...
Курсова робота Ефективність виробництва зерна PDF Печать E-mail

Курсова робота Ефективність виробництва зерна

(на прикладі СТОВ ім. Мічуріна Городоцького району Хмельницької області)

 

 

 

Вступ 3

1 Економічний зміст ефективності виробництва зерна 5

1.1. Економічна суть ефективності виробництва продукції 5

1.2. Нормативно-правова база досліджень 7

2 Організаційно-економічні фактори господарювання 8

3 Економічна ефективність виробництва зерна 16

3.1 Місце і значення виробництва виробництва зерна в економіці господарства 18

3.2 Динаміка і виконання плану по посівних площах, урожайності і валових зборах зерна 20

3.3 Технологія виробництва зерна 23

3.4 Трудомісткість виробництва зерна та його собівартість 32

3.5 Результати від реалізації та рівня рентабельності виробництва зерна 39

4 Шляхи та підрахунок резервів збільшення виробництва зерна і підвищення його ефективності 47

Висновки і пропозиції 53

Список використаної літератури 57

 

 

Вступ

Україна  споконвіку відома як житниця. Вона виробляла на душу населення майже одну тисячу кілограмів зерна. Це був один з найвищих показників на європейському континенті.

Останнім часом стан зернового господарства не може не викликати тривогу, адже катастрофічно втрачаються досягнуті позиції як за урожайністю так і за валовим збором.

Зернове господарство — одна з основних галузей рослинництва. Зерно продовольче є основною сировиною для виробництва борошно-круп’яних, макаронних, хлібобулочних, кондитерських та інших  виробів, а фуражне використовується для годівлі тварин. Зерно є і сировиною для переробної промисловості (пивоварної, спиртової та інших).

Економіка зернового господарства перебуває під впливом тих негативних факторів, які супроводжують економіку країни в цілому. Особливо небезпечним є той факт, що на фоні світової тенденції   підвищення науковості та технологічності, зниження енергомісткості у вітчизняному зерновиробництві маємо значне погіршення показників: виснажуються грунти, зменшуються запаси поживних речовин, знижується продуктивність земель.

Сільське господарство несе особливу відповідальність за забезпечення потреб країни в харчових продуктах, вироблених із зерна. Для цього необхідно вжити ряд заходів щодо вибору оптимального варіанту розвитку галузі, забезпечити підвищення продуктивності праці на вирощуванні і збиранні продукції, підвищити рівень механізації робіт, максимально використовувати резерви для збільшення виробництва продукції.

На сучасному етапі розвитку головне завдання полягає в значному підвищенні рівня ефективності сільського господарства, в тому числі і зернового. Виконання цього завдання повинно бути забезпечене за рахунок зміцнення матеріально-технічної бази сільського господарства, збільшення внесення мінеральних і органічних добрив, широкого запровадження високоурожайних сортів, застосування індустріальних технологій вирощування та збирання продукції.

Розв’язання проблеми збільшення виробництва сільськогосподарської продукції та поліпшення її якості вимагає радикальних перетворень економічних відносин, прискорення науково-технічного прогресу і соціальної перебудови села.

Усе вище сказане говорить про велику актуальність цього питання. Тому метою написання курсової роботи є дослідження сучасного стану ефективності виробництва зерна і розробка основних напрямків  її підвищення.

Досягнення зазначеної мети можливе при вирішенні слідуючих завдань:

теоретичного обгрунтування суті та економічного змісту ефективності зернового господарства;

аналізу сучасного стану ефективності виробництва зерна на прикладі конкретного господарства;

визначенні впливу факторів на ефективність виробництва продукції;

розробці основних напрямків підвищення ефективності та підрахунку резервів збільшення виробництва зерна.

Дана курсова робота виконана на матеріалах СТОВ ім.Мічуріна Городоцького району Хмельницької області.

Період дослідження – 1999-2001 роки.

Для вивчення ефективності виробництва зерна у даному господарстві використовуються такі методи дослідження: монографічне дослідження діяльності сільськогосподарського підприємства; економіко - статистичні методи вивчення сучасного стану  розвитку досліджуваного підприємства; графічні методи для наочного зображення інформації та інші.

 

1. Економічний зміст ефективності виробництва зерна

1.1.Економічна суть ефективності виробництва продукції

 

В. І. Мацибора звертає особливу увагу на те, що необхідно розрізняти такі поняття, як ефект і ефективність. Він вважає, що ефект – це результат тих чи інших заходів, здійснюваних в сільськогосподарському виробництві. Ефект характеризується  збільшенням урожайності сільськогосподарських культур та приростом продуктивності тварин.  Економічна ефективність виробництва визначається відношенням одержаних результатів до витрат засобів виробництва і живої праці. Вона показує ріст результативності використання засобів виробництва. В ній відображається вплив комплексу взаємозв’язаних факторів, які формують її рівень і визначають тенденції розвитку.

Ефективність виробництва є відношення одержаного корисного ефекту (результату) до затрат на його отримання.

Для розрахунку ефективності сільськогосподарського виробництва необхідно визначити, а потім порівняти одержаний ефект (результат) з розміром затрат і ресурсів, які використовувалися [7, С.136-137].

Показників ефективності є багато і вони різноманітні. На думку Е.П.Брянських, Г.Г. Бадирьяна, Е.І. Гусарова та інших показники залежать від характеру поставленої цілі і використаних для її досягнення ресурсів. В систему показників, які характеризують рівень економічної ефективності сільськогосподарського виробництва насамперед входять показники, які відображають збільшення виробництва валової і товарної продукції. Одним з найважливіших показників економічної ефективності сільськогосподарського виробництва є рівень продуктивності праці сільськогосподарських працівників [ 15, С.38 ].

В.П. Мертенс, Л.Ф. Жигало, С.І. Тарасенко, П.П. Руснак звертають увагу на специфічні особливості визначення економічної ефективності   галузі сільського господарства. Вони переконані, що в сукупності факторів досягнення високоефективного господарювання особливого значення набуває земля як головний засіб виробництва, в тваринництві – продуктивна худоба. Тому оцінка корисного ефекту в сільськогосподарському виробництві завжди стосується і співвідноситься до земельної площі або продуктивної худоби. На їх думку ефективність сільського господарства включає не тільки співвідношення результатів і витрат виробництва, в ній відбивається також якість продукції і здатність її задовольняти певні потреби споживача. При цьому підвищення якості сільськогосподарської продукції вимагає додаткових затрат живої і уречевленої праці [3, С.102-103].

 

 

Дану роботу можна придбати по замовленню. Замовлення приймаються по електронній адресі на головній сторінці!

 

Яндекс.Метрика >