...
Розрахункова робота: "Розробка операційно-технічної карти та виконання польових механізованих робіт" PDF Печать E-mail

1. УМОВИ РОБОТИ

Грунт як об’єкт обробітку характеризується фізико – механічними і технологічними властивостями, які визначають умови роботи ґрунтообробних машин і суттєво впливають на їх показники роботи.

Агрофон - стерня;

Площа поля займає 60 га;

Довжина поля 600м

Ширина поля 1000м

Питомий тяговий опір 1,2 кН/м

Нахил поля 3%

Темп наростання питомого тягового опору 1%

Інтервал робочих швидкостей 8-12км/год

Відстань переїзду 5

Кочення коліс

2. АГРОТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Лущення – обробіток ґрунту на велику глибину перед оранкою проводять одночасно із збиранням зернових або пізніше як через два дні після збирання. Лущення стерні проводять з метою збереження вологи та провокування росту бур’янів з наступним їх знищенням при оранці.

Лущення стерні проводять на глибину 4 – 12 см. Відхилення глибини лущення від заданої не повинно становити більш як 2 см.

Структура ґрунту повинна бути дрібногрудкувата, а поверхня поля – рівна.

Огріхи не допускаються. Повне підрізання бур’янів і стерні. Суміжні переходи агрегатів повинні перекриватися на 15 – 20 см.

Поворотні смуги обов’язково обробити після закінчення лущення стерні. Лущення на схилах виконується у поперечному напрямі.

3. СХЕМА АГРЕГАТУ

Основними складовими одиницями лущильника дискового ЛДГ – 5А є:

1 - рама;

2 і 4 - опорні колеса;

3 - бруси рами;

5 – секції дисків;

6 – балансні ящики;

7 - понижувач.

Секції батарей можуть встановлюватись з кутом атаки 35, 30, 20 і 15о.

Глибина обробітку ґрунту 4 – 10 см. Ширина захвату 5 м. Робоча швидкість до 12 км/год. Продуктивність 3,8 – 5 га/год.

 

 

4. ПІДГОТОВКА АГРЕГАТУ ДО РОБОТИ

Провести за трактором та лущильником ТО. Технічне обслуговування тракторів сільськогосподарських машин виконується силами і засобами сільськогосподарського підприємства, а також ремонто-обслуговуючими підприємствами.

- Перевірити технічний стан агрегата.

- Під’єднати лущильник до трактора.

- Провести основні технічні регулювання машини.

В залежності від умов роботи встановити кут атаки дискового лущильника. Встановити рівномірність і стійкість ходу дискових батарей. Встановити лущильник на задану глибину розрушення ґрунту.

5. ПІДГОТОВКА ПОЛЯ ДО РОБОТИ

Перед початком роботи на полі, потрібно оглянути поле з метою усунення перешкод, які можуть погіршити якість виконання роботи.

Розбити поле на загінки.

Вибрати спосіб руху агрегату: якщо довжина гону перевищує 400 м., то лущильні агрегати працюють човниковим способом, а на ділянках з меншою довжиною гонів агрегати рухаються вкругову.

Для поворотів агрегатів відбивають поворотні смуги шириною 30 м.

6. СХЕМА РУХУ АГРЕГАТУ

Спосіб руху – це закономірність циклічно повторюваних елементів руху агрегату.

Способи руху агрегатів можуть бути класифіковані за різними ознаками: за напрямом робочих ходів агрегату, за напрямом поворотів, за способом обробітку ділянки. Але найбільшого поширення набула класифікація за напрямом робочих ходів агрегату. Розрізняють рух вкругову, гонів рух і рух по діагоналі.

Під час руху вкругову робочі ходи агрегату, як правило, паралельні всім сторонам ділянки.

Гонів рух – робочі ходи, паралельні хоч би одній стороні ділянки.

Рух по діагоналі, коли робочі ходи виконуються під кутом до сторін ділянки.

При виконанні польових робіт рух агрегатів складається з робочих ходів, коли безпосередньо виконується технологічний процес, холостих ходів-зїздів і поворотів у кінці загінки. Залежно від характеру роботи, розміру ділянки, стану культури, ґрунтових умов та інших факторів застосовують різні способи руху агрегатів.

Кожний спосіб руху має свої різновиди. Гонів спосіб руху агрегатів розподіляється на човниковий, загінний всклад та розгін, комбінований з різними видами поворотів у кінці гону.

Гонові способи руху застосовують здебільшого при оранці, передпосівній культивації, сівбі, міжрядного обробітку, збиранні просапних культур на довгих гонах та інших операціях.

7. ТЕХНІКО – ЕКОНОИІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Розрахунок машинно – тракторного агрегату (ЮМЗ – 6Л + ЛДГ – 5А)

1. Визначаємо інтервал доступних швидкостей для трактора Vт.д.= 8 – 12 км/год.

2. Згідно з технічної характеристики цими швидкостями відповідають слідуючі передачі: VVII = 9,00 км/ год

VVIII = 11,10 км/ год

3. Визначаємо питомий тяговий опір до вказаних передач:

К = К0 [1+(VT - VO) ∆C/100];

Питомий тяговий опір на швидкості КО = 1,2 кН/м; ∆С – темп наростання питомого тягового опору: ∆С = 1%

Тоді: КVII = 1,2 (1+( 9 – 1 ) 1/100 ) = 1,29 кН/м

КVIII = 1,2 (1+( 11,10 – 1) 1/100) =1,32 кН/м

4. Визначаємо тяговий опір машини на вказаних передачах за формулою:

RМ = K · BР + GM · i/100, де BР – робоча ширина захвату, BР = 5м; GM – вага машини, GM = 12,36 кН; i – нахил місцевості, i = 3%. Тоді: RМVII = 1,29 · 5 + 12,36 · 3/100 = 6,82 кН

RМVIII = 1,32 · 5 + 12,36 · 3/100 = 6,97 кН.

5. Визначаємо коефіцієнт використання тягового зусилля трактора на прийнятих передачах за формулою: , де Ргак – тягове зусилля трактора на деяких передачах. ; .

Отже, робота агрегату буде відбуватися на VIII передачі.

6. Визначаємо робочу швидкість агрегату за формулою: ;

де δ – буксування коліс трактора. Тоді: 

7. Годину продуктивності агрегату визначаємо за формулою:

де Т – коефіцієнт використання часу зміни, Т = 0,81.

Тоді: 

8. Змінний виробіток агрегату визначаємо за формулою:

де Тзм – час зміни, Тзм = 7год. Тоді: га/зм

9. Затрати праці на одиницю роботи (1га) визначаємо за формулою: , де m кількість обслуговуючого персоналу, m = 1; .

10.Витрати палива на одиницю площі (1га) визначається за формулою: де GТР,GТХ,GТЗ – середня годинна витрата палива відповідно при робочому ході, поворотах і переїздах і під час зупинок агрегату з працюючим двигуном: GТР = 12 км/год; GТХ = 6 км/год; GТЗ = 1,4 км/год.

ТР, ТЗ, ТХ – відповідно робочий час, час наа переїзди і повороти та час на зупинки агрегату з працюючим двигуном. ТР = Т – Тзм, ТР = 0,81 · 7 = 5,67 год.; , .

8. КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНКА ЯКОСТІ

Оцінювати якість виконуваної роботи – це означає встановити ступінь розсіювання заданих величин, передбачених вихідними вимогами.

Показники

Спосіб вимірювання

Градація нормативів

Бали

Відхилення від заданої глибини, см

Глибоміром вимірюють 10 разів по діагоналі поля через 80 – 100 м.

± 1

± 1,5

± 2

Понад 2

4

3

1

(0)Брак

Кількість непідрізаних рослин, штук на 0,5м2

Визначають в рамці площею 0,5м2 по діагоналі поля 6 разів через 50м.

До 4

5 – 15

16 – 25

Понад 25

4

2

1

0

Гребнистість, см

Двома лінійками вимірюють 10 разів по діагоналі поля через 50 м.

До 4

Понад 4

1

0

Огріхи

Двометрівкою вимірюють при огляді по діагоналі поля і якщо площа огріхів більша 6м2 на загінці змінного виробітку, то робота бракується.

9. ОХОРОНА ПРАЦІ

Перед початком руху дискового агрегату потрібно подати сигнал і, якщо немає небезпеки, розпочати рух. Перш ніж підняти (опустити) дискове знаряддя, слід переконатися, що біля нього нікого немає очищають лущильник від рослинних решток і соломи лише спеціальними ручними чистиками, що додаються до машини

Агрегат повинен бути укомплектований медичною аптечкою і інструментом.

Провести інструктаж робочого персоналу із техніки безпеки.

Очищення та регулювання робочих органів проводити лише при зупиненому агрегаті і заглушеному двигуні.

Причіплювати лущильник можна лише після зупинення трактора.

Категорично забороняється:

- під час руху агрегату бути на рамі лущильника, між нею і трактором, попереду агрегату, близько збоку чи біля нього;

- їздити на баластному ящику лущильника;

- очищати плуг на ходу або у транспортному положенні;

Не виконання вимог про охорону праці може привести до непередбачуваних наслідків!

 

Яндекс.Метрика >