...
Екзаменаційні білети по фізиці PDF Печать E-mail
Екзаменаційний білет №1

1.    Основні положення МК теорії. Броунівський рух. Дифузія, її роль в живій природі. Сили взаємодії і рух молекул в газоподібному, рідкому і твердому станах.
2.    Період, частота, амплітуда, фаза коливання. Гармонічне коливання. Графік гармонічного коливання. Власні, вільні і вимушені коливання. Резонанс.
3.    Батарея складається з 3 конденсаторів. Площа пластини конденсатора становить 10 см2, довжина 1 м. Знайти ємність батареї, якщо діелектрична проникність рівна 1.


Екзаменаційний білет №2

1.    Ідеальний газ. Тиск газу. Основне рівняння МКТ ідеального газу.
2.    Електроємність провідника. Конденсатор. Ємність конденсатора. Енергія зарядженого конденсатора. Застосування конденсатора.
3.    У 4м3 повітря при температурі 16оС міститься 40г водяної пари. Визначити відносну вологість.Екзаменаційний білет №3

1.    Послідовне і паралельне сполучення провідників. Вольтметр і амперметр.
2.    Хід променя через тригранну призму. Лінзи опуклі і вгнуті. Оптична сила лінзи. Утворення зображення. Формула тонкої лінзи.
3.    Які сили треба прикласти до кінців стальної дротини, довжиною 4 м і перерізом 0,5 мм2, щоб видовжити її на 2 мм»


Екзаменаційний білет №4

1.    Звук. Швидкість поширення звуку. Інтенсивність і гучність. Висота тону, тембр. Звуковий резонанс. Його роль в звуковому і голосовому апараті.
2.    Склад ядра атома. Протон і нейтрон. Ізотопи. Ядерні сили. Ядерні реакції.
3.    Скільки роботи затрачається на рафінування 1т міді, якщо напруга на електролітичній ванні згідно з технічними нормами дорівнює 0,4В?
Екзаменаційний білет №5

1.    Пароутворення і конденсація. Теплота пароутворення. Випаровування. Насичена пара, її властивості. Вологість повітря її вимірювання.
2.    Дослід Резерфорда. Планетарна модель атома. Теорія Бора.
3.    Сонячного ранку постать людини зростом 175 см відкидає тінь завдовжки 5 см, а дерево – тінь завдовжки 30 см. Чому дорівнює висота дерева?
Екзаменаційний білет №6

1.    Струм в електролітах. Закони електролізу. Електролітична дисоціація. Гальванізація і електрофорез.
2.    Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду (графік і формули). Властивості ?, ?, ? променів. Методи спостереження заряджених частин (лічильник, камера Вільсона).
3.    Який тиск азоту, якщо швидкість руху його молекул становить 500 м/с, а його густина дорівнює 1,35кг/м3?
Екзаменаційний білет №7

1.    Ізопроцеси в ідеальному газі та їх графіки. Закон Дальтона. Легеневе дихання.
2.    Опір провідника. Залежність опору від довжини провідника, площі поперечного перерізу. Питомий опір матеріалу. Залежність опору від температури. Надпровідність.
3.    Чому дорівнює енергія зв’язку ядра Силіцію  ?Екзаменаційний білет №8

1.    Струм в вакуумі. Термоелектронна емісія. Електронні пучки, їх властивості. Електронно-променева трубка, її застосування.
2.    Природа світла. Фотометричні величини (світловий потік, сила світла, освітленість). Закони освітленості, фотометр і люксметр.
3.    Підводний човен сплив на відстані 200 м від берега, здійнявши хвилі на поверхні води. Хвилі дійшли до берега за 40 с, причому за наступні 30с було 60 сплесків хвиль об берег. Чому дорівнює відстань між гребенями сусідніх хвиль?Екзаменаційний білет №9

1.    Коливальний контур. Електромагнітні коливання. Формула Томсона. Одержання незатухаючих ЕМ коливань. Застосування струму ВЧ в медицині.
2.    Будова ока. Акомодація, адаптація, стробоскопічний ефект. Віддаль найкращого зору. Вади зору та їх усунення. Кут зору.
3.    У напрямі, перпендикулярному до ліній індукції, вилітає в магнітне поле електрон з швидкістю 10 Мм/с. Визначити індукцію поля, якщо електрон описав у полі коло радіусом 1см.
Екзаменаційний білет №10

1.    Фізичні величини та їх вимірювання. Міжнародна система одиниць СІ. Основні та похідні одиниці. Префікси для перетворення одиниць.
2.    Робота і потужність струму. Теплова для струму. Закон Джоуля-Ленца. Коротке замикання.
3.    На яку висоту h підніметься вода у капілярі, радіус якого дорівнює 2мм? Поверхневий натяг води становить 73•10-3 Н/м.Екзаменаційний білет №11

1.    Тверді тіла - кристалічні і аморфні. Кристалічна решітка. Анізотропія кристалів. Вири кристалічних структур.
2.    Квантова теорія світла. Тиск світла. Хімічна дія світла, її роль в живій природі. Люмінесценція.
3.    Коливальний контур генератора радіоприймача має ємність 3,5 пФ та індуктивність 14 мкГн. Чому дорівнює довжина радіохвиль, випромінюваних антеною цього радіопередавача?Екзаменаційний білет №12

1.    Замкнуте електричне коло, його зовнішні і внутрішні частини. ЕРС джерела, закон Ома для всього кола.
2.    Індуктивне випромінювання світла. Квантові генератори. Властивості лазерного випромінювання. Застосування лазарів в медицині і техніці.
3.    Який об’єм займає газ при 77оС, якщо при температурі 27оС його об’єм становив 6 л?
Екзаменаційний білет №13

1.    Власна провідність напівпровідників. Генерація і рекомбінація. Одержання провідностей p-типу n-типу. Електронно-дірковий перехід. Діод і тріод.
2.    Космічні промені. Елементарні частинки, їх властивості. Античастинки. Анігіляція. Види взаємодії в природі.
3.    Яка маса 55 молів вуглекислого газу?Екзаменаційний білет №14

1.    Властивості рідини. Сила поверхневого натягу. Коефіцієнт поверхневого натягу. Змочування і незмочування. Капілярність. Газова емболія.
2.    Винайдення радіо. Види радіозв’язку. Електромагнітний резонанс. Модуляція і демодуляція. Найпростіший радіоприймач.
3.    Яка енергія виділиться під час термоядерної реакції:  ?
Екзаменаційний білет №15

1.    Будова атома. Електрон і протон. Елементарний заряд. Закон збереження електричного заряду. Взаємодія зарядів. Закон Кулона.
2.    Закони відбивання і заломлення світла. Повне відбивання світла. Світлопроводи, їх застосування в медицині.
3.    Маятник на підвісі зробив 20 коливань за 30 секунд. Визначіть довжину підвісу?

Екзаменаційний білет №16

1.    Іонізація газу. Види самостійного розряду в газі (коронний, іскровий, дуговий і тліючий), їх застосування. Плазма. Аероіонотерапія.
2.    Будова і дія трансформатора. Передача електроенергії на відстані. Випрямляч змінного струму. Застосування імпульсних струмів в медицині.
3.    Період дифракційної решітки дорівнює 0,01 мм, відстань від решітки до екрана 1 м. Чому дорівнює відстань між максимумами нульового та першого порядку, якщо на решітку падає світло з довжиною хвилі 500 нм?Екзаменаційний білет №17

1.    Поперечні і поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Швидкість поширення хвиль, (формула). Фронт хвилі і проміння. Принцип Гюйгенса.
2.    Фотоефект зовнішній і внутрішній. Пояснення фотоефекту на основі квантової теорії. Рівняння Ейнштейна. Фотоелементи, їх застосування в техніці і медицині.
3.    Визначіть вологість повітря в аудиторії.
Обладнання: психрометр, психрометрична табличка.Екзаменаційний білет №18

1.    Плавлення і тверднення. Теплота плавлення. Залежність температури плавлення від зовнішнього тиску. Сублімація і десублімація.
2.    Дифракція хвиль. Дифракція світла. Дифракційна решітка. Формула дифракційної решітки. Дифракційні спектри.
3.    Якщо лампочку живити від елемента, що має ЕРС 1,5 В, то сила струму в колі дорівнює 0,2 А. Визначити роботу сторонніх сил в елементі за 1 хв.
Екзаменаційний білет №19

1.    Інфразвук і ультразвук, їх властивості і вплив на організм. Застосування ультразвуку в медицині.
2.    Інфрачервоні та ультрафіолетові промені, їх властивості і застосування в техніці і медицині. Парниковий ефект. Озоновий захист.
3.    Визначіть кількість витків вторинної котушки трансформатора та коефіцієнт трансформації, якщо первина котушка має 300 витків та напруга на ній становить 20 В.
Обладнання: трансформатор, вольтметр, джерело живлення, провідники.

Екзаменаційний білет №20

1.    Умова існування електричного струму. Сила струму. Густина струму. Закон Ома для дільниці і кола.
2.    Інтерференція хвиль. Умова максимуму коливань. Інтерференція світла в тонких плівках. Кільця Ньютона. Застосування інтерференції світла.
3.    Знайдіть дефект мас ядра Алюмінію  ?
Екзаменаційний білет №21

1.    Рівняння стану Ідеального газу. Стала Больцмана. Рівняння Клапейрона - Менделєєва.
2.    Робота виходу електрона з металу. Контактна різниця потенціалів. Термо-ЕРС. Застосування термоелектрики.
3.    На які відстані від збиральної лінзи з фокусною відстанню 20 см буде розташовуватися зображення предмета, якщо сам предмет перебуває на відстані 15 см?
Екзаменаційний білет №22

1.    Закон Ома. Активний, індуктивний і ємнісний опори в колах змінного струму.
2.    Поляризація світла. Поляризатор і аналізатор. Оптично активні речовини. Застосування поляризації світла в медицині. Сахариметр.
3.    Котушку якої індуктивності треба ввімкнути в коливальний контур, щоб за ємності конденсатора 200 пФ дістати частоту вільних коливань 5МГц?Екзаменаційний білет №23

1.    Кипіння рідини. Залежність температури кипіння від зовнішнього тиску.
Перегріта пара, її застосування в медицині. Критичний стан речовини. Кріохірургія.
2.    Електричне поле. Напруженість електричного поля. Силові лінії. Зображення електричних полів. Однорідне поле.
3.    Робота виходу електронів із калію дорівнює 3,55•10-19 Дж. Визначте довжину хвилі та частоту червоної межі фотоефекту.Екзаменаційний білет №24

1.    Види деформацій. Закон Гука. Механічні властивості твердого тіла (графік розтягу). Трубчаста будова кісток. Запас міцності.
2.    Дисперсія світла. Спектр. Чутливість ока до кольорів. Кольори тіл. Види спектру. Спектральний аналіз.
3.    Визначіть прискорення вільного падіння за допомогою математичного маятника.
Обладнання: математичний маятник, вимірювальна лінійка, секундомір.
Екзаменаційний білет №25

1.    Робота при переміщенні заряду в електричному полі. Потенціал електричного поля. Різниця потенціалів (напруга). Зв’язок між напругою і потужністю.
2.    Штучна радіоактивність. Біологічна дія радіоактивних променів. Дозиметричні величини. Застосування радіоактивних променів в медицині. Захист від радіації.
3.    Який імпульс фотона, енергія якого дорівнює 6•10-19 Дж?Екзаменаційний білет №26

1.    Розміри і маса молекул. Одиниця її вимірювання. Кількість речовини. Стала Авогадро. Молярна маса.
2.    Магнітне поле струму. Лінії магнітної індукції. Магнітне поле прямолінійного струму, витка, соленоїда. Закон Ампера. Правило лівої руки.
3.    У батарею водяного опалення надходить щосекунди 6•10-6 м3 води при температурі 80оС. Температура води, що виходить із батареї, становить 25оС. Яку кількість теплоти отримує опалюване приміщення за добу?Екзаменаційний білет №27

1.    Магнітна індукція. Магнітний потік. Магнітна проникність речовини. Намагнічування і розмагнічування феромагнетиків. Точка Кюрі.
2.    Шкала ЕМ хвиль. Рентгенівські промені, їх одержання, властивості і застосування в медицині.
3.    Визначте силу струму в стальному провіднику завдовжки 10 м і перерізом 2 мм2, на який подано напругу 12 мВ. Питомий опір сталі 12•10-2 Ом•мм2/м.

Екзаменаційний білет №28

1.    Внутрішня енергія тіла, способи її зміни. Кількість теплоти. Рівняння теплового балансу. Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес.
2.    Побудова зображень, одержане за допомогою лінз, та їх характеристика. Оптичні прилади. Фотоапарат, лупа і мікроскоп.
3.    Напруга на вторинній обмотці трансформатора, яка має 33 витки, становить 4 В. Знайти кількість витків та напругу первинної обмотки, якщо коефіцієнт трансформації становить 9.Екзаменаційний білет №29

1.    Теплове розширення тіл. Лінійне та об'ємне розширення (формули). Значення теплового розширення в техніці. Особливості теплового розширення води.
2.    Електромагнітна індукція. Вихрове електричне поле. Правило Ленца. Закон ЕМ індукції. Вихрові струми.
3.    Визначити оптичну силу лінзи.
Обладнання: опукла лінза, екран, вимірювальна лінійка.Екзаменаційний білет №30

1.    Рух рідин і газів. Тиск всередині рухомої рідини і газу. Динамічна в’язкість. Рух крові. Закон Бернуллі.
2.    Енергія зв’язку і дефект маси ядра. Стійкість ядер. Способи одержання ядерної енергії. Енергетичний вихід ядерної реакції.
3.    З яким прискоренням рухається електрон у полі, напруженість якого становить 10 кВ/м? Маса електрона становить 9,31•10-31кг.
Екзаменаційний білет №31

1.    Застосування першого закону термодинаміки до живих організмів. Терморегуляція. Калорійність їжі. Види теплообміну в живому організмі.
2.    Сила Лоренца. Рух заряду в магнітному полі. Магнітосфера Землі. Магнітні бурі.
3.    Визначити потужність та опір електричної лампочки при напрузі 6 В.
Обладнання: джерело струму, електрична лампочка, вольтметр, амперметр, реостат, провідники.Екзаменаційний білет №32

1.    Провідник в електричному полі. Електризація через вплив. Електростатичний захист. Поверхнева густина заряду, її залежність від кривизни поверхні.
2.    Поділ важких ядер. Ланцюгова реакція поділу, умови її протікання. Ядерний вибух.
3.    Знайти швидкість змінного потоку, якщо в котушці, що має 300 витків виникає ЕРС 15 В.Екзаменаційний білет №33

1.    Залежність тиску газу від температури при сталому об’ємі. Абсолютний нуль. Термодинамічна шкала температур.
2.    Електромагнітне поле. ЕМ хвилі. Властивості ЕМ хвиль. Мікрохвильова терапія.
3.    По горизонтально розташованому провіднику завдовжки 20 см і масою 4 г проходить струм силою 10 А. Визначіть індукцію магнітного поля, в якому потрібно розмістити провідник, щоб сила тяжіння зрівноважилася силою Ампера.
Екзаменаційний білет №34

1.    Самоіндукція. ЕРС самоіндукції. Індуктивність. Енергія магнітного поля.
2.    Керована ланцюгова реакція поділу. Ядерний реактор. Переваги і недоліки АЕС.
3.    Електродвигун підйомного крана працює під напругою 380 В і споживає силу струму 20 А. Який ККД має установка, якщо вантаж масою 1 т кран піднімає на висоту 19 м за 50 с?Екзаменаційний білет №35

1.    Другий закон термодинаміки. Теплота згоряння палива. Теплові двигуни. ККД теплового двигуна. Проблеми екології.
2.    Змінний струм. Одержання змінної синусоїдної ЕРС індукції. Діюче значення змінної ЕРС, напруги, сили струму. Генератор змінного струму.
3.    Промінь світла падає на плоску межу двох середовищ. Кут падіння дорівнює 40о, кут між відбитим і заломленим променями дорівнює 110о. Чому дорівнює кут заломлення?
Екзаменаційний білет №36

1.    Діелектрик в електричному полі. Диполь. Поляризація діелектрика.
2.    Термоядерна реакція синтезу. Проблеми керованої термоядерної реакції. Енергія Сонця і зірок.
3.    Замкнений контур протягом 2,5•10-3 секунди пронизує магнітний потік значення якого рівне 5•10-3 Вб. Знайти ЕРС індукції в цьому контурі.

 

Яндекс.Метрика >