...
Курсова робота «Аналіз ефективності виробництва продукції рослинництва» PDF Печать E-mail

Курсова робота «Аналіз ефективності виробництва продукції рослинництва»

 

(на матеріалах СПП ВКАФ «СВ-ЮНІОН» с.Китайгород, Кам’янець-Подільського району, Хмельницької області)

 

 

 

План

Вступ -------------------------------------------------------------------------------

 

1. Теоретичні аспекти аналізу ефективного виробництва продукції рослинництва.

1.1.Поняття ефективності виробництва та її значення у забезпеченні конкурентноздатності продукції --------------------------------------------------------

1.2.Методика та інформаційне забезпечення розрахунків------------------

1.3Нормативно – правове забезпечення------------------------------------------

 

2. Аналіз ефективності виробництва продукції рослинництва.

2.1 Коротка організаційно - економічна характеристика підприємства

2.2 Місце та значення продукції рослинництва у економіці підприємства

2.3 Аналіз виробництва валової продукції рослинництва.

2.4 Аналіз розміру і структури посівних площ.

2.5 Аналіз урожайності сільськогосподарських культур та впливу факторів на її рівень.

2.6 Аналіз виробництва продукції рослинництва за інтенсивними технологіями.

2.7 Аналіз ефективності виробництва продукції рослинництва.

 

3. Основні шляхи та розрахунок резервів збільшення обсягів та розширення асортименту виробництва продукції рослинництва.

 

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.

 

Вступ

Проблема ефективності – одна з не багатьох економічних проблем, що була, є і залишатиметься актуальною для суспільства в цілому і окремих суб’єктів господарювання зокрема. Даній проблемі присвячено багато наукових праць вітчизняних і зарубіжних економістів, завдяки чому досягнуто вагомих результатів у розробці її теоретико – методологічних, методичних та аналітичних аспектів даної проблеми. Проте багато вузлових питань ефективності, з огляду на її надзвичайну багатогранність і складність як економічного явища з багатьма формами вияву, залишаються недостатньо розробленими і дискусійними.

Внутрішні суперечності соціально – економічного розвитку сільського господарства та сукупна дія зовнішніх призвели до занепаду аграрної проблеми, серед яких – економічна ефективність виробництва сільськогосподарської продукції. Для них існує Закон «Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001 – 2004 роки», який визначає цю галузь як пріоритетну.

Потрібні фундаментальні наукові підходи і теоретичні узагальнення, що ґрунтуються на глибокому аналізі закономірностей розвитку АПК. На формуванні таких умов, які б враховуючи сучасні особливості вітчизняного сільськогосподарського виробництва б не тільки реалізувати весь соціально – економічний потенціал аграрної сфери країни, а й нагромаджувати його.

У ринкових умовах господарювання всі підприємства одержали повну оперативну самостійність у визначенні, яку продукцію і скільки випускати, з ким співробітничати і кому продавати свої вироби, ж організувати і відповідно планувати всі виробничі процеси. Зрозуміло, що ця свобода дій надається для належного врахування кон’юнктури ринку, його потреб і вимог.

Правильно вибрана стратегія і належні обсяги випуску продукції забезпечують обсяг і відповідні масштабам цієї діяльності прибутки. Тому виробнича діяльність підприємства жорстко обумовлюється загальною економічною ситуацією, галузевими пропорціями і платоспроможним попитом населення.

У процесі аналізу виробничої діяльності підприємства необхідно розглянути такі питання:

Якість планування виробництва, напруженість та обґрунтованість планів діяльності як в цілому, так і його окремих виробничих підрозділів;

Оцінку виконання планів виробництва, постачання та реалізації продукції, динаміки обсягів виробництва;

Визначення основних факторів, що впливали на загальні обсяги виробництва протягом останніх років і зокрема у звітному періоді;

Взаємозв’язок і взаємозумовленість показників обсягу виробництва, реалізації, асортименту, якості виробів тощо;

 

 

 

1. Теоретичні аспекти аналізу ефективного виробництва продукції рослинництва.

1.1 Поняття ефективності виробництва та її значення у забезпеченні конкурентоздатності продукції

Ефективність виробництва — це складне і багатогранне явище. Сільськогосподарське виробництво вимагає органічного поєднання і взаємодії чотирьох факторів — робочої сили, основних засобів, предметів праці і землі. В процесі виробництва здійснюється виробниче споживання вказаних ресурсів з метою отримання певних споживних вартостей, спроможних задовольнити відповідні потреби людей. Отже, будь-яке виробництво передбачає витрати ресурсів і одержання певних результатів. Але на однакову кількість витрачених ресурсів підприємства можуть одер-жувати далеко не однакові за величиною результати. В такому випадку кажуть, що підприємства ведуть виробництво з різною ефективністю (рис.1).

 

 

Рис.1. Формування ефективності           виробництва

Ефективність — це економічна категорія, що відображає співвідношення між одержаними результатами і витраченими на їх досягнення ресурсами, причому при вимірюванні ефективності ресурси можуть бути представлені або в певному обсязі за їх первісною (переоціненою) вартістю (застосовувані ресурси), або частиною їх вартості у формі виробничих витрат (виробничо спожиті ресурси). Якщо при цьому врахувати, що результати ви-робництва не лише є різноманітними, але й можуть бути пред-ставлені в різних формах: вартісній, натуральній, соціальній, то стає очевидною необхідність в ідентифікації категорії ефективності відповідно до тих аспектів діяльності підприємства, які важливо проаналізувати й оцінити. Враховуючи специфіку сільсько-господарського виробництва, доцільно розрізняти такі види ефек-тивності: технологічну, економічну і соціальну.

 


Дану роботу можна придбати по замовленню. Замовлення приймаються по електронній адресі на головній сторінці!

 

Яндекс.Метрика >