...
Педагогічна спрямованість та особливості проведення некваліфікаційних змагань з школярами PDF Печать E-mail

Педагогічна спрямованість та особливості проведення некваліфікаційних змагань з школярами

ЗМІСТ  РОБОТИ.
Вступ......................................................................................     2
1. Педагогічна спрямованість та особливості проведення некваліфікаційних змагань з школярами.............................     З
2. Планування змагань з рухливих ігор у школі................      5
3. Організація заходів до початку змагань .........................     6
3.1 Формування організаційного комітету змагань та його обов'язки ..................................................     6
3.2 Зміст та  особливості розробки   документації
змагань................................................................      7
3.3 Агітація і пропоганда змагань ..............................     15
3.4 Формування та підготовка команд до участі у змаганнях.............................................................     16
3.5 Подготовка      місць    проведення  змагань   і
інвентаря........................................................      17
4. Організація проведення змагань .....................................    20
4.1 Початок та послідовність проведення змагань ..      20
4.2 Обов'язки    учасників   ведучого і суддівської
колегії змагань ..................................................    21
4.3 Завершення змагань ..............................................    24
5. Організація заходів після завершення змагань ..............    26
6. ВИСНОВКИ......................................................................    28
ДОДАТКИ........................................................................    29
ЛІТЕРАТУРА........................................................................    47

ВСТУП
В законі України "Про фізичну культуру і спорт" сказано: "Фізична культура - складова частина загальної культури суспільства, що спрямована на зміцнення здоров'я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою гармонічного розвитку її особистості".
Передбачені законом два уроки фізичного виховання на тиждень не можуть у повній мірі вирішити державне замовлення на якість фізичного виховання школярів, яке покликане забезпечити розвиток їх фізичних, морально-вольових та життєво-необхідних навичок.
На наш погляд, одним із можливих шляхів розв'язання цієї проблеми є творчий пошук оптимальних форм організації занять в позаурочний час, використання активних засобів формування та розвитку у дітей інтересу до них. спонукання учнів до самостійних занять і прояву свідомої активності та творчої ініціативи.
Кожна форма системи позаурочних занять, поруч із загальною спрямованістю педадогічних зусиль щодо фізичного виховання дітей, має вирішувати низку завдань, які їй притаманні в найбільшій мірі.
Однією з таких форм є залучення школярів до участі в різноманітних некласифікаційних змаганнях.
Завдання дослідження - на основі аналізу та синтезу дослідження літературних джерел, узагальнення передового та власного досвіду розробити ефективну систему організації та проведення некласифікаційних змагань школярів з рухливих ігор "Веселі старти".

1. ПЕДАДОГІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ
ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ.     •
У загальноосвітній школі використання змагальних форм занять підпорядковане передусім логіці педагогічного процесу, інтересам його якості, розв'язанню освітніх і виховних завдань.
Некласифікаційні змагання є органічним продовженням навчально-тренувального процесу та засобом перевірки його якості, виявлення недоліків у плануванні, організації і проведенні. Вони не стільки спосіб досягнення перемоги або значного результату, скільки форма емоційно-наповненого спілкування, здорового відпочинку й розваги. Берхчи участь у змаганнях, школярі збагачуються новими враженнями, глибше пізнають себе і своїх товаришів, переживають радісгь перемог і гіркоту поразок. Атмосфера змагань дає змогу усвідомити можливість занять фізичними справами, а систематична підготовка і участь у них стимулює до систематичних занять, активізує спортивно-масову роботу, пропагує розвиток масовості, сприяє вирішенню завдань естетичного і патріотичного виховання.
Організація будь-яких змагань повинна сприяти створенню таких обставин, щоб і глядачі хотіти взяти в них участь разом з друзями. Обов'язковими умовами цього процесу є яскраве оформлення місць проведення змагань, виступи перед глядачами ветеранів спорту і праці, проведення лотерей, конкурсів, вікторин, показ художніх та спортивних номерів, змістовне музичне оформлення.
У зв'язку з цим кожне змагання повинно:
- виходити із програм навчально-спортивної роботи класу, а за своїм об'ємом і змістом відповідати вікові і статі школярів;
- підводити підсумок навчальної роботи;

- забезпечувати максимальну масовість і колективізм;
- проводитись на основі заздалегідь відомого учасникам положення і сценарію цих змагань;
- базуватися на навчальному матеріалі з фізичної культури.

2,   ПЛАНУВАННЯ СПОРТИВНИХ ЗМАГАНЬ У
ШКОЛІ.
В основному програма шкільних змагань базується на навчальному матеріалі з фізичної культури. Змаганням повинна передувати ретельна підготовка. Змагаються учні 7-8. 9-11, 12-14-річного віку, хоча часто змагаються змішані за віком команди. Учнів віднесених за станом здоров'я до спеціальних медичних і підготовчих груп, слід широко залучати до суддівства змагань, їх підготовки й організації.
Невід'ємною умовою успішного проведення змагань з рухливих ігор у школі є планування їх на протязі чверті, навчального року, літніх канікул /в оздоровчих таборах, туристських походах/. Змагання в шкільному колективі плануються на кожен навчальний рік /календарний план спортивних заходів/ і на початку року та затверджуються директором школи. Головне місце у календарному плані займає календар спортивних змагань, який повинен бути яскраво оформлений і вивішений на видному місці для загального огляду.
При визначенні строків змагань з рухливих ігор необхідно врахувати пори року, хід навчатьного процесу, наявність інвентаря та обладнання, інші загально-шкільні заходи та календар районних /міських/ змагань. Як правило, шкільні змагання повинні передувати районним /міським/ мімімум на 20-30 днів, що дає можливість укомплектувати склади шкільніх команд. Змагання можна проводити на різноманітних спортивних базах: у спортзалі, на майданчику, на ковзанці, на сніговому майданчику, на воді.
Проведення змагань може здійснюватися за олімпійською системою у чотири етапи. Під час навчального року на першому етапі /вересень-грудень/ проводяться внутрішньо-шкільні змагання. На другому і третьому етапах /січень - травень/ організовуються змагання між збірними командами шкіл, районів, міст. На четвертому етапі /канікулярний період/ проходять телевізійні матчеві зустрічі між кращими командами областей.

3.   ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ ДО ПОЧАТКУ ПРОВЕДЕННЯ
ЗМАГАНЬ.
3.1. Формування організаційного комітету по проведенню змагань та
його обов'язки.
Успіх таких, порівняно складних змагань, якими являються комплексні змагання з рухливих ігор /"Веселі старти"/, залежить від тієї підготовчої роботи, яка попередньо проведена.
Для підготовки і проведення змагань в школі створюється організаційний комітет під головуванням директора школи, у районі /місті/ - організаційний комітет при районному /міському/ відділі народної освіти.
До складу організаційного комітету входять представники районних /міських/ відділів народної освіти, директори шкіл, вчителі фізичної культури, вихователі, фізкультурний актив школи, лікар /бажано залучати представників районних /міських/ комітетів у справах молоді і спорту, спонсорів/.
Організаційний комітет, в залежності від рангу змагань, кількості учасників, складається з 6-й - 12-и осіб.
Представники організаційного комітету допомагають у підготовці команд, влаштовують консультації вчителям, фізкультурному активу шкіл, які займаються підготовкою команд, проводять 2-3 семінарських заняття з суддями.
Обов'язки організаційного комітету
а/    розробка    документації    змагань    /положення,     сценарій,
протоколи/;    С

б/ агітація і пропаганда змагань;
в/ підготовка місць проведення змагань та інвентаря;
г/ контроль за підготовкою команд, суддівської колегії, помічників.
3.2 Зміст та особливості розробки документації змагань /положення, сценарій, протоколи/.
Якщо календарний план спортивно-масових заходів є переліком змагань і термінів їх проведення, то в положенні подаються завдання, програма кожного окремого завдання, умови його проведення і порядок визначення переможців. Положення повинно бути складене організаційним комітетом з проведення змагань і затверджене директором школи /завідуючим міським /районним/ відділом народної освіти/ не пізніше ніж за місяць до початку змагань і доведене до відома всіх учасників змагань, уболівальників шляхом вивішлвання його на видному місці. Від того, як складено положення про змагання, коли воно доведено до відома учасників, у великій мірі залежить підготовка школярів до змагання і успіх його проведення.
Орієнтовний зміст положення та його розділів.
"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Директор школи
"_"_______199_р.
ПОЛОЖЕННЯ
про змагання на першість  _______________
вказується назва першості
за програмою рухливих ігор
І    "Веселі старти".
-;'^    -                                      , ^   -"-                 -

І. Мета і завдання змагань.
Змагання проводяться з метою поп> ляризації рухливих ігор серед школярів; підведення підсумків роботи вчителя фізичної культури за певний проміжок часу; виявлення команди - переможця за 19_ рік; підвищення рівня фізичної підготовленості школярів.
""••    *•'  •'          ,"'           " .--*-      ',:---                             "'-   •      ":   '**.'
II. Керівництво змаганнями.     *
Загальне керівництво підгаговкою і проведенням покладається на організаційний комітет, призначений радою колективу фізкультури школи. Безпосереднє проведення змагань здійснюється суддівською колегією.
III. Місце та час проведення змагань. Змагання проводяться в чотири етапи:
перший   - з 23 по ЗО листопада 199_р. /змагання на     першість
класів/; другий    - з 22 по 28 лютого 199_р. /змагання серед класів одного
року навчання/; третій   - з 15 по 20 травня 199_р. /змагання серед шкіл району /міста/
/;
четвертий - під час літніх канікул /змагання серед кращих команд областей з показом по телебаченню - фінальні змагання/.
ІУ. Учасники змагань.
Змагання проводяться серед дівчат і хлопців. Учасниками змагань можуть бути всі бажаючі учні 1-10-х класів, які за даними лікарського обстеження належать до основної медичної групи та добре навчаються і не мають за\важень з поведінки. Склад команд -від 10 до ЗО школярів.

У. Порядок проведення змагань та виявлення переможців.
На всіх етапах змагання проводяться за олімпійською системою.
Кожна гра /конкурс/, спортивний номер, представлення команд оцінюються за певною кількістю балів /кількість балів вказується у сценарії/. Перемагає команда, гравці якої наберуть найбільшу кількість балів. При рівності батів проводиться додаткова гра /конкурс/ до виявлення переможця.
У І. Нагородження переможців та учасників.
Необхідно зазначити, що найбільший педагогічний ефект цієї процедури - коли нагороджуються не тільки переможці, а й всі учасники /навіть, якщо нагороди будуть найскромніші/.
Команді, яка посіла перше місце, присвоюється звання чемпіона школи. Команда нагороджується перехідним кубком і дипломом першого ступеня та цінними подарунками.
Команди і їх гравці, які посіли другі та треті місця, нагороджуються дипломами відповідних ступенів, грамотами і різноманітними подарунками.
УП. Форма і строки подання заявок.
Заявка для участі у змаганнях подається суддівській колегії за десять днів до початку змагань. В заявці повинні бути відомості про учасників: прізвище та інщіаіи, вік, стать, клас.
У заявці проти кожного прізвища, а не тільки за списком взагалі, має бути віза лікаря про допуск до змагань. Кожна заявка обов'язково мусить бути завізована класним керівником. Склади команд обговорюються і затверджуються самими школярами разом з вчителем фізкультури на основі аналізу попередніх змагань.

ЗАЯВКА
від збірної команди СШ N 9 на участь у фінальних
змаганнях з рухливих ігор "Веселі старти" міста
Кам'янца-Подільського.
NN гаї:    Прізвище та ініціали:      Вік :    Стать :   Клас :    Віза лікаря _
2.        :
- і  "   '    КЛАСНИЙ КЕРІВНИК     >         підпис
ЛІКАР    підпис
ГЦрНАРШ
Сценарій - головний документ змагань. У ньому відображається увесь хід змагань - від входу у спортивний зал і до нагородження учасників і переможців.
Розробка сценарію - кропітка і складна справа, яка вимагає певних знань, умінь і навичок.
Розробкою сценарію займаються організатори змагань -вчитель, фізкультурний актив школи.
Хороший ігровий комплекс містить різні за характером ігри. Організатору змагань потрібно знати принципові їх структурні відміни, пов'язані в основному з взаємовідносинами гравців, що визначає побудову ігрових комплексів.
Сюжетно-"конфліктні" ігри припускають, як правило, зіткнення з суперником. Тут має місце активна боротьба двох сторін і багато залежить від особистих зусиль /ігри типу перетягувань,

виштовхувань і т.п./.
В іграх без зіткнення суперників учасники діють узгоджено між собою, але не можуть безпосередньо впливати на зміну ходу гри у другій команді, або ускладнювати дії окремих гравців команди суперника.
В іграх-естафетах теж відсутнє зіткнення з суперником. Дії кожного учасника виконуються по черзі, мають однакову спрямованість, пов'язані з пересуванням по майданчику і виконанням визначених завдань.
В іграх-поєдинках, ігрових вправах, іграх-атракціонах змагаються по черзі представники кожної команди: "Хто більше?", "Хто сильніший?", "Хто швидше?", "Хто влучніше?".
Практика показує, що біля 50% ігрового матеріалу комплексів складають естафети, тобто ігри з почерговою участю гравців. 30-40% - ігри з одночасною участю гравців. Найменше ігор у комплексі типу атракціонів, поєдинків, ігрових вправ.
Отже, арсенал рухливих ігор багатий і різноманітний, тому
недоцільно пропонувати на всі змагання одні і ті ж комплекси ігор.
Вони повинні підходити до умов школи, відповідати рівню
підготовленості гравців.    г
Виходячи з вище зазначеного, при складанні ігрових комплексів слід враховувати слідуюче:
1/ тривалість змагань не повинна перевищувати 1,5-2 години /в залежності від віку дітей/. При організації "Веселих стартів" взимку /на відкритому повітрі/ необхідно звести до мінімуму простої гравців;
2/ рухливі ігри, які входять до комплексу, повинні бути різноманітними по характеру рухів, підбиратися з урахуванням навичок, якими володіють діти;

З/ інвентар, який використовується в іграх, повинен бути яскравим, різнокольоровим, безпечним в користуванні.
При побудові ігрових комплексів бажано орієнтуватись на
слідуючу схему.    V
Спочатку визначається місце гри у комплексі /початок, середина чи кінець/. При цьому необхідно враховувати ступінь психологічного навантаження на гравців.
•' - •    •                   ф ,„*   .                . *_-
Потім необхідно продлліати підбір ігор, виходячи з того, хто бере участь у кожній з них /одночасна участь всіх гравців команди, або почергова, або одночасна дія частини команди/.
•••'    '"^ .*•;'.!              ,                        --'        ";'
Далі необхідно намітити р\^совий зміст ігор, тобто вирішити, які якості будуть розвиватися у процесі ігри.
Для планового розподілу навантаження у комплексах кожен з них можна умовно розподілити на кілька структурних частин /подібно до уроку фізичної культури/ при цьому ігри і ігрові вправи повинні виконуватися у такому порядку і в такому сполученні, щоб виключити перевтому і зайве збудження учасників, забезпечити оптимальне виявлення дітьми своїх здібностей:
1-а частина короткочасна спрямована на організацію учасників змагань. Під звуки мелодії команди проходять маршем до вихідного положення. Ведучий знайомить з членами журі. Перед учасниками з вітальним словом виступає голова журі.
2-а частина складається з 2-3-х ігор, в яких беруть участь всі гравці. Головне призначення частини - створення сприятливих умов для організації уваги учасників і зняття передстартової напруги, а також своєрідна розминка. Основним змістом цієї частини є ігри, які вимагають від учасників вправності та швидкості рухів. Ці ігри не складні за структурою рухів.
3-я   частина   -   найбільш   тривала   і   складна   за   змістом   і

побудовою. Основу її складають ігри, в яких беруть участь одночасно, або по черзі всі гравці. В цій частині концентруються головні ігрові засоби, які вимагають від учасників прояву різноманітних рухових якостей, умінь і навичок, певних моральних і вольових якостей. Ігри з високим емоційним і фізичним навантаженням чергуються з менш складними іграми. Цьому можуть сприяти "вставки-розрядки" /спортивні, художні номери/.
4-а частина. Мета цієї частини - створення сприятливих умов для відновних процесів. Використовуються ігри середньої і низької рухової активності з відносно легкими по координації рухами. /Бажано провести конкурс уболівальників чи номер художньої самодіяльності/.
5-а частина як і перша, недовгочасна і переслідує організаційну мету. Журі підводить підсумки змагань, нагороджує переможців та учасників.
Зрозуміло, що така побудова комплексу, в залежності від умов, може бути змінена.
Зміст і загальна кількість ігор в комплексі, а також його тривалість залежить від віку учасників і їх підготовленості.
З метою створення умов для відпочинку небажана 100-процентна участь дітей команди у всіх іграх комплексу. Процент учасників варіює від 75 до 90 в затежності від віку учасників.
У всіх комплексах важливо забезпечити приблизно рівну участь хлопчиків і дівчат в іграх.
Як відомо, біля 35-50% ігор в комплексах займають ігри, які вимагають переважно прояву спритності. Дещо менше - прояву швидкісно-силових якостей.
Навантаження, яке отримують діти у процесі ігор, в більшій ступені залежить від послідовності виконання ігрових вправ. При

правильному їх розподілі в комплексі учасники діють з меншою напругою. Тому спочатку краше використовувати ігри, які вимагають переважно прояву швидкості і координації рухів, і тільки після цього - ігри, пов'язані з проявом більш значних зусиль.
Важливо, шоб у підготовці змагань брав участь весь дитячий колектив.
Необхідною умовою створення захоплюючої атмосфери гри, успішної підготовки до самих змагань є створення у школі постійно діючого семінару для підготовки активу /інструкторів, помічників суддів/. Окремі заняття присвячуються виготовленню ігрової атрибутики.
Протоколи  змагань.
Успіх у проведенні змагань /особливо суддівства/ в певній мірі
залежить від своєчасного виготовлення протоколів, правильного їх
заповнення та їх наглядності.    ,
•••'_ .:"""'•*$•""
Протоколи є:
а/ зведений  протокол /до  нього  вносяться результати  всіх конкурсів, естафет, ігор - усіх команд/;
"'?-•    ^!                       -Г     -
б/ поестафетні протоколи /ці протоколи знаходяться у суддів при командах. Кожен суддя має протокол на кожну естафету і заповнює його після закінчення естафети. Заповнений протокол подається у журі /див. Додаток 1/.
Зведений протокол має б\ти виконаний на папері великого формату /приблизно 1.50 х 2 м/. яскраво оформлений і почеплений на видному місці. Зведений протокол заповнюється у процесі змагань /див. Додаток 2/.

3.3 Агітація і пропаганда змагань.
Успіх проведення змагань з рухливих ігор "Веселі старти" багато в чому залежить від добре поставленої агітації та пропаганди.
Усна агітація і пропаганда.        й
Найпростішими формами усної агітації й пропаганди є бесіди, інформації, лекції, консультації, інструктажі, радіопередачі, фізкультурні вікторини, спортивні вечори та інше.
Бесіди та інформації можна проводити як окремо так і під час прогулянок, екскурсій, походів. Бесіди тривають 10-15 хв. Тематика їх повинна відповідати вікові учнів. Скажімо, для дітей 6-9-літнього віку можна дібрати такі теми: "Сонце, повітря і вода - наші друзі", "На зарядку - по порядку"; для дітей 9-10-літнього віку: "Будь сильним, спритним, сміливим". "Щоб бути до праці готовим, треба бути завжди здоровим": для середнього віку /11-12 років/ - "Жодного дня без зарядки", "Якшо хочеш бхти здоровим" і т.д. Інформації, що тривають 5-7 хв. є оглядом останніх спортивних подій у світі, країні, області, місті. Бесіди та інформації проводять учителі, фізкультурний актив.
Лекції. З лекціями вистуттають інструктор з фізичної культури, інструктор з плавання, лікарі, відомі спортсмени, спортсмени-ветерани. Добирають теми лекцій відповідно до віку й зацікавленості учнів. Вони можуть бути присвячені \часті у другій світовій війні смортсменів, Олімпійським іграм, дню фізкультурника та ін.
•АС:
Радіопередачі. Однією з ефективних форм усної пропаганди є шкільні радіопередачі. Спортивні радіопередачі тривають 10-15 хв. і проводяться один, або два рази на тиждень. Ці передачі готують і ведуть представники фізкультурного активу школи. Тематика та ж, що і в бесідах, лекціях.

Наочна агітація і пропаганда.
Куточок фізичної культури і спорту. В ньому можна обладнати стенди:
1/. "Спортивна слава школи", на якому розмішують кубки, вимпели, дипломи, грамоти, якими нагороджувалися команди школи.
2/."Спортивне життя школи", на якому вивішують календарний план-графік спортивно-масової роботи, положення про проведення "Веселих стартів". Списки ради фізичної культури, фізоргів, капітанів збірних команд з різних видів спорту, переможців змагань. Можна оформити стенди "Нептун" /присвячений плаванню/, "Горизонт" /присвячений туристсько-краєзнавчій роботі/, "Веселі старти" /присвячений змаганням з рухливих ігор/ та інші.
Ще більше зросте роль наочної агітації і пропаганди, якщо відповідними стендами, плакатами і закликами оформити місця проведення спортивних змагань і свят.
Періодично можна влаштовувати виставки спортивних книг, газет, журналів, огляд спортивних кіножурналів, хронікальних, навчально-методичних кінофільмів.
3.4. Формування та підготовка команд до участі в змаганнях.
На першому етапі змагань /між учнями класу, паралельними класами школи/ участь можуть брати всі школярі /допущені лікарем/. Команда може складатися з 6-12 гравців. На цьому етапі частіше всього команди формуються за віком 7-8, 9-11, 12-14 років.
На послідуючих етапах /першість району, міста, області/ до складу команд можуть входити учні різних класів, батьки, вихователі, вчителі. Важливо, щоб усі завдання ігрових комплексів добиралися з урахуванням вікових особливостей, рівня фізичної підготовленості та інтересів учасників змагань.

На послідуючих етапах команди формуються з кращих гравців класів /за результатами попередніх змагань/, Команди можуть складатися з 20-24-х гравців.
Підготовкою команд до змагань займаються вчителі фізичної культури, вихователі, фізкультурний актив школи.
Контролюють підготовку до змагань, організують кон-сультації представники організаційного комітету по проведенню змагань. Підготовка команд складається з :
а/ підготовки форми для членів команди /форма всіх учасників повинна бути однаковою, відповідного розміру, чистою, випрасованою. яскравою, різнобарвною. Взуття - легке, зручне, чисте з хорошим зчепленням з поверхністю майданчика/;
б/ виготовлення під керівництвом вчителів, вихователів, старшокласників емблеми та найрізноманітнішого інвентаря, необхідного для проведення змагань /прапорці, мішечки з піском, різнокольорові стрічки, гімнастичні полиці, тунелі і мішки з полотна, кеглі та ін./;
в/ вивчення сценарію - особлива увага приділяється дотриманню правил та способу виконання ігрових вправ всіх учасників і команд.
В цьому плані вирішальне значення має якість підготовки тих, хто буде готувати команди до змагань та чіткість і доступність розробки сценарію.

3.5. Підготовка місць проведення змагань і інвентаря.
Не менш важливе значення для успішного вирішення педагогічних завдань, поставлених перед системою різноманітних змагань школярів, має старанна підготовка місця проведення змагань і інвентаря.

Підготовкою, місця проведення змагань займається організаційний комітет з обов'язковим залученням школярів.
Підготовку розпочинають заздалегідь /за 7-10 днів до змагань/ у відповідності з складеним планом /план складає той, кому доручив організаційний комітет відповідати за підготовку місць/. Підготовка місць складається з:
а/ підготовки майданчика, на якому будуть проводитися змагання /як зазначалося раніше. 50-70% ігрових комплексів складають ігри - естафети/. Для об'єктивного їх суддівства обов'язкова дуже чітка розмітка Якшо змагання проводяться в спортивному залі, то можна використати розмітку волейбольного, баскетбольного чи гандбольного майданчиків. Ширина ліній повинна бути не меншою 5 см. Для кожної команди повинен бути розмічений коридор шириною 2-2.5 м. за який гравці команди не мають права виходити під час естафет. Довжина майданчику - 16-24 м. Якщо за змістом ігрової вправи необхідні стійки чи інший інвентар, він повинен бути безпечним і яскраво оформленим. Лінії розмітки входять в розміри майданчика. За лінією старту бажано покласти гімнастичну лаву для кожної команди з добре видимим надписом назви команди. Відстань від майданчику до лав, на яких сидять уболівальники, повинна бути не меншою 3-5 м;
б/ підготовки інвентаря, потрібного для змагання /вимоги до інвентаря слідуючі: він повинен бути безпечним у користуванні, відповідати віковим особливостям учасників, бути яскравим і різнобарвним, його має бути достатня кількість, він має бути розташований у місці, вказаному в сценарії, розставляють і забирають його відповідальні за інвентар, відповідно до часу, вказаного в сценарії/;
в/ художнього оформлення місця проведення /афіші, гасла, інформаційне табло, стенди з відображенням спортивно - масової роботи школи, спортивної слави школи, міста, області, держави, плакати з яскравими малюнками/;

;%:
ІУ*^
ті підготовки місць для уболівальників команд /важливо зручно розташувати їх, з урахуванням симпатій до команд, як правило, уболівальникам дають можливість брати участь у конкурсі уболівальників, допомагаючи своїй команді отримати кілька важливих очок/;
д/ підготовки місця для виступу спортсменів, художньої самодіяльності /для більш емоційного насичення змагання обов'язково супроводжхтоться виступами спортсменів, художніми номерами та музичним акомпоніментом, для цих виступів необхідно заздалегідь передбачити підготовку місць і інвентаря: розкласти мати для виступу борців, закріпити жердину для виступу гімнастів, у відповідний час встановити і зняти батут для виступу акробатів, підготувати місце для м\зикального ансамблю і для лікаря/.
. --^.Ізві^^Еаі'5-.-і-гіА

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ.
4.1. Початок та послідовність проведення змагань.
Команди, одягнуті в індивідуальну спортивну форму, кожна із своїм оформленням, виходять на майданчик під звуки спортивного маршу, під командуванням ведучого. Очолює колону суддівська бригада. Колону кожної команди очолює капітан. Капітани команд по черзі рапортують ведучому про готовність команди взяти участь у змаганнях.
Голова журі приймає рапорт від командуючого парадом і звертається до учасників змагань з короткою привітальною промовою. Після цього кращі спортсмени під урочисту мелодію підіймають прапор змагань. Свято оголошується відкритим. Далі команди, за встановленою сценарієм чергою, представляються /представлення складається з стройової підготовки, девізу, емблеми та форми команд/. Зразу ж після цього журі виставляє командам перші бали на представлення /за п'ятибальною системою/. Далі, /див. сценарій, Додаток 1 /проводяться ігри-естафети, спортивні конкурси, конкурси капітанів, уболівальників ігри-атракціони.
У перерві між цими заходами /у відповідності до сценарію/, поки журі виставляє бали командам за попередній виступ, демонструються спортивні та художні виступи. Виступи повинні бути короткочасними /1 - 1,5 хв./ без тривалої організаційної підготовки.
Відомо, що музичне супроводження справляє надзвичайний вплив як на глядачів, так і на учасників змагань, але воно повинно теж бути попередньо продуманим, в міру голосним і продовженим.
Після останнього конкурсу за сигналом усі учасники змагань шикуються, журі оголошує підсумки змагань. Розпочинається урочиста церемонія нагородження переможців і учасників.

4.2. Обов'язки учасників, ведучого, суддів.
Обов'язки учасників змагань. Перед змаганнями необхідно:
- підготувати спортивну форму і емблему згідно до положення про змагання;
- своєчасно пройти медичний огляд;
- регулярно приходити на тренувальні заняття і добросовісно готуватися до майбутніх змагань;
- брати участь у виготовленні необхідного інвентаря;
Беручи участь в іграх, необхідно:
- визнавати авторитет ведучого змагання і суддів;
- ставити інтереси команди вище своїх осибистих, нести відповідальність перед колективом за всі свої дії;
- не допускати приниження гідності своїх товаришів но команді, а також суперників, ставитись до них з повагою;
-   діяти сміливо й ініціативно;
-   розумно ризикувати заради перемоги;
- чесно дотримуватись правил, бути справедливим та вимогливим до себе і своїх товаришів, дотримуватись девізу: "Один за всіх і всі за одного!";
- прагнути вести боротьбу до кінця;
-   не зазнаватися, перемігши, і не розчаровуватися у випадку поразки.
Обов'язки ведучого програми.
Виконуючий роль ведучого повинен:
- забезпечити гласність майбутніх змагань і забезпечити оперативну інформацію про їх хід і підсумки;
- завчасно ознайомитися зі змістом, правилами ігор і конкурсів;
- перевірити готовність майданчика, місць для вболівальників і журі; ,

- перевірити наявність й справність інвентаря та обладнання, розкласти його з урахуванням послідовності проведення ігор;
- своєчасно провести жеребкування з метою визначення послідовності представлення команд та їх участі в окремих конкурсах;
- перш ніж подати сигнал до пачатку гри, перевірити готовність учасників і журі;
- перед початком кожного конкурсу /гри/ коротко нагадати учасникам і вболівальникам його зміст і правила;
- уважно слідкувати за всіма учасниками змагань, щоб можна було своєчасно виявити ознаки перевтоми;
- попереджувати травматизм;
- сигналізувати у суддівську колегію про помічені порушення з боку учасників.
Обов'язки суддів.
Будь-які змагання, які проводяться зі школярами, мають для них велике виховне значення.
Слід пам'ятати, шо дітям властива надто чутлива психіка, вони гостро реагують на несправедливість, часто надто хворобливо сприймають поразку своєї команди. Все це зобов'язує організаторів змагань особливо уважно ставитись до суддівства змагань, аргументувати рішення, які приймаються.
Чітка робота журі і суддівської колегії, об'єктивне суддівство, глибоке професійне розуміння характеру змагань, знання основ дитячої психології - запорука успішного суддівства і проведення змагань, досягнення їх мети.
До суддівства змагань залучаються інструктори з фізичної культури, вихователі, вчителі фізкультури, юні судді, студенти-практиканти педагогічних вузів.

Суддівська бригада, як правило, складається з головного судді, суддів на старті, фініші і дистанції, а також з суддів, які відповідають за підготовку інвентаря та обладнання.
Художні номери, конкурси, представлення команд оцінює журі.
Успіх суддівства залежить від:
- знання змісту і правил ігрового комплексу та послідовності ігор;
- правильного вибору місця суддями та своєчасного /в разі потреби/ пересування їх по майданчику;
- чіткої розмітки майданчику;
- чіткої оцінки дій учасників та нарахування балів;
- освітлення /якшо змагання проводяться у приміщенні/;
- своєчасного оголошення результатів попередньої гри;
- знання особливостей психологічного розвитку;
- короткого, логічного, об'єктивного коментаря оцінки дій учасників;
Ігри-естафети оцінюються таким чином:
Спочатку визначають максимальну кількість помилок, які може допустити команда в даній естафеті /наприклад -10 помилок, за кожну помилку нараховується одне штрафне очко/.
Тоді за перше місце дається 15 очок; друге - 13; третє - 12 і четверте - 11 очок. Якшо. наприклад, команда фінішувала першою, але "заробила" 7 штрафних очок, то вона отримує 15 - 7 = 8 очок. /Тобто, є можливість вирахувати штрафні очки/.
Таким чином нараховується кількість очок за кожне місце, яке посіла команда у кожній естафеті.
Є естафети, в яких доттдені помилки, можна виправити /підняти збитий предмет чи втрачений м'яч і продовжити естафету/ в цьому випадку штрафне очко не нараховується /при умові, що це

оговорюється в сценарії/. Система оцінки комплексу ігор описана в сценарії.
Для більш ефективного суддівства бажано, щоб кожен суддя спостерігав за однією командою.
Ці судді повинні мати поестафетні протоколи /див. Додаток 1/. Цей протокол включає, назву естафети, назву команди, якою команда фінішувала, кількість штрафних очок та загальну кількість очок за дану естафету. Після закінчення гри старший суддя збирає протоколи у решти суддів і віддає їх журі, де результати заносять у зведений протокол і оголошують.
4.3. Завершення змагань.
Закриття свята повинно бути яскравим, урочистим, шоб воно надовго запам'яталося учням, поповнило ряди учасників у майбутньому.
Завершення змагань включає:
- підведення підсумків змагань;
- нагородження переможців і учасників;
- заключне слово;
- парад-закриття.
Підсумки змагань підводить голова журі. Він оголошує команду-переможця, кількість очок, які набрала кожна команда, виділяє тих, хто виявив наполегливість в досягненні перемоги, творчість, чесність, висловлює побажання на майбутнє.
Нагородження переможців і учасників проводиться у відповідності з положенням.
Нагороджують переможців директор школи, представники райвно, видатні спортсмени, ветерани війни, праці, спорту, представники спортивних комітетів.

При підведенні підсумків, з педагогічною метою, не слід різко критикувати недоліки, які були допущені під час проведення змагань, а, навпаки, підтримати учасників команд, які посіли останні місця, виступили не зовсім вдало.
З тією ж метою, при розробці розділу положення "Нагородження переможців і учасників", необхідно враховувати, що обов'язково нагороджувати не тільки переможців, а й усіх учасників змагань.
Після нагородження учасників змагань перед ними із заключним словом виступає представник журі з побажаннями успіхів у майбутніх змаганнях.
Завершується свято парадом-закриття - під звуки спортивного маршу команди за встановленою послідовністю покидають місце змагань.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ
ЗМАГАНЬ.
Після завершення змагань організовуються слідуючі заходи:
- оформлення документації змагань;
- підсумкове засідання організаційного комітету змагань;
- оформлення наочної агітації і пропаганди.
Документація змагань включає положення, сценарій, заявки, поестафетні протоколи та зведений протокол /після закінчення змагань протоколи підписують голова журі і старший секретар/, звіт про змагання. Ця документація зберігається у школі для використання її при організації слідуючих змагань.
Підсумкове засідання організаційного комітету проводиться з метою підведення підсумків організації та проведення змагань -врахування їх недоліків на майбутнє при організації і проведенні слідуючих змагань.
Після проведення змагань з агітаційною та пропагандистською метою організовуються радіопередачі, оформляються стінні газети, стенди, куточки спортивної слави /у коридорах школи, класах/ де на кольорових фото відображаються найцікавіші моменти відкриття змагань, ходу змагань, нагородження та їх закриття /див. пункт 3.3/
Цілком зрозуміло, що організація і проведення таких змагань -справа надто складна і клопітка, вона потребує зусиль усього колективу школи: вчителів фізичної культури, класних керівників, фізкультурного активу школи, адміністрації, батьків, шефів.
Досвід роботи свідчить, що систематична участь в організації, проведенні таких змагань є прекрасним засобом виховання в учнів свідомої дисципліни, чесності, колективізму, культури поведінки, почуття товариськості, формування позиції до занять фізичною культурою.

Зрозуміло, що такого педагогічного впливу можна досягнути тільки при систематичній організації таких заходів, створенні певних шкільних традицій.

6. ВИСНОВКИ
1. Цілеспрямований педагогічний вплив вчителя на учнів в процесі їх фізичного виховання дає змогу реалізувати скеровуючі дії щодо необхідної корекції формування та розвитку певних фізичних і психічних якостей школярів.
2. Важливе місце в загальному процесі фізичного виховання молодших школярів посідають спортивні змагання. В процесі їх організації та проведення вчителю фізичного виховання необхідно спрямувати педагогічні зусилля на вирішення загальних та проміжкових завдань:
а/ залучення молодших школярів до участі в різноманітних некваліфікаційних змаганнях покликане сприяти формуванню та розвитку стійкого інтересу до регулярних занять фізичною культурою та спортом;
б/ в процесі участі у змаганнях у школярів слід формувати моральні та вольові якості, добиватися максималізації їх зусиль на досягнення поставленої мети;
в/ участь молодших школярів у різноманітних змаганнях має передбачити комплексне вирішення педагогічних завдань, спрямованих на поліпшення якості оволодіння ними програмовим матеріалом, оптимізацію рівня розвитку фізичних і психічних якостей та інше.
3. Незважаючи на суттєву відмінність ігрової діяльності молодшого школяра від навчальної та трудової, вона є невід" ємною умовою їх формування та розвитку.
4. Суттєвою особливістю ігрової діяльності є те, що вона, сприяючи активізації психічної та фізичної активності дітей молодшого шкільного віку, дає їм змогу довільно самодозувати фізичне навантаження і тому не є перепоною щодо залучення до занять школярів з послабленим станом здоров "я.

Додаток 1
ПРИМТРНИЙ СЦЕНАРІЙ
фінальних ігор "Веселі старти" шкіл
м.Кам'янець-Подільського.
Беруть участь команди:
"Горизонт"   - обласний ліцей; "Олімпік"     - СІЛ N03; "Вікторія"     - СІЛ N08; "Арена"         - СІЛ N016.
15.30. Парад команд-учасниць. /Лунає медодія спортивного маршу/. Склад і послідовність вроходження команд до вихідного положення /для привітання/:
1. Обласний педагогічний ліцей:
- вчитель ф/в;
- представник команди:
- капітан команди;
2.Школа N0 3:
- вчитель ф/в;
- представник команди:
- каштан команди;
3. ШколаN08:
- вчитель ф/в;
- представник команди;
- капітан команди;
4. Школа N0 16:
- вчитель ф/в;
- представник команди;
- капітан команди;
1. Лунає мелодія спортивного маршу. Команди входять у спортзал у слідуючій послідовності: ліцей, школи №№ 3,8,16.

Ведучий подає команду - "На місці - стій!" Коли всі команди будуть знаходитись на бічній лінії баскетбольного майданчика -"Направо".
2. Ведучий доповідає:
"Шановний голово і члени журі, команди обласного педагогічного ліцею, 3-ї, 8-ї. 16-ї шкіл до участі у фінальних змаганнях з рухових ігор "Веселі старти" -готові!"
3. Вітальне слово зав.кафедрою спорту і спортивних ігор.
4. Ведучий знайомить учасників і глядачів зі складом команд:
Обласний педагогічний ліцей:
Вчитель;
представник;
капітан команди; ШколаКоЗ:
Вчитель;
представник;
каштан команди; Школа N08:
Вчитель;
представник;
капітан команди; Школа N0 16:
Вчитель;
представник;
капітан команди;
5. Ведучий знайомить з членами журі: Голова журі
Члени журі:
1.
2.
3. Головний секретар

6. Ведучий командує: "Налі-во!" До місця спорту - "Кроком-руш".
7.    Представлення   команд   /представлення   поєднує   вихід команди, девіз, емблему/.
Послідовність представлення - ліцей, 3-а, 8-а, 16-а школи. Оцінка - максимальний бал - "5".

8. А зараз - перша естафета, яка зветься "До стартів -готовий!" Представники доповідають про готовність команд. Ведучий подає сигнал для початку естафети.
Зміст естафети 1.
"До стартів готовий!"
/Беруть участь Ю школярів і представник/.
В.П. - представник з обручем навпроти своєі команди /на відстані 12 м від лінії старту/. Команда сидить на гімнастичній лаві -перші четверо дівчаток і один хлопчик зі стрічками.

і
За сигналом ведучого перший учасник біжить до обруча, зав'язує стрічку на один вузол, повертається й сідає на лаву позаду команди. П'ять перших учасників закріплюють стрічки, п'ять слідуючих - знімають. Естафета завершується тоді, коли представник разом з останнім учасником і обручем пересікають лінію старту.
ПРАВИЛА: 1. Естафета оцінюється:
1-е місце   -    15 балів,
ІІ-е місце  -    13 балів,
ІІІ-е місце -    12 балів,
ІУ-е місце -    11 балів.
2.Слідуючий учасник стартує тільки після того, як фінішує попередній.
3. Штрафні бали: за передчасний вихід зі старту -1 штрафний бал: за падіння стрічки з обруча -1 штрафний бал /якщо учасник не повернувся й знову не зав'язав стрічку/.
9. ВЕДУЧИЙ. Поки журі підводять підсумки попередньої естафети, до вашої >ваги художній номер, танець "Ча-ча-ча", виконують вихованці центру дитячої творчості м.Кам'янець-Подільського.
10. ВЕДУЧИЙ надає слово журі для оголошення результату представлення команд.
11. ВЕДУЧИЙ. А зараз ми подивимось, яка з команд краще володіє м'ячем.
Слідуюча естафета зветься "Обведення перешкод". Представники доповідають про готовність своїх команд. Ведучий подає сигнал для початку естафети. В естафеті беруть участь 10 школярів і представник.

Зміст естафети II.
В.П. - Учасники сидять на лаві. Перші стоять на лінії старту, тримаючи в руках баскетбольний м'яч. За сигналом ведучого - перші ведуть м'яч рутсою. обводячи предмети. Назад повертаються, ведучи м'яч по прямій і передають його з рук в рутш слідуючому учаснику на лінії старту. Слідуючі учасники обводять предмети м'ячем за допомогою гімнастичної палиці / в обидва боки/, фінішуючи залишають м'яч на лінії старту і передають палицю слідуючим учасникам. Треті учасники обводять предмети, штовхаючи м'яч палицею, яку тримають руками за обидва кінця. Четверті і п'яті учасники /дівчатка/ переносять м'яч способом "носилки", по черзі оббігаючи предмети в обидва боки. Шостий учасник бере ІІ*я з "носилок" на лінії старту й переносить його в упорі на рутсах ззаду. Сьомі і восьмі учасниці /2-е дівчаток знову переносять м'яч в обидва боки способом "носилки", дев'яті і десяті учасники, тримаються за руки і, тримаючи м'яч головами, по черзі оббігають предмети в обидва боки.

ПРАВИЛА: 1. Кожен збитий предмет, або не обведений -1 штрафний бал;
2. Кожна втрата м'яча -1. штрафний бал;

СХЕМА ПРОХОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ ДО МІСЦЯ ПРИВІТАННЯ І ДО СТАРТУ.


3. Одному й тому ж учаснику забороняється брати участь в естафеті два рази;
4. Передчасний вихід зі старту - 1 штрафний бал;
5. Шостий учасник теж по черзі обходить предмети в обидва боки.
Оцінка:       1-е   місце    - 15 балів,
ІІ-е  місце    - 13 балів,
ІІІ-е місце    - 12 балів,
ІУ-е місце    -   11 балів.
12. Після закінчення естафети ведучий оголошує спортивний номер /Показові виступи боксерів ДЮСШ N0 2. Тренери - /.
ІЗ. Журі оголош\є результати першої естафети.
Зміст естафети III.
"Знайди вз\ття".
/Беруть участь 10 школярів/.
ПІДГОТОВКА: Ведучий оголошує: "Гляньте на взуття гравця, який сидить позаду вас і запам'ятайте його, зніміть взуття з правої ноги і віддайте представнику'*. Представник відносить взуття на лінію фінішу і кладе його в обруч. За сигналом перший учасник стрибає до обруча на лівій нозі, знаходить своє взуття і взуття того, хто сидить позаду, сідає на стілець, одягає своє взуття і біжить до лінії старту, де віддає взуття слідуючому учаснику, /сам сідає на лаву позаду всіх/. Слідуючий учасник стрибає на лівій нозі до взуття, знаходить взуття слідуючого учасника, сідає на стілець, одягає своє взуття й повертається до лінії старту. Естафета завершується, коли останній учасник, вдягнувши своє взуття, перетинає лінію старту.


ПРАВИЛА:   1. Знімати взуття тільки з правої ноги;
2. Передавати взуття тільки на лінії старту -за порушення -1 штрафний бал,
3. Якщо взуття не співпадає -1 штрафний бал. 4 Якщо взуття злетіло на бігу - 1 штрафний бал.
Оцінка:     1-е  місце  - 15 балів,
«?    П-е  місце  - 13 балів,
•ч.   Й-
Ш-е місце  - 12 батів, ІУ-е місце  - 11 балів.
15. Після закінчення естафети ведучий оголошує художній номер. "Виступає естрадний гурт центру дитячої творчості "Зоряний шлях", керівник -".
16. Журі оголошує результати другої естафети.
Зміст естафети IV.
З доданням гімнастичної лави.
/Бере участь 10 школярів і представник/.

-37-
I етап. Починає представник. За сигналом ведучого представники команд підбігають до лав. вистрибують на них, повертаються спиною до напрямку руху, приймають упор ззаду й пересуваються до кінця лави, зістрибують, оббігають предмет /на фінішній лінії/ підбігають до лави й біжать по ній лівою ногою, а правою по майданчику - фінішують.
II етап. Учасники долають лав> в обидва боки стрибками на двох ногах.
III етап. Те ж саме, але виконуючи стрибки ноги нарізно /лава між ногами/.
з
IV етап. Подолати лаву в обидва боки на четвереньках.
V етап. Подолати лаву в обидва боки в положенні "сидячи на лаві" без допомоги рук.
VI етап. Шостий і сьомий учасники долають дистанцію / в тому числі і лаву/ в обручі в обидва боки.
VII  етап. Беруть участь дівчата. Прокотити баскетбольний м'яч однією рукою по лаві в обидва боки /оббігши предмет на фініші/.
VIII етап. Беруть участь дівчата. Подолати лаву стрибками на двох ногах /через скакалку/ в обидва боки.
IX етап. Беруть участь двоє дівчаток, долають дистанцію /в тому числі і лаву/ в обидва боки в обручі.
X етап.-Після того як останні учасники перетинають лінію старту -вся команда вибігає до своїх лав в колону по одному, повертається обличчям до старту, бере лаву руками /лівою рукою/, біжить до лінії старту, перетинає ії, ставить лаву на попереднє місце й сідає - естафета завершена.


ПРАВИЛА:   1. За передчасний вихід зі старту - 1 штрафний  бал;
2. Долати лаву необхідно сбов'язково від початку й до кінця в обидва боки у кожній естафеті-передчасний схід з лави -1 штрафний бал;
3. Якшо довелося вимушено зістрибнути з лави -вистрибнути знову і продовжити естафету.
4. Команда вибігає за лавою тільки після того, як останній її хчасник перетне лінію старту.
5. Естафета завершується після того, як вся команда сяде на лаву.
,   Оцінка:      1-е  місце    - 20 балів,
П-е місце    - 18 балів,
Ш-єміспе    - 17 балів,
ІУ-е місце    - 16 балів.
17. Ведучий оголошує художній номер. /Художня гімнастика, виконують вихованці ДЮСШ №5, тренер -  /.

18. Після художнього номеру журі оголошує результати третьої естафети.
Зміст естафети V. Беруть участь тільки хлопчики.
Перший учасник за сигналом ведучого проповзає через тунель, одягає на ноги мішок, стрнбас \ тому до обруча, бере з обруча один м'яч й кидає його, прагнучи влучити в манеж. Після цього стрибає до тунеля у мішку, знімає його й біжить до лінії старту. Те ж саме виконує решта п'ять ^опчиків

ПРАВИЛА:   1. За кожен передчасний вихід зі старту - 1 штрафний бал.
2. Після подолання тунелю обов'язково одіти на ноги мішок і стрибати до обруча, кидати в манеж, стоячи на лінії фінішу, не знімаючи мішка.
Оцінка:     1-е  місце    -    15 батів плюс кількість попадань,
Ії-е місце    -    ІЗ балів              -"-
ПІ-е місце    -    12 балів             -"-
ІУ-е місце    -    11 балів             -"-
19. Ведучий оголошує спортивний номер. /Виступають юні дзюдоїсти, тренер -  /.

Зміст естафети VI. Беруть участь тільки дівчатка.
В.П. - Учасниці стають на лінію старту спиною одна до другої. За сигналом ведучого перші біжать до лінії фінішу, беруть скакалку й повертаються до лінії старту, друга учасниця стає за першою, поклавши руки на пояс. Стрибають обидві через скакалку до лінії фінішу, залишають скакалку, беруть обруч, одягають його на пояс і біжать до лінії старту. На лінії" старту третя учасниця входить в обруч і вже втрьох біжать до лінії фінішу. На лінії фінішу четверта учасниця входить в обруч і четверо їх біжать до лінії фінішу і назад.

ПРАВИЛА:       1. Обов'язково оббігти предмет, покладений на лінії фінішу, якщо учасниця не оббігла - 1 штрафний бал.
2. Входити в обр\ч тільки після того, як тільки ті, хто біжать, перетнуть лінію старту.
Оцінка:      1-е   місце    - 15 балів,
П-е місце    - 13 батів,
ПІ-е місце    - 12 балів,
ІУ-е місце    - 11 балів.
20. Ведучий оголошує художній номер, /Виступає естрадний гурт "Зоряний шлях"./

21. Журі оголошує результати V естафети.
Зміст естафети УП. Комбінована. Беруть участь десять школярів і представник.
І етап. Перший учасник /представник/ біжить до лінії фінішу за сигналом ведучого, оббігає предмет, повертаючись, підбирає чотири м'ячі й перетинає лінію старту.
II етап. Другий учасник додає дистанцію в один бік стрибаючи через обруч /як через скакалку/ - в другий - біжить і одночасно котить обруч,
III етап. Два учасники стоять сшшою один до одного, руки угорі у замку. Вперед пересуваються обертом в середину /не роз'єднуючи рук/, назад - переступанням через руки в середину.
IV етап. Дві учасниці стжпь спиною одна до одної, руки опущені у замку. В обидва боки біжать приставним кроком /на фініші оббігають предмет справа/.
V етап. Дві участиш сгаоть обличчям одна до одної, поклавши руки на плечі. В обнови боки долають дистанцію приставними кроками, тримаючи руки на плечах.
VI етап. Троє останніх учасників тримають м'ячі на витягнутих руках, притискуючи м'яч до м'яча. На м'ячі кладуть баскетбольний м'яч і долають дистанцію в обидва боки, стараючись не втратити м'яч.


ПРАВИЛА:   1. 1-й і 6-й етапи  -кожна  втрата м'яча -1 штрафний бал.
2. 2-й етап - обов'язково стрибати через обруч від лінії старту до лінії фінішу /якщо учасник зробить кілька кроків не стрибаючи через обруч -1 штафний бал.
3. 4-й і 5-й етапи. Руки тримають у вказаному положенні.
4. Кожен слідуючий етап починається тільки після того, як попередній учасник перетнув лінію старту. Передчасний вихід -1 штрафний бал.
Оцінка:    1-е місце    - 20 балів,
ІІ-е місце    - 18 балів,
Ш-е місце    - 17 балів,
ГУ-е місце    - 16 балів.
22. Ведучий оголошує спортивний номер. /Свою майстерність демонструють вихованці ДЮСШ N0 2 /айкидо/./
23. Журі оголошує результати VI естафети.
24. Конкурс капітанів. На відстані 9м від старту у коло, накреслене на майданчику, кладуть 9 м'ячів /діаметр кола 2 м/, кожен капітан намагається влучити волейбольним м'ячем і вибити з кола як

можна більше м'ячів. Дається одна спроба /м'яч необхідно котити, а не кидати/. Послідовність участі - ліцей, 3, 8, 16 школи/.

ПРАВИЛА:   І. Перемагає каштан, який вибив більшу кількість м'ячів з кола.
Оцінка:      1-е   місце    -    5 балів;
ІІ-е місце    -    4 бати;
Ш-е місце    -    3 бали;
ІУ-е місце    -    2 бали
25.  Поки журі  підводить  підсумки  -  музична пауза /гурт "Зоряний шлях"/.
Загальне шикування.
Голова журі оголошує загальний результат змагань.

Нагородження    г
За перше місце нагороджується команда__________
нагороджує    __________
За друге місце нагороджується команда __________
нагороджує    __________
За третє місце нагороджується команда ___________
нагороджує    __________
Заключне слово завід\точого кафедрою спорту і спортивних ігор.
Оргкомітет.

ПОЕСТАФЕТНИЙ ПРОТОКОЛ
Фінальних змагань "ВЕСЕЛІ СТАРТИ" серед шкіл міста
Кам'янець- По діль ського.
Команда ________________________________
назва команди
Естафета ______________________________
/номер і назва естафети/
Якою команда фінішувала    ____________
Кількість балів    ____________
Кількість штрафних балів    ____________
Загальна сума балів    ___________
Оцінка:    1-е   місце    -    15 батів.
И-е місце    -    13 батів,
ІП-е місце    -    12 батів.
ІУ-е місце    -    11 батів.
СУДДЯ:    підпис                    / Прізвище /

ЛІТЕРАТУРА
1. Абрамян А. Массовьіе гимнастические вьіступления. - М.: Фгокультура й спорт, 1966,-95с. ил.
2. Бальсевич В.К. Фюическая культура для всех й для каждого. -М.: Физкультура й спорт. 1988.-144с, ил.
3. Бьілеева Л.В., Коротков И.М. Подвнжньїе игрьі. Учебное пособие для интернатов физкультлрьі .-изд. 5-е. переработ. й дополи.- М.: Физкультура й спорт, 1982,-224с, ил.
4. Волков Л.В. Физическое воспитшше учащихся. Учебно-методическое пособие. - К.: Раа школа. 1983.-184с.
5. Геллер Е.М.. Коротков И.М. Весельїе старти. - М: Физкультура й спорт. 1978.-119с. ил.
6. Леонов О.З. Спортивне свято в піонерському таборі К.: Здоров'я, 1982,-88с., іл.
7. Сегал М.Д. Физкультурннс прюдники й зрелища. - М.: Физкультура й спорт, 1977,-223с. ил.
8. Спутник классного руководепинц 1984/85 учебньш год. Пособие для учителей. Сост. Олиференко Л.Я.. под ред. Гордина Л.Ю. -М.: Просвещение. 1984.-176с. и.х
9. Теория й методика физического воспитания. Под ред. ШиянаБ.М. . -М.: Просвещение. 1985.-224с.
10. Фирсова Л.М. Игрн й развлечения. Кн. 2. -М.: Молодая гвардия, 1990,-234с., ил.
11. Шмаков С.А.. Безбородою Н.Я. От игрьі к самовоспитанию. Сборник игр-коррекций. -М.: Новая пжола, 1995,-80с.

 

Яндекс.Метрика >