...
Оподаткування біржової діяльності PDF Печать E-mail

Оподаткування біржової діяльності

Товарні біржі функціонують в загальному податковому полі, яке формується відповідними законами України.
Загальні принципи системи оподаткування в Україні, які поширюються і на товарні біржі, закладені Законом України "Про систему оподаткування", введеного в дію постановою Верховної Ради України від 25 червня 1991 р., та змінами, доповненнями до Закону  України "Про систему оподаткування", що приймалися Верховною Радою України протягом останніх років. Законом передбачено, що встановлення і скасування податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджетів та внесків до державних цільових фондів, а також пільг їх платникам здійснюється Верховною Радою України.
Під податком, іншим обов'язковим платежем до бюджету розуміють обов'язковий внесок до бюджету відповідного рівня, здійснюваний платниками у порядку і на умовах, що визначаються законодавчими актами.
Система оподаткування будується за принципами обов'язковості, економічної доцільності, соціальної справедливості, поєднання інтересів держави, регіонів, підприємств і громадян і забезпечує надходження коштів до бюджетів відповідних рівнів і державних цільових фондів.
Облік платників податків та інших обов'язкових платежів здійснюється державними податковими інспекціями та іншими державними органами відповідно до законодавства. Банки та кредитні установи відкривають рахунки платникам податків та будь-яких обов'язкових платежів лише за умови пред'явлення ними документа, який підтверджує те, що вони взяті на облік у державній податковій інспекції, і у триденний термін повідомляють про це державну податкову інспекцію.
Об'єктами оподаткування є доходи (прибуток), додана вартість продукції (робіт, послуг), вартість певних товарів тощо.
Ставки податків та розміри інших обов'язкових платежів встановлюються Верховною Радою України і місцевими радами народних депутатів відповідно до законодавства України про оподаткування.
У країні справляються два види податків і зборів (обов'язкових платежів):
• загальнодержавні;
• місцеві.
Діяльність товарних бірж в основному регламентується загальнодержавними податками. До них належать:
• податок на додану вартість;
• податок на доходи підприємств І організацій;
• мито;
• державне мито;
• податок на майно підприємств;
• плата за землю;
• податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;
• внески до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;
• внески до Фонду сприяння зайнятості населення;
• збір на обов'язкове соціальне страхування;
• збір на обов'язкове пенсійне страхування;
• акцизний збір.
Податок на додану вартість і мито включаються до ціни товарів (робіт, послуг) і сплачуються юридичними особами за рахунок виручки від реалізації незалежно від результатів їх фінансово-господарської діяльності. Податок на доходи підприємства сплачується юридичними особами за рахунок доходу (прибутку), що залишається у їх розпорядженні після сплати обов'язкових платежів.
Державне мито сплачується за рахунок коштів юридичних осіб, а також громадян, які зареєстровані як суб'єкти підприємництва; відноситься на собівартість продукції (робіт, послуг).
Сплата податків та інших обов'язкових платежів провадиться у порядку, встановленому згаданим Законом та іншими законодавчими актами України.
Податки та інші обов'язкові платежі, які включаються до ціни товарів (робіт, послуг) або відносяться на їх собівартість, сплачуються незалежно від результатів фінансово-господарської діяльності.
Слід зазначити, що вперше законодавче поле з метою досягнення чіткості при оподаткуванні виокремлює операції, пов'язані з біржовою діяльністю, як окремий суб'єкт оподаткування з усієї сукупності операцій особливого виду.
Крім того, законодавче трактуються такі поняття біржової
торгівлі, як "форвардна операція", "ф'ючерсна операція", "операція з опціоном", і визначаються особливості обчислення прибутку (збитку) від здійснення перелічених видів операцій.
Форвардна операція - це господарча операція суб'єкта підприємницької діяльності, що передбачає придбання (продаж) форвардної угоди, тобто зобов'язання придбати (продати) продукцію сезонного виробництва, цінні папери або валютні цінності у визначений час у майбутньому, з фіксацією ціни реалізації на дату укладання (придбання) форвардної угоди. При цьому продавець (покупець) форвардної угоди має право на відмову від її виконання виключно за наявності згоди іншої сторони форвардної угоди.
Розрахунки за форвардною операцією з продукцією сезонного виробництва здійснюються у термін, що перевищує ЗО календарних днів з моменту укладення форвардної угоди. Розрахунки за форвардною операцією з цінними паперами і валютними цінностями здійснюються на дату реалізації цінних паперів і валютних цінностей.
Премія за придбання форвардної угоди сплачується під час такого придбання.
Ф'ючерсна операція - це господарча операція суб'єкта підприємницької діяльності, що передбачає придбання (продаж) ф'ючерсної угоди, тобто зобов'язання придбати (продати) продукцію сезонного виробництва, цінні папери або валютні цінності у визначений час у майбутньому, з фіксацією ціни реалізації на дату здійснення операції. Продавець (покупець) ф'ючерсної угоди має право на відмову від її виконання тільки за наявності згоди іншої сторони ф'ючерсної угоди.
Розрахунки за ф'ючерсною операцією здійснюються на дату реалізації продукції сезонного виробництва, цінних паперів або валютних цінностей.
Премія за придбання ф'ючерсної угоди сплачується під час такого придбання.
Операція з опціоном - це господарча операція суб'єкта підприємницької діяльності, що передбачає купівлю (продаж)
опціону, тобто зобов'язання придбати (продати) продукцію сезонного виробництва, цінні папери або валютні цінності у будь-який момент протягом визначеного часу, з фіксацією ціни реалізації на дату укладання (придбання) опціону.
При цьому продавець опціону несе зобов'язання щодо збереження безумовної і безвідкличної пропозиції про реалізацію права покупця опціону на придбання (продаж) продукції сезонного виробництва, цінних паперів або валютних цінностей протягом терміну дії опціону. Покупець опціону має право на відмову від придбання (продажу) продукції сезонного виробництва, цінних паперів або валютних цінностей протягом терміну дії опціону.
Розрахунки за операціями з опціонами здійснюються на дату реалізації продукції сезонного виробництва, цінних паперів або валютних цінностей.
Платниками прибуткового податку є суб'єкти підприємницької діяльності, що складають окремий баланс і мають розрахунковий (поточний) рахунок. Законом передбачено особливості обчислення прибутку (збитку) від здійснення форвардних, ф'ючерсних операцій, а також операцій з опціонами. Вони полягають у тому, що прибутком (збитком) від здійснення форвардних, ф'ючерсних операцій, а також операцій з опціонами є різниця між звичайною ціною продукції сезонного виробництва, цінних паперів або валютних цінностей на дату закінчення форвардної, ф'ючерсної угоди, а також опціону та сумою, що була сплачена покупцем такої продукції, збільшеною на середньозважену ставку рефінансування Національного банку України, чинну протягом терміну дії форвардної, ф'ючерсної угоди та опціону, сумою форвардної, ф'ючерсної премії, а також премії з опціону та інших витрат, пов'язаних з цими операціями.
Прибутком (збитком) від торгівлі цінними паперами, включаючи торгівлю борговими вимогами та зобов'язаннями, є різниця між вартістю їх придбання і ціною продажу, включаючи норму дисконту (облікову ставку) від вексельних операцій, зменшену на суму витрат, пов'язаних з цими операціями.
Ставка   оподаткування    біржової   діяльності    за    період
формування бірж в Україні дещо змінилася. Так, згідно з п. 6 ст. 4 Закону України "Про оподаткування доходів підприємств і організацій" (введений в дію 21.02.92) доходи від посередницької діяльності аукціонно-біржової, торговельно-закупівельної та іншої, а також участь у розрахунках при виконанні угод та додаткові доходи підприємств від продажу на аукціоні товарів, продукції, майна оподатковуються за ставкою 75%.
Ця надзвичайно велика ставка оподаткування завдала значної шкоди біржовій діяльності України, через що зазнала гострої критики з боку фахівців.
Внаслідок цього у ст. 4 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (введений в дію 28.12.94) ставку податку знижено і диференційовано: за базовою ставкою в розмірі 30% оподатковується прибуток від біржової діяльності; прибуток від посередницької діяльності (брокерські контори, аукціонні торги) оподатковується за ставкою 45%.
Принципи системи оподаткування біржової діяльності розглянемо на прикладі Української аграрної біржі [55].
Приклад. При виконанні контракту на пшеницю третього класу на суму 333 333 грн. надходження біржі становили 0,3% у вигляді комісійних відрахувань від загальної суми угоди (0,15% за рахунок продавця і 0,15% за рахунок покупця) - 1000 грн. (ПДВ у тому числі). З цієї суми біржа сплачує:
• податок на додану вартість (16,67%) (20%) - 167 грн.;
• заробітну плату - 490 грн.;
• нарахування на оплату праці в розмірі 51% (відрахування на соціальне та пенсійне забезпечення - 37%, покриття наслідків Чорнобильської катастрофи - 12%, фонд зайнятості -2%) - 250 грн.;
• інші податки - 2,2% (охорона праці, інноваційний фонд, відрахування на дороги) - 22 грн.
Прибуток становить 71 грн. (1000 - 167 - 490 - 250 - 22); з цієї суми виплачується 21 грн. податку на прибуток (71x30% ). Отже, залишок оборотних коштів становить 50 грн. (71 - 21).
Принципи оподаткування  послуг брокерської контори  при
Українській аграрній біржі майже однакові. Відмінність полягає лише в розмірі відрахувань на ставки податку.
Приклад. Брокерські послуги на біржі становлять 1%. Отже, при угоді в розмірі 333 333 грн. відрахування становитимуть 3333 грн. (ПДВ в тому числі). З цієї суми виплачується :
• податок на додану вартість (16,67%) - 556 грн.;
• заробітна плата - 667 грн.;
• нарахування на оплату праці (51%) - 340 грн.;
• загальногосподарські витрати - 669 грн.;
• інші податки - 50 грн.
Отже, прибуток становить 1051 грн. (3333 - 556 - 667 - 340 -669 - 50), податок на прибуток (1051x45%) - 473 грн., залишок оборотних коштів - 578 грн. (1051 - 473).
Багато товарних бірж з метою залучення клієнтів для участі в біржових торгах взагалі відмовилися від плати за комісійні послуги. Покриття витрат, пов'язаних з функціонуванням біржі, здійснюється за рахунок таких надходжень:
• членські внески брокерів;
• реалізація котирувань;
• послуги з експертної оцінки майна;
• послуги банкам з оцінки майна, що береться під заставу;
• навчання, семінари, курси;
• проведення аукціонних торгів;
• консультації.
При цьому основними джерелами надходжень, на які припадає понад 60% їх загальної кількості, є експертна оцінка майна і здійснення аукціонних торгів.
Недоліки існуючої податкової системи значною мірою стримують біржову торгівлю, сприяють торгівлі за іншими каналами. Це пов'язано насамперед з тим, що посередники в біржовій торгівлі, юридичні особи, які є членами біржі, сплачують 45% податку на прибуток. Крім того, біржі сплачують у бюджет 0,1% митних зборів від вартості угоди. У разі здійснення цих операцій за межами біржі ці податки не надходять до бюджету, а є основою тіньової економіки."Біржовий ринок Солодкий М. О."

 

Яндекс.Метрика >