...
Курсова робота: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ПРОЦЕСІ РОЗРОБКИ БІЗНЕС-ПЛАНІВ PDF Печать E-mail

1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ПРОЦЕСІ РОЗРОБКИ БІЗНЕС-ПЛАНІВ 6

1.1. Програмно-цільовий метод розробки управлінських рішень

на перспективу 6

1.2. Система моделей оптимального планування  в сільському

господарстві 11

1.3. Моделювання перспективних планів розвитку тваринництва

в системі галузей виробництва на підприємствах 14

2.  АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ СГК «ЛЕТАВА» ЧЕМЕРОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 31

2.1. Загальні відомості і характеристика

зовнішнього середовища господарства 31

2.2. Склад, структура і використання ресурсного потенціалу 58

2.3. Аналіз сучасного стану економіки і організації виробництва молока в СГК «Летава» 67

3. ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У ТВАРИННИЦТВІ

НА ПЕРСПЕКТИВУ 75

3.1. Постановка та модель задачі  по оптимальному плануванню кормовиробництва 75

3.2.  Основні положення перспективної цільової комплексної програми розвитку молочного скотарства 78

 

ВИСНОВКИ 83

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 87

 

ДОДАТКИ 90

 

ВСТУП

 

У всіх державах світу молочне скотарство по виробництву валової та товарної продукції, чисельності зайнятих працівників, вартості основних засобів займає одне з перших місць в економіці АПК. Основним шляхом подальшого розвитку галузі тваринництва є інтенсифікація, впровадження прогресивних форм організації виробництва і мотивації праці, сучасних технологій, покращення усіх якісних показників і насамперед – молочної продуктивності тварин.

Курс на інтеграцію з європейськими країнами  та одночасне співробітництво з близьким зарубіжжям вимагає від економіки України забезпечення світових стандартів якості продукції і економічної собівартості її одиниці. Це стосується сільськогосподарської продукції, оскільки в Україні порівняно з іншими країнами нижчими є показники продуктивності землі, праці, тварин.

Особливо складний економічний стан в тваринництві, зокрема, у виробництві молочної продукції та її реалізації. Це є наслідком деформації структури стада великої рогатої худоби, руйнування виробничого потенціалу сільських товаровиробників, витрати мотивації виробника молока, навіть на рівні особистих селянських господарств. Не повною мірою створені реальні можливості виробництва молока для існуючих підприємств високотоварного типу.

Управлінська діяльність – один із важливих факторів формування й розвитку підприємств в умовах ринкових відносин.  Ця діяльність постійно удосконалюється відповідно до об‘єктивних вимог виробництва, в тому числі, в молочному скотарстві де ускладнюються господарські зв‘язки, підвищується роль і значення скотарства в формуванні параметрів і стандартів молока.

Менеджмент як наукова система організації виробництва є однією з найважливіших умов ефективності і прибутковості діяльності, дістав загальне визнання в усьому світі. Сучасна теорія і практика управління набуває особливого значення в зв‘язку з масовим виходом вітчизняних підприємств на світові ринки і потребує глибокого вивчення досягнень сучасного менеджменту.

Управлінські рішення це – сукупний результат творчого процесу та дій колективу для вирішення конкретної ситуації, яка виникає під час функціонування підприємства, це обґрунтований вибір між альтернативними варіантами досягнення поставленої мети. Багатоваріантність або конкурентність можливостей надає змогу оптимізувати процес прийняття управлінських рішень за допомогою сучасних моделей математичного моделювання, програмного забезпечення.

Інформаційною базою слугувала фінансова і статистична звітність підприємства за 2006-2008 роки, Статут СГК «Летава», Колективний договір по соціальних питаннях, оплаті та охорони праці між Профкомом і Правлінням СГК «Летава» на 2009-2010 роки, нормативно-довідкова література, технологічні карти вирощування зернофуражних і кормових культур.

 

 

1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В  ПРОЦЕСІ  РОЗРОБКИ  БІЗНЕС-ПЛАНІВ

 

1.1. Програмно-цільовий метод розробки управлінських рішень

на перспективу

Одним з найважливіших напрямів вдосконалення управління сільськогосподарським виробництвом є застосування програмно-цільових методів планування - форми управління, що відображає взаємодію двох процесів, що відбуваються в сільському господарстві країни: з одного боку, поглиблення суспільного розподілу праці - відособлення окремих виробництв, розвиток спеціалізації і т. д.; з другої  - зусилля інтеграційного процесу, налагодження стійких зв'язків, кооперація виробництва. Ця форма управління орієнтує всіх учасників виробництва продовольства на кінцеві народногосподарські результати.

Цільові комплексні програми розвитку сільського господарства, АПК в цілому  - це інструмент концентрації сил і ресурсів на вирішальних ділянках виробництва сільськогосподарської продукції.

Об'єктивна необхідність впровадження програмно-цільового управління пов'язана з основним завданням планування продовольчого комплексу країни  - послідовним здійсненням єдиного державного підходу, всупереч відомчій, до розвитку системи галузей АПК.

В умовах ринкового господарювання ефективність виробництва продовольства у вирішальному ступені визначається орієнтацією проміжних цілей на кінцеві, народногосподарські, на встановлені об'єми виробництва харчової продукції в натуральному виразі. Традиційне, галузеве планування багато в чому не відповідає потребам досягнення народногосподарських результатів, не забезпечує високого ступеня інтеграції кожної попередньої ланки з подальшими в ланцюзі виробництва продовольства і сільськогосподарської сировини. Це приводить до вибудовування проміжної і кінцевої мети в один ряд як що паралельно існують.

Дану роботу можна отримати по замовленню по електронній адресі на головній сторінці!
 

Яндекс.Метрика >