...
Реферат: "Польща" PDF Печать E-mail

Польща – одна з країн постсоціалістичної Європи, сучасна територія якої сформувалася після Другої світової війни. Польща – країна з вигідним економіко-географічним положенням, різноманітним господарством, розга-луженою системою зовнішньоекономічних зв’язків. За останні роки економі-чні та політичні реформи дали змогу Польщі за короткий час здобути статус асоційованого члена Євросоюзу.
Польща – республіка з президентом, що обирається строком на 5 років, та Сеймом, що виконує функції парламенту. Впливовою суспільною силою в державі є профспілки. Кількість політичних партій сьогодні сягає трьох деся-тків.

Територія Польщі становить 312 тис. км?. За площиною Польща займає сьоме місце в Європі. Простягається країна з заходу на схід на 689 км, а з півдня на північ – 649 км. Державні кордони простягаються на 3538 км. Польща межує з Україною, Чехією, ФРН, Білоруссю, Словаччиною та Лит-вою.
Вигідність положення країни визначається виходом до моря транзитними комунікаціями між Заходом і Сходом Європи. Майже вся територія країни являє собою басейни Вісли та Одри.
Польща – рівнинна країна, середня висота над рівнем моря – 173 м. Великі рівнини займають ? всієї території.

Клімат. Польща розташована в поясі помірного клімату. Кліматичні особливості визначаються положенням в зоні циркуляції повітряних мас, які формуються над Атлантичним океаном, завдяки чому погода дуже мінлива. Розрізняють шість пір року: рання весна (0°– +5°С), весна (+5°– +15°С), літо (вище +15°С), осінь (від +5° до +15°С), пізня осінь (від 0° до +5°С) і зима (нижче 0°С).
Середня кількість опадів – близько 600 мм. Дуже багато опадів випадає в Карпатах і Судетах (800-1500 мм за рік).

Гідрографія. Польща нараховує 9300 озер, які займають більше 1 га те-риторії. Великі ріки країни – Вісла та її притоки Буг і Нарев, Сан, Одра з при-токами Варта і Ніса Лужицька.

Грунти. На більшій частині території Польщі переважають дерново-підзолисті, дерново-карбонатні грунти та чорноземи.

Флора і фауна. Лісами вкрито до 20% території. Переважають соснові та змішані бори. Флора країни відзначається середнім багатством видів – 2200. Фауна Польща нараховує 84 види ссавців, 358 – птахів, 74 – риб, 225 – молюсків. Також збереглися рідкісні тварини – зубри, рисі, лісові коти, боб-ри, лосі, вовки.

Населення Польщі становить 38 млн чоловік. Польща вважається одно-національною країною – поляки становлять 98,7% населення.
Після Другої світової війни у країні збільшилась чисельність шлюбів, що сприяло росту народжуваності. Завдяки державним заходам кількість насе-лення зросла на 11 млн чоловік.
Природний приріст на всій території відповідає середньому європейсько-му рівню.
Статевий склад населення – чисельність жінок переважає над чисельністю чоловіків.
Працездатне населення становить 60%. У сільському господарстві зайнято 23% чоловік, в індустріальній та обслуговуючій галузях – 37,4 та 39,6% від-повідно.
Розвинутий процес урбанізації. У містах проживає близько 60% населен-ня, на території країни розміщено 9 міських агломерацій.

Господарство Польщі досить розвинуте та багатогалузеве. До Другої світової війни країна мала переважно аграрну спеціалізацію. 65% населення проживало в сільській місцевості й займалося сільським господарством. У промисловості значним був вплив іноземного капіталу. В роки побудови со-ціалізму (1945 – 90-і рр) Польща зазнала впливу індустріалізації, передусім набули розвитку галузі важкої промисловості.
Сільське господарство. В Європейському регіоні Польща посідає помітне місце за виробництвом картоплі, жита, льону, молока, тютюну, зерна, м’яса, цукрових буряків. Провідне місце в сільському господарстві належить рос-линництву. Під зерновими культурами зайнято 56% площі сільськогосподар-ських угідь, кормовими – 18%, картоплею – 16%, технічними, овочевими культурами – 5%. Посіви льону поширені на північному сході. Тваринництво займає у сільськогосподарському виробництві 46%. Складною проблемою є недостатній розвиток кормової бази для тваринництва. Тваринництво спеціа-лізується на розведенні великої рогатої худоби та свиней. На північному та в Карпатах вирощують м’ясо-вовняні породи овець.
Найвищу товарність і високий рівень механізації мають центральні й захі-дні райони Польщі.
Промисловість. З-поміж країн постсоціалістичної Європи Польща най-краще забезпечена корисними копалинами. Головне багатство країни – кам’яне вугілля, за покладами якого вона займає перше місце в Європі. Знач-ні запаси сірки, міді, цинку, бурого вугілля (Турошов, Конін) та кам’яної со-лі.
У Польщі розвинуті такі галузі промисловості, як машинобудування (точ-не і загальне), хімічна, будівельна, паливно-енергетична. Нафтопереробка Польщі розвивається на сировині з Близького Сходу. Металообробні галузі промисловості орієнтовані на вітчизняну сировину. Підприємства чорної ме-талургії (Краків, Ченстохов, Варшава) певною мірою залежать від радянсь-ких поставок.
Внаслідок економічного прогресу в загальній промисловості збільшилась частка машинобудівної галузі, електротехнічної, електронної промисловості, виробництво транспорту (Катовицьке, Вроцлавське, Опальське, Познанське, Варшавське воєводства), хімічної галузі (Гожов, Торун, Тулави, Щецин). В той же час зменшилась частка традиційних галузей промисловості – вугледо-бувної (Катовицьке та Вроцлавське воєводства), харчової.
У невеликих містах та селах розміщуються переважно підприємства хар-чової, деревообробної, будівельних матеріалів промисловості.

Транспортна система. У Польщі залізниці перевищують автошляхи за протяжністю та можливостями. Найбільш завантажені залізниці Верхньо-сілезького району, яким перевозять вітчизняне вугілля. автомобільні вантаж-ні перевезення  перевищують залізничні. Особливо густа мережа автошляхів на заході, південному заході та у центрі. Річкові перевезення здійснюються річками Одра, Вісла, каналами. Морські порти – Щецин, Гданськ, Гдиня. Но-вим видом транспорту є трубопровідний, що має східно-західний напрям. Нині будується мережа трубопроводів меридіонального напрямку для закупі-влі північноєвропейської та близькосхідної нафти.

Зовнішньоекономічні зв’язки. Після Другої світової війни вони були зорієнтовані переважно на країни соцтабору. Але сучасні показники зовніш-ньої торгівлі з постсоціалістичними країнами невисокі.
Нині головними статями експорту є продукція машинобудування (43%). На експорт іде вугілля, мідь, срібло. Сировина – 14% експорту, близько 10% – сільськогосподарські та харчові продукти, 8% – продукти легкої та целюло-зно-паперової промисловості, 5% – будівельні послуги.
Імпортує Польща паливо, металеву сировину, хімічні продукти. Щорічно імпорт становить 15 млн т нафти, 7,5 млрд т газу. Імпортуються алюміній, марганцева і хромова руди, нікель, рідкісні метали тощо. Металургія спожи-ває щорічно 17 млн т імпортної залізної руди, 1,5 т імпортного чавуну.

БІБЛІОГРАФІЯ

1.    Бейдик О.О., Падун М.П. Географія. – К., 1995.
2.    Боднар А., Болдок С. Польща. Країна і люди. – В.,1974.
3.    Філіпенко. Економіка зарубіжних країн: підручник. – К.: Либідь, 1996.

 

Яндекс.Метрика >