...
Конспект уроку з фізики: Тепловий стан тіл і температура. Вимірювання температури. PDF Печать E-mail

Конспект уроку з фізики: Тепловий стан тіл і температура. Вимірювання температури.

Мета: сформувати поняття теплового стану тіла та температури; з 'ясувати суть одного зі способів вимірювання температури та побудови термометра; викликати в учнів інтерес до вивчення фізики.
Обладнання: довідник з фізики, фізична енциклопедія, журнали і брошури, на¬вчально-популярна література, книги про вчених, термометри різних типів, три посудини з холодною, гарячою й теплою водою.
Хід уроку
І. Вступ.
1. Слово вчителя.
У цьому навчальному році ми вивчатимемо фізику за новим підручником.
Розгорніть підручники на с. 190 (Зміст). Як бачите, тут є чотири розділи, а саме: теплові явища, електричні явища, електромагнітні та світлові явища Автори цього підруч¬ника звертаються до всіх учнів. Я хочу, щоб хтось із вас вголос прочитав це звернення.
(Один із учнів читає вголос звернення авторів, розміщене на першому форзаці).
Отже, учні, нас чекають цікаві явища, досліди, експерименти. Ми зіткнемося з великою кількістю невідомих або маловідомих слів, термінів, понять, які можна завжди знайти в "Алфавітному покажчику" (с. 189). Відкрийте цю сторінку і про¬читайте декілька записів, наприклад, слово "акомодація". Що воно означає, ви можете прочитати на с. 174 і т. д.
Крім цього, хочу наголосити: фізика не тільки цікава наука, а й складна, її вивчен¬ня потребує систематичної копіткої праці. Нагадую, що є учні, які сприймають зміст прочитаного за один раз, але є й такі, яким потрібно читати два і більше разів або навіть по абзацах, переказуючи вголос ще і ще раз.
По ходу вивчення ми ознайомимося з багатьма історичними фактами, відкрит¬тями та іменами вчених, які здійснили ці відкриття. Про це й інше ви можете дізнатися зі спеціальної літератури, яка є в шкільній бібліотеці й, частково, у нашо¬му кабінеті (показати бібліотечку фізичного кабінету).
Вам необхідно завести з фізики три зошити: зошит для лабораторних робіт, зо¬шит для контрольних робіт і робочий зошит. Записи в зошитах ведіть охайно, систе¬матично виконуйте всі класні та домашні завдання.
II. Вивчення нового матеріалу.
1. Розповідь учителя.
Перший розділ — "Теплові явища" — ми вивчатимемо впродовж двадцяти уроків, розглянемо нагрівання і плавлення, випаровування й кипіння, горіння. Все це — приклади теплових явищ. Дізнаємося, чому буває вітер і чому взимку замер¬зає вода, чому на сонці тепло, а в тіні прохолодно, вивчимо будову теплових дви¬гунів, турбін, ракет, робота яких ґрунтується на використанні теплових явищ. А сьо¬годні вивчимо тему: "Тепловий стан тіл і температура". Наведу кілька простих прикладів. Якщо знадвору до кімнати внести шматок льоду, він розтане, вода, що утворилася з нього, нагріється, а через певний час випарується; нагріваються всі тіла, що знаходяться в кімнаті, в якій працює нагрівач.
Якщо на гарячу плиту поставити каструлю з холодною водою, то каструля і вода нагріваються; тіло, яке знаходилось у теплому приміщенні, стає холодним, якщо його винести на мороз.
Ви помітили, що в наведених прикладах використовуються слова: тіло тепле, тобто йдеться про так званий тепловий стан тіла або його температуру.
Будь-яке тіло може перебувати у різних теплових станах. Якщо воно знахо¬диться в кімнаті — це один тепловий стан, якщо на морозі — це вже інший тепло¬вий стан. Причому, ми оцінюємо тепловий стан тіла на дотик або на око. Якщо тіло перебувало в кімнаті, то кажемо, що воно тепле, якщо на морозі — то холод¬не, а доторкнувшись до нього руками, ми впевнено заявляємо про його темпера¬туру. Але так ми не можемо визначити температуру, тобто тепловий стан металу, що плавиться, або тіла, яке має надто низьку температуру. До того ж, оцінка температури на дотик є відносною і не завжди однозначною. Наприклад, в неопалену кімнату ввійшла людина з двору, де лютує вітер і мороз. Звичайно, вона скаже: "О! Як тут тепло!" Інша людина ввійде в цю кімнату з приміщення, де тепло, і скаже: "О! Як тут холодно!"
Розгорніть підручники на с. 4 і розгляньте малюнок 1.1 (а і б). Учитель розповідає про хід експерименту і пропонує одному з учнів повторити його в класі. Після цього цей учень ділиться своїми враженнями. Вчитель пропонує учням повторити цей експеримент у домашніх умовах.
Отже, як підтверджує нам учень, який виконував експеримент, людські відчуття
не завжди однозначні.
Мабуть, потрібно шукати інший спосіб для об'єктивного визначення ступеня
нагрітості тіл.
Тому для вимірювання температури застосовують спеціально призначені для цього вимірювальні прилади, які називаються термометрами.
Спочатку з'ясуємо, як проходять теплові процеси. З досвіду всім відомо, що у природі теплові процеси відбуваються за певними законами:
1)    більш нагріте тіло завжди віддає тепло менш нагрітому;
2)    температури тіл, які перебувають у певному обмеженому просторі, з часом
вирівнюються і стають однаковими.
Наприклад, гарячі батареї водяного опалення віддають тепло повітрю й іншим тілам, які знаходяться в кімнаті; через певний час температура всіх тіл, що знахо¬дяться в цій кімнаті, стає однаковою.
А тепер перейдемо до питання про вимірювання температури. Пригадайте, як вимірюють такі фізичні величини, як довжина, маса. Як відомо, створені відповідні еталони одиниць цих величин. Вимірюючи довжину тіла, порівнюють її з одиницею довжини; аналогічно вимірюють і масу. А як бути з вимірюванням тем¬ператури? (Момент проблемної ситуації). В основу побудови термометра (рідин¬ного) покладено залежність об'єму рідини від температури.

2.    Робота з підручником.
—    Прочитайте про будову термометрів на с. 6 від слів "Рідинний термометр..." і до кінця с. 6.
3.    Демонстрування різних термометрів:
а)    учитель показує спеціальний демонстраційний термометр, вказує на колбоч¬ку з рідиною, капілярну трубочку і шкалу;
б)    учитель демонструє різні типи термометрів.
4.    Робота з підручником.
Прочитайте частину параграфа 2 на с. 7 і дайте відповіді на запитання:
—    Як на шкалі термометра позначають першу реперну точку? (0 °С).
—Як на шкалі термометра позначають другу реперну точку? (100 °С).
—    На скільки частин поділив Цельсій інтервал між цими реперними точка¬ми? (на 100).
—Що таке 1 °С? —Що таке 1К?
—    Чи є різниця між ними?
III.    Закріплення вивченого матеріалу.
1.    Розв'яжіть задачу № 1 із вправи 1 (с. 5) (усно).
2.    Дайте відповідь на запитання № 2 із вправи 1 (с. 5) (усно).
IV.    Домашнє завдання.
Вивчіть §§1,2. Дайте відповіді (усно, на запитання № 1 і№ 2). Зробіть вдома експеримент (мал. 1.1 (а, б). Знайдіть відповідь на запитання: хто і коли винайшов термометр? (Використайте довідник, енциклопедію тощо).

 

Яндекс.Метрика >