...
Курсова робота: Теоретичні аспекти організації управління виробництвом в колективному сільськогосподарському підприємстві PDF Печать E-mail

Зміст

Вступ ………………………………………………………………………..…… 2

1. Теоретичні аспекти організації управління виробництвом в

колективному сільськогосподарському підприємстві…………………………..3

2. Аналіз організаційної побудови і структури управління в СГК «Летава»....21

2.1 Коротка організаційно – економічна характеристика

господарства і умов виробництва…..…………………………………...……..21

2.2 Аналіз форм організації праці і управління в бригадах, фермах

СГК «Летава»...................................................................................................….28

2.3  Існуюча організаційна  структура СГК «Летава» ….......…………..…..30

2.4  Характеристика структури управління господарства…………........…..38

2.5  Характеристика систем субпідлеглості ............................…………...…41

2.6  Аналіз організації і ефективності праці працівників

управління.. …………………………............................…………………..….46

3. Шляхи удосконалення організаційної структури і структури управління в колективному сільськогосподарському підприємстві ………………….....…51

3.1  Основні недоліки в організаційній побудові і структурі управління господарства…........…………………………………………………….………51

3.2  Удочконалення організаційної структури з врахуванням перспектив

розвитку і вимог ринку …………………………………..................……….…56

3.3  Перспективні схеми організаційної структури і структури управління,

їх обгрунтування і переваги........................... ....................................................58

3.4  Визначення  економічної ефективності і вдосконалення структури            управління ..............................................................................................…….….59

Висновки і пропозиції …………………………………………………….……63

Список використаної літератури....………………………………………..…..64

Вступ

Один з найважливіших напрямків програми реформ у нашій країні – перебудова систем управління підприємством. Особливе значення ця проблема набуває на рівні тих підприємств, місце яких у ринковій економіці повністю змінюється. Коли підприємство стає економічно самостійним об’єктом товарно-грошових відносин, що повністю відповідає за результати своєї господарської діяльності, воно повинно сформувати систему на управління (менеджменту), яка б забезпечила йому високу ефективність роботи та стійкість положення на ринку. В нових умовах з’являються нові функції, яки раніше були не потрібні. В ринковій економіці підприємство самостійно приймає рішення, розробляє стратегію свого розвитку, знаходить потрібні для їх реалізації засоби, наймає працівників, придбає обладнання та матеріали, вирішує багато структурних питань, в тому числі таких, як створення, злиття, ліквідація, розподіл, реорганізація виробничої та перебудова організаційної структури управління. Підприємства набувають рис самостійності, які характерні для умов ринкової економіки. Це вимагає значного розширення сфери управління, збільшення обсягу та ускладнення характеру робіт, що виконуються менеджерами. Також зростає відповідальність за якість та своєчасність прийняття тих чи інших рішень.                            Науково-технічний прогрес перетворюється на потужний засіб управлінських нововведень, направлених на створення умов для ефективної роботи. У зв’язку з цим, менеджмент на підприємстві, що працює у ринковому середовищі, ставить високі вимоги щодо професіоналізму управлінського персоналу, від якого залежить ефективність процесу управління, а отже й ефективність діяльності всього підприємства. Оцінка управлінського персонала – це невід’ємна та одна з найважливіших частин в структурі управління роботою управлінського персоналу. Вона представляє собою певну систему, яка має досить складну структуру та дозволяє виконувати регулятивну функцію по відношенню до діяльності управлінських працівників та керівників, що оцінюються.
1. Теоретичні аспекти організації управління виробництвом в

колективному сільськогосподарському підприємстві

Термін „організація” вважається одним з найуживаніших. Він використовується в таких значеннях:

як система, і зокрема, як система управління, що розглядається як єдиний організм;

як стадія процесу управління, призначена для створення нової, або реорганізації чи ліквідації діючої системи;

як господарюючий суб’єкт тощо.

У широкому розумінні, термін „організація” означає певний порядок, а підвищення рівня організованості — впорядкування. Досягнутий порядок можна визнати повним, якщо в ньому знайшли практичне втілення чотири аспекти впорядкованості, які виходять з того, що визначені:

а) межі системи, тобто встановлено, скільки та які системоутворюючі одиниці вона охоплює;

б) змінні, які характеризують одиниці, що утворюють систему;

в) встановленні допустимі співвідношення між можливими кількісними значеннями змінних шляхом накладання обмежень на кожну з них;

г) спосіб дії кожної одиниці і схема їх взаємодії.

Для ефективного функціонування сучасних підприємств необхідні, перш за все, досконалі внутрішні зв’язки. Об’єднання різних частин підприємства в єдине ціле забезпечується організаційною функцією менеджменту.

Системний підхід у менеджменті розглядає організацію як множину взаємозв’язаних і певним чином упорядкованих компонентів, що забезпечує цілісність організації та її стосунки із зовнішнім середовищем.

 

Поняття „організація” охоплює такі взаємопов’язані елементи: мету, завдання; групування завдань для визначення видів робіт; групування видів робіт у відповідних підрозділах згідно з метою організації; делегування повноважень, розподіл відповідальності й визначення кількості рівнів в ієрархії управління; створення організаційного клімату, який спонукає працівників активно працювати для досягнення мети організації; проектування системи комунікацій, здатної забезпечити прийняття ефективних рішень, їх контролю та координації; побудову єдиної організаційної системи, що забезпечує внутрішнє узгодження всіх елементів організації, адаптацію до змін зовнішнього середовища.Склад організаційних функцій передбачає три основні фази, кожна з яких, в свою чергу, теж складається з трьох етапів.

 

Дану роботу можна отримати по замовленню по електронній адресі на головній сторінці!

 

Яндекс.Метрика >