...
Конспект уроку (10 клас) Взаємодії і сили. PDF Печать E-mail

Конспект уроку (10 клас) Взаємодії і сили.
Мета уроку: дати уявлення про зміст поняття сили; ознайомити учнів з видами сил у механіці. Розвивати образне та критичне мислення, творчу уяву. Виховувати почуття відповідальності, працелюбність, самостійність, уважність.
Обладнання: плакат, підручник
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу
Орієнтовний план проведення уроку
І. Організаційна частина (2 хв)
ІІ. Повторення вивченого матеріалу й набутих знань і умінь (5 хв)
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності (2 хв)
IV. Оголошення теми й мети уроку (2 хв)
V. Вивчення нового матеріалу (30 хв)
VI. Підведення підсумків роботи (4 хв)
Хід уроку
І. Організаційна частина
• Перевірка присутніх.
• Призначення чергових.
ІІ. Актуалізація опорних знань учнів
1. Сформулюйте закон інерції. Хто його від¬крив?
2. У чому полягає явище інерції? Наведіть при¬клади цього явища.
3. Сформулюйте перший закон Ньютона.
4. Наведіть приклади прояву й застосування першого закону Ньютона.
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності
IV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку
Учитель записує на дошці тему уроку, повідомляє навчальну мету та визначає такі завдання уроку:
V. Вивчення нового матеріалу
1. Сили в механіці
Прискорення будь-якого тіла завжди зумовлюється дією на нього іншого тіла — того, з яким воно взаємодіє, тобто причиною прискорення є взаємодія тіл.
Фізичну величину, за допомогою якої кількісно описують вза¬ємодію тіл, називають силою.
Отже,
- сила — це міра взаємодії тіл.
Усі механічні явища можна пояснити дією трьох видів сил: сил пружності, сил тяжіння і сил тертя.
- Сила пружності — це сила, що виникає в процесі деформації тіла, тобто внаслідок зміни його форми або розмірів.
- Силу, з якою Земля притягує тіло, називають силою тяжіння. Сила тяжіння є окремим випадком сил всесвітнього тяжіння.
- Сили тертя ковзання діють між стичними тілами, що руха¬ються відносно одне одного.
Кожна сила характеризується: числовим значенням (модулем); напрямком; точкою прикладання.
На кресленнях сили, як і інші векторні величини, познача¬ють стрілками. Початок стрілки збігається з точкою прикладання сили, напрямок стрілки вказує напрямок сили, а довжина стрілки пропорційна модулю сили.
2. Сила пружності. Вимірювання сил
Знайомство із силами доцільно розпочати із сили пружності, оскільки ця сила найбільш зручна для вимірювання сил.
- Сила пружності виникає в разі деформації тіла, тобто в про¬цесі зміни його форми й розмірів.
Причиною виникнення сил пружності є взаємодія молекул тіла. На малих відстанях молекули відштовхуються, а на вели¬ких — притягуються. У недеформованому тілі молекули перебу¬вають саме на такій відстані, на якій сили притягання і відштов¬хування компенсуються. Коли ми розтягуємо або стискаємо тіло, відстані між молекулами змінюються, тому починають переважати або сили притягання, або сили відштовхування. У результаті й ви¬никає сила пружності, що завжди спрямована так, щоб зменшити величину деформації тіла.
Зі збільшенням сили, прикладеної до тіла, ступінь його дефор¬мації також збільшується, тому величина деформації може служи¬ти мірою сили.
Кількісне співвідношення між силою пружності й подовжен¬ням пружини вперше було виявлено в результаті досліду англій¬ським фізиком Робертом Гуком. Позначимо подовження пружини x = l – l0 , де l — довжина розтягнутої пружини, а l0 — довжина не¬деформованої пружини. Підвішуючи до пружини різну кількість однакових важків, Гук установив на досліді, що
- модуль сили пружності Fпр  прямо пропорційний подовженню пружини x:
Fпр= k∙x
Коефіцієнт пропорційності k називають жорсткістю пружини. Як бачимо з наведеної формули, одиницею жорсткості в СІ є 1 Н/м.
Отже, з величини деформації тіла можна судити про величину сили пружності. Прилад для вимірювання сил називається дина¬мометром. Для градуювання (нанесення шкали) пружинного дина¬мометра використовується закон Гука.
За допомогою динамометра можна порівнювати сили за моду¬лем, а також визначати напрямок дії сили.
3. Додавання сил
Тіло може взаємодіяти не з одним, а з кількома тілами, отже, на нього діють кілька сил. Як показують досліди, у цьому випад¬ку сили не заважають одна одній: результат дії кожної з них не за¬лежить від результату дії інших. З цієї причини сили, прикладені до тіла, можна замінити однією силою, яку називають рівнодійною цих сил.
Визначення рівнодійної кількох сил називають додаванням цих сил. Оскільки сили є векторними величинами, їх складають за правилом додавання векторів. Розглянемо спочатку додавання двох сил, що діють уздовж однієї прямої.
Якщо дві сили спрямовані однаково, їх рівнодійна спрямована так само, а модуль рівнодійної дорівнює сумі модулів сил-доданків.


Повну версію уроків можна отримати по замовленню! Звертайтесь!

 

Яндекс.Метрика >