...
Курсова робота: Управління ресурсним потенціалом підприємства PDF Печать E-mail

Курсова робота: Управління ресурсним потенціалом підприємства

 

ЗМІСТ

ВСТУП 1

РОЗДІЛ 1.Теоретичні основи управління ресурсним потенціалом

1.1 .Ресурсний потенціал як невід'ємна основа діяльності

аграрних підприємств. Складові частини ресурсного

потенціалу З

1.2. Теоретичні положення оцінки потенціалу підприємств АПК 13

РОЗДІЛ 2.Аналіз ефективності використання ресурсного

потенціалу підприємства

2.1 .Організаційно-економічна характеристика господарства 25

2.2.Склад земель і структура сільськогосподарських угідь та

ефективність їх використання 32

2.3.Трудові ресурси і продуктивність праці 37

2.4.Склад та структура основних і оборотних засобів та

ефективність їх використання 40

РОЗДІЛ З.Шляхи підвищення управління ефективністю

використання ресурсного потенціалу

3.1.Основні напрями збереження і підвищення ефективності

використання сільськогосподарських угідь 45

3.2.Резерви підвищення управління використанням ресурсного

потенціалу 48

ВИСНОВКИ  І  ПРОПОЗИЦІЇ 57

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ 64

 

 

ВСТУП

Сільське господарство на даний час є життєво необхідною галуззю в будь-якому суспільстві, оскільки 80 % фонду споживання формується за рахунок сільськогосподарської продукції.

Проте особливо велике значення сільське господарство має для України, яка стала на шлях ринкової економіки. Про це свідчить частка сільського господарства у валовому внутрішньому продукті держави, яка становить 20 %.

Основою будь-якого сільськогосподарського виробництва є ресурсний потенціал, що являє собою певний набір ресурсів, які знаходяться в розпорядженні підприємства. До них відносяться: основні і оборотні фонди, трудові ресурси та земельні. Сукупність цих ресурсів відповідної кількості та якості дає змогу господарству виробляти певний обсяг сільськогосподарської продукції.

Рівень ресурсозабезпеченості сільськогосподарських підприємств зумовлює результати їх господарської діяльності, а також ефективність використання ресурсів.

Розмір ресурсного потенціалу підприємства визначається його можливостями і пов'язаний з конкретними результатами - кількістю валової і товарної продукції, масою валового доходу і прибутку.

На даний час, досить важливим є питання ефективності використання ресурсного потенціалу. Тому метою дипломної роботи є розкриття теоретичних основ суті ресурсного потенціалу; аналіз ефективності використання земельних, трудових, матеріальних ресурсів, і найголовніше -обґрунтування шляхів підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу.

Для написання курсової роботи були використані такі методи, як економіко-статистичний, балансовий, економіко-математичний, абстрактно-логічний.

 

Об'єктом дослідження було обрано СТОВ «Прогрес» Борщівського району Тернопільської області.

В даній роботі використовувались наукові доробки таких вчених, науковців, як: В.Г. Андрійчука, Ф.Ф.Бутинця, П.Ю. Буряка, В,К. Савчука, О.М. Царенко, В.П. Долинського, Р.І. Тринько, М.І. Яцків та інших.

 

 

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ

І.І.Ресурсний потенціал як невід'ємна основа діяльності аграрних підприємств. Складові частини ресурсного потенціалу

Поступальний розвиток продуктивних сил сільського господарства зумовлює вивчення суті ресурсного потенціалу, який є матеріальною основою сільськогосподарського виробництва.

В економічній літературі виділяють два підходи до трактування суті аграрного ресурсного потенціалу. Згідно з першим, він розглядається як відповідні виробничо-ресурсні запаси, що можуть бути використані для розв'язання певного завдання або досягнення мети, згідно з другим - суть потенціалу пов'язується із потенційними можливостями сільськогосподарського підприємства [7, с. 80].

У зв'язку з цим треба враховувати різні методичні підходи до кількісного визначення розміру потенціалу аграрних підприємств, що відіграє значну роль в обґрунтуванні напрямів і засобів оптимізації його складу. По-перше, потенціал можна визначати, виходячи з обсягу наявних ресурсів або з можливості досягнення якогось результату. По-друге, розмір потенціалу пов'язується з конкретними результатами кількістю виробленої або реалізованої продукції, розміром валового або чистого доходу [8, с. 81].

В теорії та практиці крім ресурсного потенціалу виділяють виробничий і економічний. Економічний розглядається як сукупність економічних можливостей суспільства, що можуть бути використані для вирішення конкретних соціально-економічних завдань.

Виробничий потенціал визначається перш за все, ресурсним потенціалом.  Але  ці  поняття не є тотожними, незважаючи на тісний зв'язок між  ними.  Ресурсний  потенціал  формується  розміром  окремих

 

 

 

Дану роботу можна придбати по замовленню. Замовлення приймаються по електронній адресі на головній сторінці!

 

Яндекс.Метрика >