...
Дипломна робота: Методичні основи оцінки ефективності організації фінансової роботи на виробничому підприємстві PDF Печать E-mail

ДИПЛОМНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

на тему:

«Методичні основи оцінки ефективності організації фінансової роботи на виробничому підприємстві»

ЗМІСТ

 

ВСТУП……………………………………………………………………………….7

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ НА

ВИРОБНИЧОМУПІДПРИЄМСТВІ І МЕТОДИ ОЦІНКИ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

1.1 Сутність фінансів і організація фінансової роботи на виробничому

підприємстві

1.2 Принципи і чинники організації фінансової роботи

1.3 Методи оцінки ефективності організації фінансової роботи

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВАТ "МОДУЛЬ"

2.1 Техніко-економічна характеристика підприємства

2.2 Оцінка майнового стану підприємства

2.3 Коефіцієнтний аналіз фінансового стану

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ

РОБОТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

3.1 Аналіз стану, динаміки і структури фінансових ресурсів

3.2 Горизонтальний і вертикальний аналіз прибутку

3.3 Аналіз показників рентабельності

РОЗДІЛ 4. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ НА

ПІДПРИЄМСТВІ ТА МЕТОДИК ОЦІНКИ її ЕФЕКТИВНОСТІ

4.1 Контролінг як інструмент удосконалення організації фінансової роботи

4.2 Оптимізація структури капіталу з метою поліпшення стану фінансових

ресурсів підприємства

4.3 Удосконалення методів оцінки ефективності організації фінансової роботи

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 

 

 

ВСТУП

 

Актуальність теми. В умовах фінансово-економічної кризи у господарюванні виробничих підприємств виникають чинники зовнішнього та внутрішнього характеру, які дестабілізують їх виробничу діяльність. Недосконала законодавча база та система оподаткування, нерозвинена виробнича інфраструктура ззовні, а також неефективне використання наявних фінансових ресурсів та управління ними, високий ступінь морального та фізичного зношення виробничих засобів підприємств, нездатність своєчасно діагностувати та реагувати на негативні тенденції їх діяльності - зсередини, викликали потребу в удосконаленні вивчення стану майнового та  фінансового стану підприємств, а отже, і в потребі ефективної організації фінансової роботи на них.

Кожне з вітчизняних підприємств, працюючи стабільно чи з кризовими симптомами у діяльності, повинне враховувати неминучість виникнення ризикових ситуацій, котрі можуть призвести до збоїв у його роботі або до серйозної дестабілізації.

Разом з тим, у господарській практиці останніх років стали частішими випадки залучення значного обсягу позикового капіталу (у грошовій, товарній і іншій формах) з метою розширення існуючих виробництв, впровадження нових технологій, адже не завжди підприємства мають у своєму розпорядженні достатню кількість власного капіталу для забезпечення розширеного виробництва.

Негативні наслідки лібералізації цін, криза українських ринкових реформ загострили проблему забезпеченості фінансовими ресурсами, платоспроможності, рентабельності, прибутковості підприємств.

У цих умовах особливу значимість здобувають заходи щодо достовірної оцінки як майнового, так і фінансового стану підприємств, повноцінний аналіз результатів фінансово-господарської діяльності, ефективність і раціональність використання матеріальних та фінансових ресурсів, вчасне реагування на ті зміни, які відбуваються на ринку, здатність спрогнозувати такі зміни та розробити комплекс заходів щодо недопущення негативного впливу різноманітних ринкових коливань на фінансово-господарську діяльність підприємства, а отже і на кінцеві фінансові результати цієї діяльності.

Таким чином, від ефективності організації фінансової роботи на підприємстві, від професійного виконання обов’язків працівниками фінансової служби у великій мірі залежать кінцеві результати виробничої діяльності цілого підприємства, яким є  прибуток, рентабельність, платоспроможність.

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ НА ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ І МЕТОДИ ОЦІНКИ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

1.1. Сутність фінансів і організація фінансової роботи на виробничому підприємстві

Фінансам підприємств як складовій фінансової систе¬ми належить визначальне місце у структурі фінансових відносин суспільства. Вони функціонують у сфері суспільного виробницт¬ва, де створюється валовий внутрішній продукт, матеріальні та соціальні блага, національний дохід - основні джерела фінансо¬вих ресурсів. Саме тому від стану фінансів підприємств залежить можливість задоволення суспільних потреб, фінансова стійкість країни.

Фінансам підприємств, як і фінансам у цілому, властиві певні загальні та специфічні ознаки. Треба брати до уваги також і особ¬ливості, зумовлені функціонуванням фінансів у різних сферах економіки. Загальною ознакою фінансів підприємств є те, що во¬ни виражають сукупність економічних (грошових) відносин, пов'язаних з розподілом вартості валового внутрішнього продук¬ту. Специфічні ознаки фінансів підприємств виражають грошові відносини, що залежать від первинного розподілу вартості вало¬вого внутрішнього продукту, формування та використання гро¬шових доходів і децентралізованих фондів [53, с.6]. Особливості фінансів підприємств також зумовлені їхнім функціонуванням у різних га¬лузях економіки.

Фінанси підприємств безпосередньо пов'язані з рухом грошо¬вих коштів. Досить часто поняття «фінанси підприємств» ототож¬нюється з грошовими коштами, наявними фінансовими ресурса¬ми. Однак самі кошти, чи фінансові ресурси, не розкривають по¬няття «фінанси», якщо не з'ясувати суті економічної природи останніх. Такими суттєвими властивостями, які лежать в основі фінансів, є закономірності відтворювального процесу та грошові відносини, що виникають між учасниками суспільного виробниц¬тва на всіх стадіях процесу відтворення, на всіх рівнях господа¬рювання, у всіх сферах суспільної діяльності. Однак не всі грошові відносини належать до фінансових. Грошові відносини перетворюються на фінансові, коли рух грошових коштів стає від¬носно самостійним. Такс відбувається в процесі формування, розподілу, використання грошових доходів та фондів згідно з ці¬льовим призначенням у формі фінансових ресурсів [23, с. 16]. Також до фінансів належать такі групи грошових відносин:

Дану роботу можна отримати по замовленню по електронній адресі на головній сторінці!
 

Яндекс.Метрика >