...
Курсова робота: Організаційно-правовий статус, імідж, рейтинг підприємства PDF Печать E-mail

Курсова робота: Організаційно-правовий статус, імідж, рейтинг підприємства

 

ЗМІСТ:

 

Вступ 5

1. Організаційно-правовий статус, імідж, рейтинг підприємства. 7

1.1. Характеристика підприємства.

1.2 Імідж, рейтинг і конкурентоспроможність підприємства.

1.3. Місія, цілі організації.

2. Ринкова діяльність. 20

2.1 Ринок сільськогосподарської продукції.

2.2 Ринок послуг.

2.3 Ринок основних засобів виробництва.

2.4 Ринок матеріальних ресурсів.

2.5 Ринок робочої сили.

3.Формування і використання ресурсного потенціалу підприємства 27

3.1.Організація використання земельних ресурсів.

3.2.Активи підприємства та особливості їх використання. Організація матеріально-технічного забезпечення  і обслуговування.

3.3.Організація використання трудового потенціалу.

4. Організація виробництва і ринку продукції рослинництва 40

4.1 Особливості участі підприємства на ринку продукції рослинництва.

4.2.Організація системи сівозмін і структури посівних площ.

4.3. Урожайність, валові збори продукції рослинництва.

4.4.Організація основних виробничих процесів у рослинництві.

4.5.Конкуренція та ефективність виробництва продукції рослинництва.

5. Організація виробництва і  ринку продукції тваринництва. 51

5.1. Участь підприємства у формуванні ринку продукції тваринництва.

5.2. Виробничі типи і розміри галузей тваринництва.

5.3. Дослідити особливості селекційно-племінної роботи та організацію відтворення стада.

5.4.Організація виробництва продукції тваринництва.

5.5.Конкуренція та ефективність виробництва продукції тваринництва.

6. Організація виробництва і ринку продукції підсобних та переробних промислів. 65

6.1. Особливості участі підприємства у формуванні та функціонуванні ринку продукції.

6.2. Організація виробництва продукції підсобних та переробних промислів.

6.3. Конкуренція та ефективність діяльності підсобних промислів.

7. Організація орендних відносин, лізингової, інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства 68

7.1. Визначити форми і види оренди, лізингу на підприємстві.

7.2. Розкрити особливості організації орендних (суборендних) відносин.

7.3 Організація лізингової діяльності.

7.4. Розглянути розміри та види орендної плати, лізингових платежів.

7.5.Визначити ефективність оренди та лізингу.

7.6.Фінансова  і облікова політика.

7.7. Сфери інноваційного розвитку.

7.8. Інвестиційна діяльність.

7.9. Проекти інноваційно-інвестиційного розвитку: підприємства, місцеві, наукові, регіональні, державні, світові.

7.10. Оцінка зовнішніх показників інноваційно–інвестиційна діяльності підприємства.

8. Антикризова програма дій  підприємства. 74

8.1. Загальні положення.

8.2. Причинно-наслідкові зв'язки кризової ситуації на підприємстві.

8.3. Оцінка можливостей та способів подолання кризи.

9. Бізнес-план підприємства 77

10. Дослідження стану бізнес - клімату в Україні 81

Висновки 86

Список використаних джерел 89

Додатки 91

 

ВСТУП

 

Підприємство — це самостійний суб’єкт господарювання, який має права юридичної особи і здійснює свою діяльність (виробничу, комерційну, науково-дослідну) з метою одержання прибутку. Таке визначення підприємства є узагальненим. Проте специфічні особливості сільського господарства накладають свій відбиток на діяльність організаційних форм господарювання в цій галузі, тому виникає необхідність в уточненні визначення поняття аграрного (сільськогосподарського) підприємства.

Сільськогосподарське (аграрне) підприємство — це юридична особа, основним видом діяльності якої є виробництво та переробка сільськогосподарської продукції, виручка від реалізації якої становить не менше 50 відсотків загальної суми виручки. Підприємства в Україні функціонують відповідно до їх правового статусу, визначеного законами «Про підприємства в Україні», «Про підприємництво», «Про селянське (фермерське) господарство», «Про господарські товариства», «Про сільськогосподарську кооперацію».

В умовах ринкової економіки підприємство не може ефективно працювати, якщо не матиме економічної свободи у виборі видів діяльності та ринків збуту своєї продукції, партнерів (постачальників, споживачів, страхових компаній, банків та ін.), найму працівників і встановленні ціни.

Чотири головні підпори ринкової економіки становлять: конкуренція, свобода, власність та стабільність.

Ринковий устрій, що ґрунтується на засадах свободи, гарантує можливість конкуренції, використовуючи власність як стимул.

Прийняття обґрунтованих управлінських рішень в аграрному секторі АПК і безпосередньо у сільськогосподарському підприємстві потребує визначення кількісної оцінки потенціалу. Вирішення цього питання набуває важливого практичного значення, сприяє прогнозуванню, підвищенню виробничо-фінансової та економічної ефективності господарювання.

Потенціал (від лат. potentia — сила) — сукупність наявних засобів, можливостей у певній галузі. Наведене контекстуальне вираження змісту потенціалу доводить незавершеність, неостаточність і в значній мірі не розкриває глибинну суть даного поняття.

Основою дослідження є виробничий потенціал сільськогосподарського товариства „Прогрес” Борщівського району Тернопільської області. Саме від нього залежить кінцевий результат діяльності господарства. І тому потрібно правильно організувати використання цих ресурсів. Головними з них є земельні ресурси, основні засоби і трудові ресурси. Їх дослідження дозволяє визначити, усі аспекти, що стосуються господарської діяльності.

Сприйняття досягнень науково-технічного прогресу, спроможність розвитку шляхом безпосереднього та систематичного використання інноваційних технічних і технологічних рішень є визначальною ознакою потенціалу підприємства. Причому в історичному процесі його формування науково-технічні досягнення кожної епохи ставали невід’ємними частинами потенціалу, суттєво підвищуючи рівень, змінюючи структуру і вдосконалюючи його властивості.

 

1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС, ІМІДЖ, РЕЙТИНГ ПІДПРИЄМСТВА

ТОВ „Прогрес” Борщівського району Тернопільської області розташоване поблизу районного центру м. Борщів, відстань до якого становить 25 км. Відстань від до обласного центру – 145 кілометрів. Землекористування господарства має компактну форму.

Головними кліматичними особливостями є температурний режим та опади. Середньорічна температура повітря складає +7,9°С, а середньорічна сума атмосферних опадів коливається від 590 до 660 мм. В цілому клімат характеризується помірною континентальністю із чітко визначеними перепадами між періодами року. Кліматичні умови господарства цілком сприятливі для росту і розвитку основних сільськогосподарських культур, а географічне розташування господарства забезпечує швидкий зв’язок з важливими адміністративними та промисловими центрами, що дає змогу за короткий період часу своєчасно забезпечити господарство необхідними мінеральними добривами та засобами захисту рослин, доставити продукцію до споживача.

За організаційно-правовою формою досліджуване підприємство являє товариство з обмеженою відповідальністю. Це форма організації підприємства, при якій його учасники вносять певний пайовий внесок в статут фонду і несуть обмежену відповідальність в межах своїх вкладів. Основними правами членів є: участь в управлінні справами товариства, право голосу на загальних зборах товариства, право обирати та бути обраними в органи управління товариством; користуватися послугами товариства; одержання частин доходу на пай; одержання паю в раз виходу з товариства в порядку і термін визначений статутом товариства.

 

 

Дану роботу можна придбати по замовленню. Замовлення приймаються по електронній адресі на головній сторінці!

 

Яндекс.Метрика >