...
КУРСОВА РОБОТА: “КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ” PDF Печать E-mail

КУРСОВА РОБОТА: “КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ”

 

 

 

ЗМІСТ

Вступ........................................................................................................ 3

 

Розділ 1. Теоретичні основи кредитування малого бізнесу...............

5

1.1. Економічна сутність кредитування малого бізнесу .................... 5

1.2. Особливості надання кредитів та організація кредитування підприємств малого бізнесу..................................................................

8

 

Розділ 2. Аналіз процесу кредитування на ПП “Троянда Поділля”..

12

2.1. Оцінка фінансового стану підприємства ..................................... 12

2.2. Аналіз кредитоспроможності ПП ”Троянда Поділля ”............... 22

 

Розділ 3. Удосконалення кредитної діяльності банку з метою оптимізації у напрямку кредитування підприємств малого бізнесу.

 

27

 

Висновки.................................................................................................

36

 

Список використаної літератури..........................................................

38

 

 

 

ВСТУП

Подолання економічної кризи й подальший економічний розвиток, як на макро-, так і на мікрорівні пов'язані з підвищенням життєдіяльності такого сектору економіки, як малий бізнес. Тому, в сучасних умовах, дедалі актуальнішими стають питання поліпшення та розвитку цього ледве помітного, але дуже вагомого чинника стабільності й розвитку нашої країни.

У контексті стратегічних завдань макроекономічної стабільності та економічного зростання в Україні, особливо важливими завданнями є досягнення ділової активності широких верств населення і формування „критичної маси” малого бізнесу. У країнах з розвинутою ринковою економікою сектору малого підприємництва належить важлива роль у забезпеченні сталого економічного зростання, підвищення експертного потенціалу, прискорення науково-технічного процесу, вирішення проблем ефективного використання народногосподарських ресурсів, а також у сприянні вирішенню ряду соціально-політичних проблем суспільства. Особливого значення набуває розвиток сектору малого бізнесу в умовах перехідної економіки через його високі адаптаційні характеристики і унікальну спроможність створювати сприятливі умови для налагодження дії ринкових механізмів.

Вагомий внесок у дослідження підприємництва протягом XVII-XIX ст. зробили відомі західні вчені: А. Сміт, Д. Рікардо, А. Маршал, а на початку ХХ ст. М. Вебер, В. Зомбарт та інші.

Поміж сучасних вітчизняних дослідників які займаються питанням малого бізнесу необхідно виділити: О. Барановського, Ю. Єханурова, А. Кисельова, І. Кузнєцову, В. Черняка та інших. Окремі питання створення умов розвитку підприємництва розглядаються також в наукових працях українських учених-економістів, зокрема Л. Безщасного, В. Бородюка, А. Гриценка, А. Єщенко, В. Новікова, В. Савчука, Ю. Торчинова та інших.

Ефективна діяльність підприємств малого бізнесу, забезпечення стабільного зростання, підвищення рентабельності і конкурентоспроможності в умовах ринкової економіки значною мірою визначається обсягом кредитування в цей сектор, які є одним з важливих чинників, що підтримують та розвивають бізнес. У зв'язку з цим важливу роль відіграє розробка ефективної програми кредитування.

Головна мета даної роботи - розкрити проблеми, які пов'язані з кредитуванням підприємств малого бізнесу, а також пошук і розроблення шляхів та напрямків вдосконалення банківського кредитування малого бізнесу в Україні:

- удосконалення кредитної діяльності банку з метою оптимізації у напрямку кредитування підприємств малого бізнесу;

- пошук і розроблення шляхів підвищення кредитоспроможності позичальника та вдосконалення роботи з проблемними кредитами.

Предметом дослідження є специфіка кредитних відносин, які склалися у сфері кредитування малого бізнесу.

Об’єктом дослідження виступає приватне підприємство „Троянда Поділля”.

Основними завданнями курсової роботи є:

 

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КРЕДИТУВАННЯ

МАЛОГО БІЗНЕСУ

1.1. Економічна сутність кредитування малого бізнесу.

Актуальність розвитку малого бізнесу зумовлюється зокрема тим, що сьогодні саме малими та середніми підприємствами створюється більша частина валового внутрішнього продукту в країнах з ринковою економікою, на які нині орієнтується Україна. За даними ООН у малому та середньому бізнесі зайнято більше 50 % працездатного населення світу. У таких державах, як США, Японія, Німеччина частка ВВП, виробленими малими та середніми підприємствами, становить 50-60 % від загального його обсягу, а чисельність їх працівників від 55 до 65 % від загальної кількості працюючих.

На сьогодні в Україні існує більше 250 тисяч малих підприємств, на яких працює більше 2 млн. осіб. Однак реально виробляють продукцію приблизно три четверті цієї кількості підприємств.

Малий бізнес виробляє лише 10 відсотків загального обсягу виробництва продукції (робіт, послуг) у цілому по Україні.

Властивістю сучасного етапу економічного розвитку є становлення і подальше вдосконалення змішаної економіки ринкового типу. Саме ринковий тип економічної організації суспільства, конкурентно-ринковий спосіб координації економічних процесів і прийняття рішень в межах національних економічних систем є найбільш перспективними. Він стає історично виправданим для країн, що вирішують проблему вибору способу соціально-економічного розвитку. Мале підприємництво виступає рушійною силою соціально-економічного розвитку.

Мале підприємництво – це самостійна, систематична, ініціативна господарська діяльність малих підприємств та громадян-підприємців  (фізичних осіб), яка проводиться на власний ризик з метою отримання прибутку. Практично, це будь-яка діяльність (виробнича, комерційна, фінансова, страхова тощо) зазначених суб’єктів господарювання, що спрямована на реалізацію власного економічного інтересу.

 

 

Дану роботу можна придбати по замовленню. Замовлення приймаються по електронній адресі на головній сторінці!

 

Яндекс.Метрика >