Конспект уроку (10 клас) Відносність механічного руху. Траєкторія руху. Фізичне тіло й матеріальна точка. Печать

Конспект уроку (10 клас) Відносність механічного руху. Траєкторія руху. Фізичне тіло й матеріальна точка.
Мета: З’ясувати суть відносності механічного руху та матеріальної точки. Розвинути загальне уявлення про поняття руху. Виховати культуру мовлення на уроці.
Навчально - методичне забезпечення заняття:
Плакати, таблиці, підручник.
Тип уроку: урок з елементами бесіди
Хід уроку
І. Підготовчий етап.
1.    Організаційний момент
(Вчитель заходить у клас, вітається, перевіряє присутніх та готовність дошки і робочого місця до заняття.)
2.    Мотивація навчальної діяльності, повідомлення теми, мети і завдань уроку
Будь-яке фізичне тіло складається з величезної кількості частинок. Наприклад, в 1 см3 заліза міститься понад 1023 атомів Феруму. Порівняйте це число з кіль¬кістю людей на Землі — 1010 (10 млрд). Тобто число атомів в 1 см3 заліза в ба¬гато разів більше за кількість жителів Землі! А щоб визначити розташування тіла у просторі, суворо кажучи, потрібно визначити розташування кожної його точки. Тож розв'язати основну задачу механіки неможливо? Чи так це? І чи завжди для розгляду руху тіла є сенс розглядати рух кожної його точки?
3.    Актуалізація опорних знань учнів.
1. Дайте визначення механічного руху.
2. Наведіть приклади механічних рухів.
3. Який рух називають поступальним? Обертальним? Наведіть приклади.
4. Що вивчає механіка?
5. У чому полягає основна задача механіки?
6. Що таке тіло відліку?
ІІ. Основний етап
1. Сприймання  нового матеріалу
Слово вчителя.
У механіці матеріальне тіло описують його розмірами, фор¬мою та масою. Наприклад, планета Земля має форму кулі радіу¬сом 6400 км, її маса становить приблизно 6-Ю24 кг. Чи завжди для опису руху тіла потрібно знати об'єм і форму цього тіла? Розглянемо поступальний рух якогось пробного тіла. У ході такого руху всі ча¬стини тіла рухаються однаково. Тому можна обрати одну частину пробного тіла, досить малу за розмірами, та розглядати її як «пред¬ставницю» всього тіла в його русі. Додамо до розташування цієї ча¬стини у просторі масу всього тіла й назвемо цю частину матеріаль¬ною точкою.
Матеріальна точка — це фізична модель, що застосовується для спрощення опису руху тіла та відповідає тілу, розмірами якого в умо¬вах даної задачі можна знехтувати.
Сфера застосування моделі «матеріальна точка» обмежена. Так, розглядаючи рух потяга між станціями, потяг можна вважати мате¬ріальною точкою. Але коли потяг зупиняється на станції, ця модель не працює, бо, наприклад, пасажири мають знати номери вагонів у потязі, тобто мусять брати до уваги його розміри. Якщо тіло здій¬снює обертальний рух і радіуси кіл, які описують усі точки тіла, набагато більші за розміри тіла, то цей рух теж можна описувати, вважаючи тіло матеріальною точкою. Наприклад, за допомогою мо¬делі «матеріальна точка» можна описувати рух Землі навколо Сон¬ця. При цьому описувати добове обертання Землі за допомогою цієї моделі, звичайно, не можна.
Далі, якщо не буде спеціальних застережень, вважатимемо, що дане тіло є матеріальною точкою.
Траєкторія — уявна лінія, в кожній точці якої послідовно перебувала
матеріальна точка під час свого руху в просторі.
Проведіть по класній дошці крейдою — слід, який залишить крейда, збігається із траєкторією її руху. Іноді можна побачити тра¬єкторію руху літака. Ланцюжок слідів на чистому снігу допоможе відновити траєкторію руху людини або тварини.
Форма траєкторії руху тіла може бути довільною: дуга, па¬рабола, пряма, ламана, яка-небудь складна лінія тощо. Ділянки траєкторії за формою поділяються на прямолінійні та криволінійні. У першому випадку траєкторія руху тіла в даній СВ — пряма лінія, у другому — крива. Наведемо кілька прикладів.
Траєкторією руху Землі в Сонячній системі є її орбіта. Орбіта Землі плоска, практично не відрізняється від кола. Траєкторія руху штучного супутника Землі трохи складніша й містить у собі дві ді¬лянки: траєкторію підняття супутника та його орбіту. Остання теж плоска, але за формою являє собою еліпс.
Зверніть увагу: траєкторія руху тіла залежить від того, від¬носно якого тіла відліку спостерігають за рухом. Тому для опису руху тіла дуже важливо вибрати таку СВ, у якій траєкторія руху цього тіла якнайпростіша. Для наочності наведемо приклад з історії.
Давньогрецький учений Клавдій Птолемей, розглядаючи рух усіх небесних тіл і припу¬скаючи, що в центрі Всесвіту розташована Земля (Гея), запропонував геоцентричну СВ, тобто СВ, пов'язану із Землею (рис. 6.1). Тра¬єкторії руху планет у цій системі були на¬стільки складними, що мало хто навіть із дуже освічених людей того часу міг їх уявити, а тим більше описати. Кілька століть по тому польський учений Миколай Коперник запро¬понував геліоцентричну СВ, узявши за тіло відліку Сонце (Геліос) (рис. 6.2). І картина бу¬дови Сонячної системи стала простою й до¬ступною для розуміння.
Чим шлях відрізняється від переміщення
З поняттям траєкторії руху тісно пов'язане по¬няття шляху.
Шлях l — це фізична величина, що чисель¬но дорівнює довжині ділянки траєкторії, яка пройдена тілом за даний проміжок часу.
Одиниця шляху в СІ — метр (м).

Повну версію уроків можна отримати по замовленню! Звертайтесь!