...
Курсова робота: "ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ МІСЬКОГО ТА СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ" PDF Печать E-mail


План :


1.Вступ ..................................................................................................1
2.Умови та чинники динаміки та розміщення міського та сільськогою  населення України.......................................................2-5
3.Особливості сучасного розміщення міського та сільського населення України та їх територіальні відмінності.........................5-19
4.Вплив розміщення міського і сільського населення на територіальну організацію продуктивних сил України................19-21
5.Проблеми та перспективи розвитку та розміщення міського та сільського населення України в умовах розвитку ринкової
економіки.........................................................................................21-25
Література.........................................................................................26

1.Вступ
Трансформація  суспільно-демографічної  системи в Україні,особливо в період здобуття нею державної незалежності і самостійного управління соціально-економічним та екологічним розвитком,вимагає всебічного аналізу та розробки глибоких наукових засад вдосконалення соціальної   та   демографічної   політики   загальнодержавного та  регіонального розвитку. На таких наукових засадах мають будуватися підходи до конкретних перетворень, розроблятися прогнози і формутватися політика реформування суспільства на ближню та дальню перспективу.
Останніми роками загальна економічна криза в усіх регіонах України призвела до повсюдного різкого погіршення демографічної ситуації.Крім суто  економічних та екологічних чинників, причинами погіршення демографічної ситуації є безсистемний підхід до керування адміністративними територіями та регіонами; відсутність методології прогнозування та  стратегічного керування майбутньою поведінкою організаційних систем регіонів; невизначеність параметрів, через які система втрачає контроль над своїм внутрішнім і зовнішнім середовищами, що призводить до її розпаду; невідповідність функцій, що їх виконують територіальні органи керування, дійсному їх призначенню у системі тощо.Територія як соціальна,  економічна,  демографічна  та  екологічна система не розглядається як цілісність зі своїми загально- та внутрішньосистемними завданнями, потребами й інтересами. Відсутні відповідні служби, не залучаються до цієї справи спеціалісти належного профілю.Все це призводить до погіршення і без того складної демографічної ситуації в кожному регіоні та в країні в цілому.
В своїй роботі я намагався дати якісну характеристику сільському  та міському розселенню населення, розглянути проблеми з якими воно  стикається і спробувати знайти їм вирішення.

2.Умови та чинники динаміки та розміщення міського та сільського населення України
Регіональні особливості демографічної ситуації формуються під дію  зовнішніх та внутрішніх для даної країни чинників, у тому числі й природних умов, базового генофонду, правових, моральних та релігійних норм, адміністративно-регулятивних актів, екологічних умов проживання  тощо.
Основними чинниками розселення, в тому числі його інтенсивності і напрямів, є соціально-економічні (розвиток та розміщення продуктивних сил тощо), природні та демографічні.
Природні фактори позначаються на процесі розселення внаслідок територіальних відмінностей природного середовища (поверхні,клімату,гідографічної мережі, корисних копалин, якості земельних ресурсів та ін.).
Територіальні особливості  розселення, крім того, залежать від
інтенсивності  та  напрямів  постійних  та  маятникових  переміщень населення.
Розселення, як відомо, оцінюється регіональними відмінностями в густоті населення, співвідношенням чисельності міських і сільських жителів, інтенсивності зміни кількості жителів сільських і міських населених пунктів тощо. В свою чергу, просторові зрушення в порайонній організації виробництва та інших видах трудової діяльності мають прямий вплив на форми й територіальні особливості розселення людей,в значній мірі зумовлюють інтенсивність і напрям постійних і маятникових міграцій,призводять до зміни в питомій вазі міських і сільських жителів у всьмому населенні України та її областей (табл. 1).
Дія цих чинників у конкретних регіонах має свої особливості і загальний стан демопроцесів утворює мозаїчну картину як у кількісному так і в якісному плані. Дослідження цієї картини дасть змогу визначити, за рахунок яких регіонів і в якому напрямку розгортаються процеси відтворення населення. До того ж демоситуація в окремих регіонах може  стати базою, на якій ґрунтуватимуться моделі майбутнього стійкого відтворення народу України в цілому та певних регіонів зокрема,формування  демонолітики держави.

Дану роботу ви можете отримати по замовленню!

 

Яндекс.Метрика >