...
Курсова робота: Управління економічною ефективністю виробництва продукції рослинництва PDF Печать E-mail

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни „Основи менеджменту”

на тему: “Управління економічною ефективністю виробництва

продукції рослинництва”

 

Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ І. Теоретичні основи управління економічною

ефективністю виробництва продукції рослинництва

1.1.Економічна   суть   ефективності    виробництва   продукції

рослинництва в сучасних умовах.

1.2.Показники,   що   характеризують   управління   економічною ефективністю виробництва продукції рослинництва та порядок їх

визначення

РОЗДІЛ ІІ. Управління економічною ефективністю виробництва продукції рослинництва

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.2. Сучасний стан виробництва продукції рослинництва

2.3.Аналіз розміру і структури посівних площ та урожайності сільськогосподарських культур

2,4, Економічна ефективність виробництва продукції рослинництва

РОЗДІЛ ІІІ. Головні шляхи покращення управління ефективністю виробництва продукції рослинництва

3.1. Система науково-обґрунтованих сівозмін та удосконалення

структури посівних площ.

3.2. Резерви збільшення виробництва продукції рослинництва.

Висновки і пропозиції

Список використаної літератури

 

Вступ

Аналіз управління ефективністю виробництва продукції рослинництва -один з найважливіших чинників підвищення ефективності роботи окремих сільськогосподарських підприємств та агропромислового комплексу в цілому. Адже одне з головних завдань, яке вирішується в процесі аналізу - це виявлення невикористаних резервів зростання обсягів виробництва продукції та підвищення на основі цього економічної ефективності.

Основною метою економічної стратегії розвитку агропромислового комплексу України є неухильне піднесення матеріального рівня життя населення. Досягнення цієї мети вимагає насамперед вирішення продовольчої проблеми на основі підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва. Тому основне завдання сільського господарства полягає в забезпеченні дальшого зростання і сталості виробництва для повнішого задоволення потреб населення в продуктах харчування і промисловості в сировині.

На сучасному етапі проблема підвищення ефективності агропромислового виробництва є визначальним фактором економічного і соціального розвитку суспільства.

Використання різних агротехнічних заходів, досягнень науки і передової практики зумовлює необхідність визначення їх економічної ефективності і прогнозування можливих наслідків для економіки сільськогосподарських підприємств.

Функціонування підприємств в умовах формування ринкових відносин вимагає нових підходів до організації аналітичної роботи на підприємстві як складової процесу управління виробництвом. Особливу увагу слід приділяти аналізу технологічного процесу виробництва продукції, де безпосередньо формуються складові її виробничої собівартості, що в кінцевому результаті значною мірою впливає на рівень ефективності галузі та підприємства .

Таким чином, аналіз управління ефективністю виробництва є надзвичайно актуальним на сьогоднішній день, оскільки саме він дає можливість мобілізувати усі наявні ресурси сільськогосподарських підприємств з метою раціонального їх використання. Саме аналіз ефективності виробництва дає змогу виявити відхилення фактичних показників від планових, вивчає причини даних відхилень та дозволяє вчасно усунути негативні наслідки.

Метою даної курсової роботи є менеджмент виробництва продукції рослинництва в конкретному сільськогосподарському підприємстві на основі розрахунку системи показників (як вартісних, так і натуральних), встановлення факторів, які спричинили їх відхилення від базисних параметрів, а також виявлення невикористаних резервів підвищення ефективності виробництва та подання рекомендацій для повнішого їх використання.

Об'єктом дослідження є СГПП "Куснище", яке розташоване в с Куснище Любомлського району Волинської області. Період дослідження -останні три роки (2007, 2008 та 2009).

Під час проведення досліджень використані наукові праці провідних вітчизняних вчених з даного питання, а також різноманітна статистична та довідкова література.

 

 

І. Теоретичні аспекти управління економічною ефективністю виробництва продукції рослинництва

1.1. Економічна суть ефективності виробництва продукції рослинництва в сучасних умовах

Як стверджує кандидат економічних наук В.В.Прядко, ефективність виробництва - категорія загальноекономічна, що являє собою якісну характеристику рівня господарювання. Проте ефективність виробництва можна розглядати ще ширше, як певну соціально-економічну систему, яка несе на собі й соціальні ознаки та відображає якість економічних відносин стосовно використання всіх факторів й умов суспільного виробництвами.

[25, с.70]

На думку В.І.Мацибори, ефективність виробництва як економічна категорія відображує дію об'єктивних економічних законів, яка проявляється в результативності виробництва. Вона є тією формою, в якій реалізується мета суспільного виробництва. Економічна ефективність показує кінцевий корисний ефект від застосування засобів виробництва і живої праці, а також сукупних їх вкладень. У зв'язку з цим необхідно розрізняти такі поняття, як ефект І економічна ефективність. Ефект - це результат тих чи інших заходів, які проводяться в сільськогосподарському виробництві. Він характеризується підвищенням урожайності культур та продуктивності худоби і птиці.[12, с.136]

Економічна ефективність виробництва визначається відношенням одержаних результатів до витрат засобів виробництва і живої праці. Ефективність виробництва - це узагальнююча економічна категорія, якісна характеристика якої відображується у високій результативності використання живої і уречевленої у засобах виробництва праці.

Як економічна категорія ефективність виробництва нерозривно пов'язана з необхідністю дедалі повнішого задоволення матеріальних і культурних потреб населення України. Тому підвищення ефективності суспільного виробництва характеризується збільшенням обсягів сукупного продукту та національного доходу для задоволення потреб безпосередніх виробників і суспільства в цілому при найменших сукупних витратах на одиницю продукції.

Сільське господарство має свої специфічні особливості. Зокрема, в сукупності факторів досягнення високоефективного господарювання особливого значення набуває земля як головний засіб виробництва. Тому оцінка корисного ефекту у виробництві продукції рослинництва завжди стосується і співвідноситься до земельної площі. [12, с 137]

Економічна ефективність виробництва продукції рослинництва означає одержання максимальної кількості продукції з 1 га земельної площі при найменших затратах праці і коштів на виробництво одиниці продукції. Ефективність сільського господарства включає не тільки співвідношення результатів і витрат виробництва, в ній відбивається також якість продукції і здатність її задовольняти певні потреби споживача. При цьому підвищення якості сільськогосподарської продукції вимагає додаткових затрат живої і уречевленої праці.

Сільське господарство має великий економічний потенціал, насамперед значний обсяг діючих виробничих фондів. Тому поліпшення їх використання є одним із найважливіших завдань, вирішення якого сприяє підвищенню ефективності виробництва продукції рослинництва. Рівень ефективності, що виражається відношенням маси вироблених продуктів до трудових затрат, об'єктивно спрямовується до свого максимуму, оскільки рівень здібностей працівників невпинно зростає, а умови сільськогосподарського виробництва під впливом науково-технічного прогресу постійно вдосконалюються.[6, с 103]

Підвищення економічної ефективності забезпечує зростання доходів господарств, що є основою розширення і вдосконалення виробництва, підвищення оплати праці та поліпшення культурно-побутових умов працівників галузі. Проблема піднесення ефективності виробництва продукції рослинництва полягає в тому, щоб на кожну одиницю витрат (матеріальних, трудових і фінансових) досягти суттєвого збільшення обсягу виробництва продукції, необхідної для задоволення матеріальних і культурних потреб суспільства.

Підвищення ефективності сільського господарства має народногосподарське значення і є вирішальною передумовою прискореного розвитку агропромислового комплексу і дальшого зростання результативності економіки України.

Економічну ефективність виробництва можна вивчати на різних рівнях. Тому виділяють: народногосподарську економічну ефективність сільського господарства; економічну ефективність сільськогосподарського виробництва; економічну ефективність виробництва окремих сільськогосподарських підприємств, селянських (фермерських) господарств, міжгосподарських підприємств і об'єднань, а також їх внутрішньогосподарських підрозділів; економічну ефективність виробництва окремих культур, продуктів, операцій тощо; економічну ефективність агротехнічних заходів, впровадження досягнень науки і передової практики. [12, с 138]

Дану роботу можна придбати по замовленню! Електронна адреса на головній сторінці.
 

Яндекс.Метрика >