...
КУРСОВА РОБОТА: «Облік готової продукції» PDF Печать E-mail

КУРСОВА РОБОТА: «Облік готової продукції»

 

(на матеріалах ВАТ «Колінківський маслозавод», с. Колінківці, Хотинського району, Чернівецької області)

 

 

 

Зміст

Вступ.............................................................................................................................3

1. Поняття готової продукції та теоретичні засади обліку …………………6

1.1. Поняття, класифікація та оцінка готової продукції……….......……..6

1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку готової продукції….......12

1.3. Облік готової продукції........................................................................28

1.3.1. Первинний облік надходження та витрачання готової продукції

1.3.2. Облік готової продукції на складах...............................................30

1.3.3. Порядок формування та відображення в обліку первинної вартості готової продукції...............................................................31

2. Облік готової продукції у ВАТ «Колінківський маслозавод»....................39

2.1. Техніко-економічна характеристика діяльності ВАТ «Колінківський маслозавод»......................................................................................................39

2.2. Облік виробництва готової продукції у ВАТ «Колінківський маслозавод»......................................................................................................47

2.3. Облік готової продукції на складі ВАТ «Колінківський маслозавод»......................................................................................................49

2.4. Синтетичний та аналітичний облік готової продукції, облік її вибуття у ВАТ «Колінківський маслозавод»................................................50

2.5. Калькуляція собівартості готової продукції у ВАТ «Колінківський маслозавод»......................................................................................................54

2.6. Відображення інформації про готову продукцію у фінансовій звітності ВАТ «Колінківський маслозавод».................................................61

3. Вдосконалення обліку готової продукції на підприємстві..........................62

3.1. Удосконалення синтетичного та аналітичного обліку готової продукції...........................................................................................................62

3.2. Автоматизація обліку готової продукції.............................................63

Висновки і пропозиції...............................................................................................69

Список використаних джерел..................................................................................71

Додатки.......................................................................................................................7

 

 

Вступ

 

На сучасному етапі міжнародної інтеграції у сфері економіки посилилась увага до проблеми уніфікації бухгалтерського обліку. У більшості країн із розвинутою економікою бухгалтерський облік будується відповідно до встановлених міжнародних стандартів. Перехід до ринкової економіки, виникнення та функціонування різних форм власності закономірно спричиняють суттєві зміни в бухгалтерському обліку, в його побудові й веденні. Ці зміни стосуються не лише практики ведення обліку, а й теоретичних його аспектів.

Саме перехід України до ринкової економіки зумовив зміну системи обліку. Якщо протягом 1917-1991 pp. розвивалася єдина система бухгалтерського обліку, що обслуговувала єдиного власника – державу, то в умовах появи багатьох власників облік повинен адаптуватися до нових вимог. Так, конкуренція зумовлює поділ єдиної системи обліку на дві підсистеми –

1) фінансовий облік, який є відкритим для всіх зацікавлених його інформацією, та 2) управлінський, який забезпечує конфіденційну інформацію про витрати, доходи і прибуток за окремими видами продукції. Фінансовий облік є обов'язковим, регламентованим, а управлінський організовується в необхідному аспекті для задоволення інформаційних потреб менеджерів підприємства.

На практиці розрізняють національні або внутрішні стандарти, які мають чинність лише в межах певної країни, і міжнародні стандарти, які пропонуються для поширення в різних країнах. Однак між внутрішніми та міжнародними стандартами існує органічний взаємозв’язок. В Україні розроблені національні стандарти бухгалтерського обліку, які не суперечать міжнародним.

Методологічні основи формування інформації про готову продукцію визначені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку № 9 «Запаси» та № 16 «Витрати». При організації обліку продукції основним моментом є визначення її характеру.

Облік не пасивно відображає господарські процеси, що відбуваються на підприємстві, а активно впливає на них, контролює законність, доцільність і ефективність використання виробничих ресурсів. Роль обліку суттєво підвищується в умовах ринкової економіки, яка базується на різних формах власності, наявності підприємств різних форм власності, наявності підприємств різних форм господарювання та конкуренції товаровиробників. Мова йде про посилення контрольних функцій обліку, підвищення аналітичності та оперативності облікової інформації, своєчасне забезпечення необхідною інформацією всіх рівнів управління підприємством та прийняття управлінських рішень. Крім того, в ринкових умовах є багато зовнішніх користувачів, яким потрібна інформація про підприємство, його фінансовий стан і які зацікавлені в точності та відповідності такої інформації.

Підприємства виробляють продукцію у відповідності із заключеними договорами, розробленими плановими завданнями з асортименту, кількості і якості.

 

 

 

1. ПОНЯТТЯ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 

1.1. Поняття, класифікація та оцінка готової продукції

 

Готовою продукцією є виріб (або напівфабрикат), послуга, робота, що пройшли всі стадії технологічної обробки на даному підприємстві, відповідають затвердженим стандартам або умовам договору, прийняті технічним контролем підприємства і здані на склад або замовникові – покупцеві згідно з діючим порядком прийняття продукції. Усі елементи виробничого процесу – сировина, матеріали, які перебувають на різних стадіях технологічного процесу, утворюють незавершене виробництво та формують вид виробничого запасу. Готова продукція може мати, а може не мати кількісні та якісні характеристики, але завжди продукція має вартісну характеристику [5, c. 214].

При організації обліку продукції основним моментом є визначення її характеру. Згідно з цією ознакою продукцію групують за формою, ступенем готовності і технологічною складністю (дод. А).

Класифікація готової продукції:

1. За формою:

- уречевлена (матеріальна);

- результати виконаних робіт;

- результати наданих послуг.

2. За ступенем готовності:

- готова продукція;

- напівфабрикати – продукти окремих технологічних фаз, якій повинні пройти одну або декілька технологічних фаз обробки, перш ніж стати готовою продукцією;

- незавершене виробництво;

3. За технологічною складністю:

- проста;

- складна:

а) супутня – це продукція отримана в одному технологічному циклі одночасно з основною, за якістю вона відповідає стандартам та призначена для подальшої обробки або відпуску споживачеві;

б) побічна – це продукція, що утворюється в комплексних виробництвах паралельно з основною і на відміну від супутньої продукції не потребує додаткових витрат [6, c. 374].

Побудова обліку готової продукції можлива за різними варіантами. Продукція, яка має кількісні та вартісні характеристики, може бути здана на склад, а звідти буде здійснюватися її відвантаження (передача) та реалізація покупцеві.

На окремих підприємствах (фермерських господарствах), готова продукція не передається на склад, а накопичується безпосередньо у виробництві, звідти здійснюється її відвантаження (або передача) покупцеві та реалізація.

Продукція, яка не має кількісних характеристик (робота, послуга або посередництво тощо), безпосередньо з виробництва передається покупцеві (замовнику).

 

 

Дану роботу можна придбати по замовленню. Замовлення приймаються по електронній адресі на головній сторінці!

 

Яндекс.Метрика >