...
Сутність бухгалтерського обліку та його місце в господарському обліку PDF Печать E-mail


Невід’ємною складовою розвитку ринкових відносин в Україні є адекватне відображення (облік) господарської діяльності суб’єктів господарювання. Його зміст і завдання обумовлені способом виробництва, рівнем розвитку продуктивних сил та станом виробничих відносин.
Для адаптації до загальноприйнятих у світовій практиці принципів та методів ведення обліку в Україні здійснюється його реформування, започатковане “Програмою реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів”, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.98 р. № 1706.
Необхідність цього процесу  в Україні викликана:
- об’єктивними факторами реформування всього економічного сектора держави;
- формуванням нових економічних стосунків між суб’єктами господарювання;
- підтримкою курсу України, як європейської держави, на всебічну інтеграцію у світове товариство.
Останнє і стало головним чинником розробки і прийняття законодавчих актів, направлених на реформування системи бухгалтерського обліку в Україні та приведення її до міжнародних стандартів.
За Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 р. № 291 бухгалтерський облік — це процес виявлення, вимі­рювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, збе­рігання та передачі інформації про діяльність підпри­ємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.
Визначення бухгалтерського обліку вказує на те, що:
1) бухгалтерський облік сприймається як інформаційний процес;
2) змістом бухгалтерського обліку (як і будь-якого обліку в загальному його розумінні) є:
· виявлення (спостереження) – цілеспрямоване сприйняття об’єкту дослідження у відповідності із поставленою метою;
· вимір, який полягає у співставленні об’єкту спостереження із вибраними вимірниками;
· реєстрація - збереження інформації про об'єкт дослідження для передачі в просторі та часі;
· обробка, що передбачає систематизацію (накопичення, узагальнення, зберігання)  інформації про об'єкт дослідження для надання її користувачам.
3) предметом дослідження та відображення бухгалтерського обліку є діяльність підприємств;
4) інформація бухгалтерського обліку використовується для прийняття рішень щодо підприємства  зовнішніми та внутрішніми її користувачами.
Традиційно в Україні, поряд з бухгалтерським,  виділяються також:
1) оперативний облік, як спосіб спостереження та контролю за окремими господарськими операціями та процесами з метою управління ними безпосередньо при їх здійсненні, що характеризується:
- оперативністю отримання та використання інформації;
- відображенням розрізнених явищ в різних вимірниках із використанням  переважно  натуральних  і  трудових;
- відсутністю вимог абсолютної точності показників, часом і без їх реєстрації;
- можливістю передачі інформації різними способами;
- відсутністю спеціальних наукових методів дослідження інформації;
2) статистичний облік, як спосіб спостереження та контролю масових соціально-економічних та суспільних явищ, який відрізняється:
- відображенням переважно суспільних явищ;
- кількісною і якісною характеристикою процесів;
- використанням спеціальних наукових методів і прийомів дослідження інформації  (ряди динаміки, індексний метод тощо).
Бухгалтерський облік вирізняється тим, що:
· ведеться на підприємстві безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації;
· здійснюється  у грошовій одиниці Украї­ни;
· є обов'язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку;
· підставою для бухгалтерського обліку господар­ських операцій є первинні документи;
· використовуються специфічні способи (прийоми) для спостереження, виміру, реєстрації та обробки інформації;
Згадані три види обліку (бухгалтерський, оперативний та статистичний) є складовими господарського обліку – кількісного відображення та якісної характеристики господарської діяльності суб’єктів господарювання для контролю і управління ними.
Господарський облік виконує функції:
· інформаційну – здійснюється спостереження, вимірювання, реєстрація, обробка та передача до апарату управління інформації щодо господарськоі діяльності суб’єкту господарювання;
· контрольну - забезпечується контроль за мірою праці та споживання;
· управлінську - відображається зворотний зв'язок в господарській системі і хід виконання управлінських рішень.
В той же час за міжнародною практикою розрізняють:
1. Фінансовий облік - комплексний синтетичний облік господарсько-фінансової діяльності підприємства, який в цілому характеризує фінансовий стан і прибутковість підприємства відповідно до вимог законодавчих актів і стандартів бухгалтерського обліку. Фінансові результати визначаються  співставленням доходів із витратами без калькулювання фактичної собівартості випущеної і реалізованої продукції. За його даними складається бухгалтерська звітність, яка оприлюднюється і використовується   зовнішніми   користувачами   облікової інформації, а тому фінансовий облік називається зовнішнім обліком. Ведення фінансового обліку для підприємств є обов'язковим, його основні параметри регламентуються державою.
2. Управлінський облік - сукупність правил та процедур, що забезпечують підготовку та надання інформації для планування, контролю і прийняття рішень на різних рівнях управління підприємством. Він є системою відображення внутрішньої інформації для потреб підприємства, його ведення не обов'язкове, а параметри, напрямок і глибина  регламентуються підприємством. Інформація управлінського обліку, як правило, конфіденційна і використовується самими суб’єктами господарювання для досягнення конкретних господарських цілей:
1) визначення дохідності, рентабельності окремих виробничих підрозділів, окремих видів продукиїі;
2) розрахунку очікуваних доходів від того чи іншого заходу (купівлі-продажу майна, здійснення інвестицій тощо);
3) вивчення перспектив випуску нових видів продукції, освоєння. нових виробництв;
4) складання прогнозу про фінансовий стан підприємства на перспективу.
Обидві системи обліку при певній автономності тісно пов'язані між собою: будуються на єдиній інформаційній базі, окремі показники управлінського обліку входять в  систему фінансового обліку.
В Україні за згаданим Законом  поряд із бухгалтерським обліком виділено внутрішньогосподарський (управлінський) облік, яким є система обробки та підготовки інформації про діяль­ність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством.
Тому бухгалтерський облік в Україні часто називають бухгалтерським фінансовим обліком (Бутинець Ф.Ф., Ткаченко Н.М. та ін.).
Поряд з тим, на Україні формується система податкового обліку - відображення господарської і фінансової діяльності підприємств для отримання показників, що використовуються в податковій системі. Податковий облік включає елементи бухгалтерського та управлінського обліку.

 

Яндекс.Метрика >