...
Екологічна паспортизація техногенних об'єктів PDF Печать E-mail

Екологічна паспортизація техногенних об'єктів

Структура екологічного паспорта
Екологічний паспорт промислового підприємства (далі — підприємства) — нормативно-технічний документ, що включає дані по використанню підприємством ресурсів (природних, вторинних та ін.) і визначенню впливу його виробництва на навколишнє середовище.
Екологічний паспорт підприємства представляє комплекс даних, виражених через систему показників, що відбивають рівень використання підприємством природних ресурсів і ступінь його впливу на навколишнє середовище.
Відповідно до діючого законодавства підприємство у своїй діяльності по використанню природних ресурсів і впливові на навколишнє середовище, плануванню і проведенню природоохоронних заходів підконтрольне місцевій адміністрації і органам Мінприроди України.
Екологічний паспорт розробляє підприємство за рахунок своїх засобів і затверджує керівник підприємства за узгодженням з місцевими органами влади і територіальним органом Мінприроди України, де він реєструється.
Основою для розробки екологічного паспорта є основні показники виробництва, проекти розрахунків ГДВ, норми ПДС, дозвіл на природокористування, паспорти газо- і водоочисних споруджень і установок по утилізації і використанню відходів, форми державної статистичної звітності й інші нормативні і нормативно-технічні документи.
Екологічний паспорт не заміняє і не скасовує діючі форми і види державної звітності.
Для діючих і проектованих підприємств складають екологічний паспорт за станом на момент оформлення і доповнюють (коректують) його при зміні технології виробництва, заміні устаткування тощо протягом місяця з дня змін, зберігають на підприємстві і в територіальному органі Мінприроди України.
Заповнення усіх форм екологічного паспорта обов'язкове. Допускається включати додаткову інформацію з заповненню паспорта відповідно до вимог територіальних органів Мінприроди України або за узгодженням з ними.
Гриф екологічного паспорта визначається керівництвом підприємства у встановленому порядку.
Структура і зміст екологічного паспорта підприємства
В екологічному паспорті підприємства відбиті його економічні, технологічні характеристики, питання використання природних ресурсів і впливу на навколишнє середовище.
Коротка природно-кліматична характеристика району розташування підприємства включає:
- характеристику кліматичних умов;
- характеристику стану повітряного басейну, включаючи фонові концентрації в атмосфері;
- характеристику джерел водозабору і приймачів стічних вод, фоновий хімічний склад вод водних об'єктів.
Природно-кліматична характеристика складається на основі даних Державних кадастрів і щорічників якості атмосферного повітря і поверхневих вод суші, а також базової інформації про відповідну біогеохімічну провінцію.
Коротку характеристику виробництва, відомості про продукцію ілюструють балансовою схемою матеріальних потоків, що дозволяє оцінити потенційні джерела втрат, неповного використання сировини і забруднення навколишнього середовища.
В описі характеру використання земельних ресурсів поряд із землями, відведеними під будинки і споруди, неодмінно включають земельний відвід під сховища відходів, нагромаджувачі стічних вод, а також розмір санітарно-захисної зони і озеленених ділянок.
Характеристика сировини, використовуваних матеріальних і енергетичних ресурсів включає відомості про хімічний склад сировини і енергоресурсів і їх витраті - річній і на одиницю виробленої продукції, що дозволяє оцінити енерго- і матеріалоємність виробництва.
Характеристика викидів в атмосферу відбиває склад, якісний і кількісний вміст забруднюючих атмосферу речовин, що містяться у викидах підприємства.
Окремо у вигляді довідки з вказівкою часу, обсягів і складу наводять дані про залпові викиди в атмосферу забруднюючих речовин.
Цей розділ являє собою базу даних для розрахунку величини збитку від забруднення атмосфери і платежів за нормативні, наднормативні і залпові викиди. Крім того, інформація розділу враховується при розробці локальних програм оперативного моніторингу атмосферного повітря.
Характеристика водоспоживання, водовідведення, стану водоочисних споруд відбиває обсяги, питомі нормативи, склад, якісні і кількісні характеристики вмісту забруднюючих речовин у стічних водах підприємства. Окремо у виді довідки з вказівкою часу, обсягів і складу наводять дані про залпові і аварійні скиди (зливи) забруднюючих речовин, у тому числі в ґрунт, водні об'єкти, каналізаційні мережі, на очисні споруди, відстійники, окремі ємності і т.п.
На підставі даних цього розділу розраховують величини збитку від забруднення гідросфери і платежів за скидання стічних вод.
Характеристику відходів, перелік полігонів і нагромаджувачів, призначених для поховання (складування), приводять з урахуванням даних про технологічний процес, в якому утворюються відходи, їх фізико-хімічних параметрів, класів небезпеки, знешкодження і використання на підприємстві.
Окремо у виді довідки з вказівкою часу, обсягу, складу і місця наводяться дані про позапланові і аварійні випадки скидання в ґрунт, у водні об'єкти, вивезення, поховання (складування) забруднюючих речовин.
Відомості про рекультивацію порушених земель із вказівкою цілей рекультивації приводяться в окремому додатку.
Відомості про транспорт, з описом внутрішньозаводського транспорту, приводять з урахуванням характеристики пересувних засобів, середньорічного пробігу, питомих і річних викидів (включаючи СО, оксиди азоту, вуглеводні, пари палива, тетраетилсвинець, поліциклічні вуглеводні, сажу).
Оцінка впливу на навколишнє середовище здійснюється підприємством на підставі діючих нормативно-технічних документів.
Відомості про еколого-економічну діяльність підприємства включають дані про витрати на природоохоронні заходи, їх ефективність і ґрунтуються на діючих методах оцінки.
Дані про платежі підприємства за забруднення навколишнього середовища, порядок визначення і застосування нормативів плати за викиди (скидання) приводять у спеціальному розділі.
Складання екологічного паспорта вимагає проведення інвентаризації джерел впливу на навколишнє середовище на території підприємства. На підставі обліку джерел розробляються заходи контролю і поетапного зниження впливу.
Методичні рекомендації по заповненню і веденню екологічного паспорта промислового підприємства
Екологічний паспорт є документом, у якому повинні бути відбито наступні відомості:  
1. відомості дані по використанню підприємством екологічних сфер;
2. кількісні і якісні характеристики використовуваних ресурсів: сировини, палива, енергії (тобто того, що підприємство споживає); 
3. кількісні характеристики продукції, що випускається;
4. кількісні і якісні характеристики викидів (скидів, відходів) забруднюючих всю мережу підприємства;
5. результати порівняння використовуваних підприємством технологій із кращими  вітчизняними і закордонними. 
У 1-му розділі екологічного паспорта містяться загальні відомості про   підприємство. В загальних відомостях вказується взаємне розташування даного підприємства з характерними об'єктами. Приводиться карта-схема підприємства з нанесеними на неї джерелами забруднення атмосфери і поверхневих вод, водозаборами, місцями складування відходів і т.д.
На карті-схемі району розташування підприємства вказуються границі санітарно-захисної зони, житлових масивів, промислових зон, лісів, сільськогосподарських угідь, транспортних магістралей, зон відпочинку (території заповідників, музеїв, пам'ятників), санаторіїв, будинків відпочинку тощо, пости спостереження за забрудненням атмосферного повітря підприємства і скиданням стічних вод у водні об'єкти, стаціонарних постів Держкомгідромету України.
В 2-му розділі дана природно-кліматична характеристика району розташування підприємства. Зокрема Метеорологічні характеристики і коефіцієнти, що визначають умови розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері міста у виді таблиці, характеристика стану навколишнього середовища визначає значення і фонові концентрації забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферу підприємством і по яких йому необхідно розробити проекти ГДВ.
Третій розділ називається цехи і виробничі об'єкти. У ньому вказуються цехи, корпуси і їх потужність, забруднюючі речовини, що викидаються в навколишнє середовище, а також утворені відходи. Вказуються види продукції, що випускається, обсяг продукції, що випускається, за планом і фактично. Приводяться технологічні схеми виробництв із вказівкою виду вихідної сировини і проміжних продуктів, причому на схемі приводяться тільки ті технологічні ділянки, де відбувається виділення забруднюючих речовин або утворення відходів.
При цьому необхідно вказати всі джерела виділення забруднюючих  речовин, а також точки їхнього контролю. По кожному виду виробництва складається балансова схема матеріальних потоків по прийнятій у галузі схемі.
У 4-му розділі, Використання земельних ресурсів даються відомості про використання землі підприємством усього, під будинки і спорудження основного і допоміжного виробництва, адміністративно-побутового призначення.
У 5-му розділі, Витрата сировини і допоміжних матеріальних ресурсів по видах продукції.
Вказується найменування кожного виду використовуваної на підприємстві сировини і допоміжних матеріалів, ДЕСТ або ТУ на них, хімічний склад за ДСТ, найменування продукції, одержуваної з перерахованої сировини і допоміжних ресурсів. Ці дані повинні бути зазначені з балансовою схемою матеріальних потоків. Також показати витрата сировини на одиницю продукції, що випускається, за планом і фактично.
У 7-му розділі, Характеристика викидів в атмосферу. Повинні бути зазначені спочатку дані по організованих, а потім по неорганізованих джерелах забруднення. Джерело забруднення атмосфери – об’єкт, від якого забруднююча речовина надходить в атмосферу.
Джерело виділення - об’єкт, у якому утворюються забруднюючі речовини (технологічна установка, склад сировини або продукції, площадки для перевалки сировини і продукції і так далі).
Організоване джерело забруднення атмосфери пристрій для спрямованого відведення забруднюючих речовин в атмосферу (димар, вентиляційна шахта, аераційний ліхтар і так далі).
Неорганізованим є джерело забруднення атмосфери, яке не має спеціальних пристроїв для висновку забруднюючих речовин в атмосферу. Далі вказуються характеристики джерела забруднення атмосфери. Дані приводяться від усіх (джерел) речовин, що від нього надходять в атмосферу, приводяться характеристики підключених до нього джерел виділення і так далі. Приводяться його параметри: висота, діаметр або розміри перетину устя, довжина, а також його номер. Далі приводиться найменування виробництв і джерел виділення забруднюючих речовин, що відходять від джерела виділення, їх кількість (тонн за рік), незалежно від того, оснащений він очисними спорудами чи ні. Приводяться очисні споруди їх тип, вимірювальна апаратура, ККД установки фактичний і по паспорту. Капітальні витрати і експлуатаційні витрати. Фактичний викид (скидання) відходів після очищення і неочищених.
У восьмому розділі характеристика, водоспоживання, водовідведення і очищення стічних вод на підприємстві, повинна бути зазначена кількість води, забраної з водних об'єктів, використаної і переданої іншим організаціям. Додається балансова схема водоспоживання і водовідведення з вказівкою годинних витрат води на кожному виробництві, в тому числі втрати, і їх коротка якісна характеристика. Вказується порядковий номер джерела водопостачання і їх найменувань, море, річка, озеро, водоймище, канал, підземний горизонт, а також водокористувач.
Вказується спосіб виміру витрати води, тип водоміра для кожного джерела водопостачання, затверджений ліміт забору води на рік в тисячах метрів кубічних для відповідного джерела водопостачання, сумарні за рік обсяги води (планові, фактичні), використані даним підприємством.
Далі йде характеристика джерел стічних вод. Проводиться облік обсягу стічних вод, у тому числі з території підприємства, що скидаються безпосередньо в поверхневі водні об'єкти, оцінки впливів на приймачі стічних вод по таких характеристиках, як БПК повній температурі градусів Цельсія (оС), мінералізація, ХПК, рН, токсичність, а також для обліку маси нормованих речовин, що надходять у водні об'єкти.
У характеристиці очисних споруд, куди заносяться найменування очисних споруд і метод очищення, їх пропускна здатність, проектна і фактична, найменування нормованих речовин, середня концентрація на вході і виході очисних споруд проектна і фактична. А також додаються технологічні схеми очищення стічних вод.
У характеристиці водооборотних систем заносяться дані про номери систем водопостачання і систем повторного використання води; найменування виробництв, що обслуговуються, цехів; проектні і фактичні витрати води в системах оборотного водопостачання: витрата води, подаваної на підживлення оборотної системи; тип оборотної системи - короткі відомості про тип охолоджувальних пристроїв і про продукт оборотних систем (частота, витрата, домішки); характеристика водопідготовки; мета первинного використання води, цех, технологічний процес, проектна і фактична витрата води в системі повторного використання води.
У 9-му розділі, характеристика відходів, що утворюються на підприємстві, заносяться дані про точне найменування відходів відповідно до загальносоюзного класифікатора з вказівкою ДСТ; вказується технологічний процес або виробництво, де утворюються відходи; клас небезпеки відходу (вказується основні хімічні елементи (сполуки), що входять до складу відходів, їх масовий зміст у відході (у %)); пожежовибухонебезпечність, розчинність, вологість, агрегатний стан; кількість відходів, використовуваних за звітний період з місць їхнього організованого складування (поховання); періодичність утворення і вивозу відходів їхнього знищення; причини не використання відходів.
У розділі 10, характеристика полігонів і нагромаджувачів, призначених для поховання (складування) відходів, вказуються дані про найменування об'єкта, площу, займану об'єктом (га), вказується розмір санітарно-захисної зони; потужність об'єкта (по проекту), визначається кількістю відходів, що може прийняти протягом одного року, час початку експлуатації об'єкта і час його закриття, вказуються протифільтраційні екрани; наявність і короткий опис систем збору і очищення дощових, поталих і дренажних вод і їх якісний склад; короткий опис систем контролю за станом навколишнього середовища в районі розміщення об'єкта; найменування відходів, що забороняються або складуються на даному об'єкті; витрати, зв'язані зі складуванням або похованням відходів і вмістом об'єкта.
У 11-му розділі, Рекультивація порушених земель і зняття порушеного шару ґрунтів, вказується загальна площа порушених земель підприємством за звітний рік; площа відпрацьованих земель за звітний рік; обсяг ґрунтів і зайнята площа, площа поліпшених малопродуктивних угідь, у тому числі під ріллі та інші сільгоспугіддя.
У 12-му розділі, Транспорт підприємства, вказується: кількість одиниць транспорту, який є власністю підприємства, загальна за рік кількість одиниць транспорту, що не є власністю підприємства, але регулярно в'їжджає на його територію; “середній річний пробіг на одиницю транспорту” по території підприємства для транспорту, що не є власністю підприємства; “загальний пробіг“ по території підприємства власного транспорту і того, що заїжджає; “коефіцієнт впливу середнього віку парку і рівня технічного стану” на викид шкідливих речовин.
У 13-му розділі, плата за викиди в навколишнє середовище, скиди, розміщення відходів забруднюючих речовин вказуються: платежі підприємств за забруднення навколишнього середовища, що встановлюються за викиди в атмосферу забруднюючих речовин; скидання у водні об'єкти забруднюючих речовин; розміщення відходів; скидання (викиди) забруднюючих речовин у навколишнє середовище і розміщення відходів установлено два види платежів.
Дані рекомендації розроблені з метою надання методичної допомоги по складанню і порядку ведення всіх розділів і форм екологічного паспорта підприємства ДСТ 17.0.04-90, заповнення яких обов'язковим.
Екологічний паспорт складається на основі погоджених і затверджених основних показників виробництва, проектів розрахунку ГДВ, дозволу на природокористування, включаючи, спец водокористування, норм ГДВ, паспортів газоочисного і водоочисного устаткування і споруджень, установок по утилізації і використанні відходів, даних державної статистичної звітності, інвентаризації джерел забруднення, проектів і інших нормативно-технічних документів.
У першому розділі повинні бути зазначені загальні відомості про підприємство, де вказують про кількість промислових площадок, кому підпорядковується підприємство, де знаходиться це підприємство, з ким граничить, а також приводиться карта-схема району розташування підприємства.
В другому розділі приводиться коротка природно-кліматична характеристика району розташування підприємства. Приводяться короткі характеристики і коефіцієнти розсіювання забруднюючих речовин, визначається характеристика стану навколишнього середовища.
У третьому розділі “цехи і виробничі об'єкти” приводяться дані про цехи і корпуси. Які види продукції вони випускають, які види вихідної сировини і проміжних продуктів застосовуються, а також складається схема, де приводяться ті технологічні ділянки, де відбувається виділення забруднюючих речовин або утворення відходів.
У четвертому розділі “використання земельних ресурсів” приводяться дані про земельні ресурси, якими користується підприємство. Вказується, скільки відводиться під будинки і спорудження основного і допоміжного виробництва, скільки відводиться під склади, сховища відходів, скільки відводиться території під санітарно-захисну зону.
У наступному п'ятому розділі “Витрата сировини і допоміжних матеріальних ресурсів по видах продукції”, вказується витрата сировини на одиницю продукції, планове, фактичне і загальне споживання сировини за рік.
Далі в шостому розділі “Витрата енергоресурсів по видах продукції”, приводиться витрата енергоресурсів конкретно по видах продукції і виробництвам з розшифровкою: витрати електроенергії, газу, мазуту, вугілля відповідно усього і на одиницю продукції.
У сьомому розділі, “Характеристика викидів в атмосферу” наводяться дані про джерела забруднення атмосфери, характеристики цих джерел, дані про забруднюючі речовини, а також дані про газоочисних спорудження і вимірювальну апаратуру.
У восьмому розділі “Характеристика водоспоживання, водовідведення і очищення стічних вод на підприємстві”. Тут наводяться дані про джерела постачання води, обсягах цієї води і її характеристиці. Далі йде характеристика джерел стічних вод, а також характеристика самих стічних вод. Потім йде характеристика очисних споруджень їх призначення і оцінка ефективності роботи очисних споруд. В наступному підрозділі “Характеристика водооборотних систем”, призначена для обліку показників використання води системами оборотного водопостачання і системами повторного використання води.
У наступному, дев'ятому розділі “характеристика відходів, що утворюються на підприємстві”, враховуються виробництва, де утворяться на підприємстві відходи, і виробниче споживання. Зокрема подається характеристика відходів, клас небезпеки, агрегатний стан і інших дані, а також, скільки знищено, поховано і складовано цих відходів.
Далі в десятому розділі “Характеристика полігонів і нагромаджувачів, призначених для поховання (складування) відходів”, подаються дані про всі полігони, нагромаджувачі, що знаходяться на балансі підприємства їх потужність, площа, займана ними, опис системи засобів контролю за станом навколишнього середовища в районі розташування об'єкта.
Одинадцятий розділ “Рекультивація порушених земель і зняття порушеного шару ґрунтів”, найбільше значення має для підприємств видобувної промисловості і при будівництві, розширенні і реконструкції підприємства.
У дванадцятому розділі, ”Транспорт підприємства” наводяться дані про пробіг транспорту на території підприємства, як транспортом, що належить підприємству так і не приналежним йому, про шкідливі речовини, які викидаються транспортом.
В останньому, тринадцятому розділі “Плата за викиди, скидання, розміщення відходів забруднюючих речовин у навколишнє середовище”, наводяться дані про платежі підприємства за забруднення навколишнього середовища окремо по кожнім класі забруднюючих речовин. Усі розрахунки здійснюються по приведених масах забруднюючих речовин, як для визначення показників (за встановлені ліміти), так і фактичних.
УЗАГАЛЬНЕННЯ

Екологічна паспортизація техногенних об’єктів проводиться згідно викладеного чинного законодавства і вимагає проведення певного комплексу робіт. Загальна оцінка паспортизації проводиться на основ аналізу використання підприємством ресурсів.

 

Яндекс.Метрика >