  України  на  проведення експерименту всеук раїнського рівня може подаватися
до Президії АПН Укра­їни.
Заявка має містити:
інформацію  про  її  автора  (авторів),  за  потреби  — про науко­вого керівника
(керівників)    експерименту    (адреса,    телефон,   місце   роботи,   посада,
кваліфікаційна категорія, педагогічне, вчене звання, науковий ступінь);
формулювання теми дослідно-експериментальної роботи;
опис очікуваних результатів експерименту, пропонованої ос­вітньої інновації;
визначення мети і завдань, гіпотези дослідно-експеримен­тальної роботи;
перелік   загальноосвітніх   навчальних  закладів,  на  базі  яких  пропонується
провести експеримент;
визначення термінів проведення експерименту;
пропозиції щодо змісту і термінів здійснення контролю за хо­дом експерименту;
опис   наявного   і  необхідного  забезпечення  експерименту  (ор­ганізаційного,
науково-методичного,   кадрового,   матеріально-технічного,  фінансового),  його
кошторис. До заявки додаються:
підтвердження  згоди  на проведення експерименту загально­освітнього навчального
закладу,  органу  управління освітою, засновників, яким цей заклад безпосередньо
підпорядкова­ний,  відповідно  Міносвіти Автономної Республіки Крим, уп­равління
освіти  і  науки  обл(міськ)держадміністрації (копії листів до органу управління
освітою або до АПН України, що розглядає заявку);
експериментальні  навчальні  плани,  програми,  книги  (їх  ру­кописи), за якими
пропонується здійснювати навчально-ви­ховний процес;
інші експериментальні матеріали.
2.6.    Експериментальні навчальні плани, програми з предметів
інваріантної   складової  змісту  загальної  середньої  освіти,  підручни­ки  та
навчальні  посібники  подаються  до МОН України з метою от­римання дозволу на їх
застосування      у      навчально-виховному      процесі     експериментального
загальноосвітнього навчального закладу.
2.6.   Експериментальні  навчальні  плани,  програми  з  предметів  інваріантної
складової  змісту  загальної середньої освіти, підручники та навчальні посібники
подаються  до  МОН  України  з  метою  от­римання  дозволу  на їх застосування у
навчально-виховному  процесі  експериментального  загальноосвітнього навчального
закладу.
Форма заявки встановлюється МОН України або Пре­зидією АПН України.
Експертиза   заявки   на   проведення   експерименту   всеук­раїнського   рівня,
експериментальних      матеріалів      здійснюється     відповідною     комісією
Науково-методичної   ради   з  питань  освіти  МОН  України  (далі  —  експертна
комісія).
Експертиза  заявки  наукового  працівника (працівників) або підвідомчої установи
(установ)   АПН   України  на  проведення  екс­перименту  всеукраїнського  рівня
здійснюється АПН України.
Експертиза    заявки    на   проведення   експерименту   регіо­нального   рівня,
експериментальних  матеріалів  здійснюється ек­спертною комісією, що створюється
органом управління освітою, до якого подається заявка.
Термін  експертизи  заявки  та  експериментальних матеріалів становить не більше
трьох місяців від дати їх надходження.
Згідно  з  висновками  експертизи  заявки  автор (автори) доопрацьовує заявку та
експериментальні  матеріали і подає їх до відповідного органу управління освітою
або до Президії АПН України для проведення повторної експертизи.
Автор  (автори)  заявки у тримісячний термін може оскар­жити висновки експертизи
у  МОН  України.  У  цьому  разі  МОН України створює експертну комісію у новому
складі, що здійснює повторний розгляд відхиленої заявки.
Термін  повторного розгляду заявки становить не більше трьох місяців від дати її
надходження. Висновки повторної екс­пертизи є остаточними.
За  наявності позитивного висновку експертної комісії про доцільність проведення
експерименту,    надання    статусу    екс­периментального    загальноосвітньому
Навчальному     закладу     ав­тор     (автори)     заявки     подає    програму
дослідно-експериментальної   роботи   на  затвердження  до  відповідного  органу
управління осві­тою або до Президії АПН України.
Для  прийняття  рішення  про  надання  загальноосвітньо­му  навчальному  закладу
статусу   експериментального   всеукраїн­ського   рівня   Президія  АПН  України
звертається до МОН України з відповідним поданням.
До подання Президії АПН України додаються:
програма дослідно-експериментальної роботи;
кошторис експерименту;
перелік   загальноосвітніх   навчальних  закладів,  на  базі  яких  пропонується
провести експеримент;
підтвердження  згоди  на проведення експерименту загально­освітнього навчального
закладу,  органів управління освітою, засновників, яким цей заклад безпосередньо
підпорядкова­ний,  відповідно  Міносвіти Автономної Республіки Крим, уп­равління
освіти і науки обл(міськ)держадміністрації (копії листів до АПН України);
експериментальні  навчальні  плани,  програми,  книги  (їх  ру­кописи), за якими
пропонується здійснювати навчально-ви­ховний процес;
пропозиції щодо змісту і термінів здійснення контролю за хо­дом експерименту.
2.16.    Після  отримання  позитивного  висновку експертної комісії про доцільність
проведення  експерименту, надання загальноосвітньому навчальному закладу статусу
експериментального   або   відповідного   подання  Президії  АПН  України  орган
управлін­ня освітою:
а)    спільно з автором (авторами) заявки або АПН України визначає:
загальноосвітній  навчальний  заклад  (заклади),  на  базі якого проводитиметься
експеримент;
зміни у його діяльності, навчально-виховному процесі;
терміни проведення експерименту;
кошторис експерименту;
осіб,   відповідальних   за  проведення  експерименту  і  його  ре­зультати,  їх
повноваження щодо контролю за ходом дослідно-експериментальної роботи;
б)    виділяє  необхідні  для  проведення  експерименту кошти, за потреби спільно з
автором   (авторами)   заявки   залучає   юридичних   і   фізичних   осіб,   які
здійснюватимуть  фінансове,  матеріально-  технічне та інформаційне забезпечення
експерименту;
в)    за потреби:
погоджує  питання фінансування, матеріально-технічного забезпечення експерименту
з  іншими  органами  державної виконавчої влади, відповідними місцевими органами
управ­ління  освітою,  засновниками  загальноосвітнього  навчального закладу, на
базі якого передбачається провести експеримент;
укладає  угоди  з  автором (авторами) заявки, науковим керів­ником (керівниками)
експерименту,   виконавцями  дослідно-експериментальної  роботи,  юридичними  та
фізичними особа­ми, які забезпечуватимуть проведення експерименту.
2.17.    На    підставі   позитивного   висновку   експертної   комісії,   програми
дослідно-експериментальної   роботи,   укладених  угод,  підтверджень  згоди  на
проведення  експерименту  юридичних  і  фізичних  осіб  або подання Президії АПН
України   відповідний  орган  управління  освітою  видає  наказ  про  проведення
експерименту     всеукраїнського     або     регіонального     рівня,    надання
загаль­ноосвітньому     навчальному     закладу    статусу    експериментального
всеукраїнського  або  регіонального  рівня,  за  потреби  —  спільний  з  іншими
органами виконавчої влади.
Цим  наказом  дається дозвіл на проведення експерименту, затверджуються програма
дослідно-експериментальної   роботи,  кошторис  експерименту,  надається  статус
експериментального    загальноосвітньому    навчальному    закладу   (закладам),
встанов­люються:
юридичні   та   фізичні   особи,   які   здійснюватимуть   наукове  керів­ництво
експериментом, забезпечуватимуть його проведення;
обсяги та джерела фінансування експерименту;
особи,  відповідальні  за проведення і результати експеримен­ту, їх повноваження
щодо контролю за ходом дослідно-експе­риментальної роботи;
порядок  і  терміни  звітування  про хід і результати дослідно-експериментальної
роботи. За потреби цим наказом:
затверджуються  експериментальні навчальні плани, індиві­дуальний штатний розпис
експериментального загальноос­вітнього навчального закладу;
дається   дозвіл   на   використання  в  експериментальному  за­гальноосвітньому
навчальному   закладі   експериментальних  навчальних  програм,  підручників  та
посібників,  інших  ма­теріалів,  що  пройшли  відповідну  експертизу. До наказу
додаються:
програма дослідно-експериментальної роботи і кошторис ек­сперименту;
за   потреби   —  форма  звіту  про  хід  і  результати  експеримен­ту,  перелік
загальноосвітніх  навчальних закладів, яким на­дається статус експериментальних,
а також перелік наукових керівників експерименту.
3. Повноваження експериментального загальноосвітнього навчального закладу
3.1.  Згідно з наказом про проведення експерименту відповід­ний орган управління
освітою  надає  експериментальному  за­гальноосвітньому  навчальному  закладу та
органу   управління   освітою,   засновникам,   яким  цей  заклад  безпосередньо
підпоряд­кований,        право        вносити        передбачені       програмою
дослідно-експе­риментальної роботи зміни в:
зміст  освіти (працювати за експериментальним навчальним планом, застосовувати у
навчально-виховному процесі експе­риментальні навчальні програми, книги);
методи, форми організації навчання та виховання;
організацію навчально-виховного процесу, режим роботи;
систему внутрішкільного управління;
штатний розпис (право вводити додаткові штатні одиниці);
форми  комплектування,  підготовки  та  перепідготовки кадрів, оплати їх праці з
наданням   права   встановлювати   доплати   до  посадових  окладів  працівникам
експериментального   загаль­ноосвітнього   навчального  закладу,  які  виконують
дослідно-експериментальну   роботу.   3.2.   Експериментальний  загальноосвітній
навчальний заклад повинен:
здійснювати  дослідно-експериментальну  роботу  згідно з на­казом про проведення
експерименту на його базі;
вносити  передбачені  програмою дослідно-експериментальної роботи зміни до своєї
діяльності, як правило, на початку нав­чального року;
звітувати  про  хід і результати дослідно-експериментальної роботи перед органом
управління  освітою, що видав наказ про проведення експерименту на його базі, та
органом     управління    освітою,    засновниками,    яким    експериментальний
загально­освітній    навчальний    заклад   безпосередньо   підпорядкований,   у
встановлені ними терміни.
4.   Особливості   управління   експериментальним   загальноосвітнім  навчальним
закладом
Безпосереднє    керівництво   експериментальним   загально­освітнім   навчальним
закладом   здійснює  його  директор  згідно  з  повноваженнями  та  обов’язками,
встановленими Положенням про загальноосвітній навчальний заклад.
Загальне   управління  експериментом  в  експерименталь­ному  загальноосвітньому
навчальному  закладі  здійснюється  ор­ганом  управління освітою, що видав наказ
про  проведення  ек­сперименту на його базі, відповідно до Положення про порядок
здійснення інноваційної освітньої діяльності.
Безпосереднє  управління  експериментом в експеримен­тальному загальноосвітньому
навчальному  закладі здійснюється автором (авторами) заявки, науковим керівником
(керівниками)  експерименту спільно з директором загальноосвітнього навчаль­ного
закладу.
Автор  (автори)  заявки,  науковий  керівник (керівники) ек­сперименту спільно з
директором  загальноосвітнього  навчально­го  закладу  за погодженням з органами
його громадського само­врядування, учасниками навчально-виховного процесу:
готують  пропозиції  органу  управління  освітою,  що видає наказ про проведення
експерименту,  органу  управління  освітою,  заснов никам, яким загальноосвітній
навчальний  заклад  безпосередньо  підпорядкований,  про внесення змін до змісту
освіти,  методів,  форм  організації навчання та ви­ховання, його організаційної
структури   і   режиму   функціо­нування,  системи  внутрішкільного  управління,
штатного  розпису,  форм  комплектування,  організації  підготовки  керівників і
педагогів   до   роботи  за  програмою  дослідно-ек­спериментальної  роботи,  їх
морального та матеріального заохочення;
визначають  склад  учасників  експерименту (керівних, педаго­гічних працівників,
учнів);
планують, організовують дослідно-експериментальну роботу;
забезпечують  дотримання  учасниками  експерименту  умов здійснення інноваційної
освітньої  діяльності, визначених Положенням про порядок здійснення інноваційної
освітньої діяльності;
звітують  перед  органом  управління  освітою,  що  видав  наказ  про проведення
експерименту,  перед Президією АПН України (щодо експерименту, що проводиться на
підставі   її   подання),   органом   управління   освітою,  засновниками,  яким
експери­ментальний    загальноосвітній    навчальний    заклад    безпосеред­ньо
підпорядкований,  про  перебіг  і результати дослідно-ек­спериментальної роботи,
виносять  на їх розгляд пропозиції щодо внесення змін до її програми, розширення
бази, припи­нення експерименту.
4.5.    Автор (автори) заявки, науковий керівник (керівники) експерименту:
здійснюють    наукове    керівництво    експериментом    в   експери­ментальному
загальноосвітньому навчальному закладі;
звітують  про  перебіг  і  результати  дослідно-експериментальної  роботи  перед
органом  управління  освітою,  що  видав  наказ  про проведення експерименту, та
перед  Президією  АПН  України (щодо експерименту, що проводиться на підставі її
подання) у встановлені ними терміни.
4.6.    Директор  експериментального загальноосвітнього нав­чального закладу щороку
звітує   про  перебіг  і  результати  до­слідно-експериментальної  роботи  перед
органами  громадського самоврядування цього закладу, органом управління освітою,
засновниками,   яким   експериментальний   загальноосвітній   навчальний  заклад
безпосередньо підпорядкований, у встановлені
ними терміни.
6.   Фінансування   дослідно-експериментальної   роботи   в   експериментальному
загальноосвітньому навчальному закладі
Фінансування    дослідно-експериментальної    роботи    в    експе­риментальному
загальноосвітньому   навчальному   закладі   здійс­нюється  органами  управління
освітою, іншими юридичними та фізичними особами.
Фінансування  дослідно-експериментальної  роботи  може здій­снюватися за рахунок
коштів  державного  та  місцевого  бюджетів,  спеціальних  коштів, а також інших
джерел, не заборонених чин­ним законодавством.
Начальник департаменту розвитку загальної середньої,
дошкільної та позашкільної освіти
В. П. Романенко

 

Яндекс.Метрика >