...
Принципи організації контрольно – ревізійної служби PDF  | Печать |  E-mail

Принципи організації контрольно – ревізійної служби

1.    Поняття контрольно – ревізійної служби та її функції.

Відповідно до Указу Призедент  України “Про заходи щодо підвищення ефективності контрольно – ревізійної роботи” від 27 серпня 2000 р. №1031/2000 контрольно – ревізійна служба має забезпечити суворий контроль за використанням коштів бюджетів усіх рівнів та позабюджетних  фондів, а також  за збереженням державного і комунального майна всіма підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм властності та відомчої належності і підпорядкованості. Головне контрольно – ревізійне управління України стає центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері фінансового контролю.
Указ Призедента є підставою для прийняття Закону про внесення змін і доповнень до Закону України “Про державну контрольну – ревізійну службу в Україні” стосовно порядку проведення ревізій і перевірок, прийняття обовязкових до виконання рішень за фактами порушень фінансової дисципліни, нецільового використання бюджетних коштів, несплати податків, приховування отриманих доходів, тощо. Починаючи з 2001 р. передбачено додаткові асигнування на матеріально - технічне забезпечення державної контрольно – ревізійної служби,  будуть визначатися базові навчальні заклади для підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів державної контрольно – ревізійної служби.
Законом України про державну контрольно-ревізійну службу передбачено створення її при Міністерстві фінансів України в складі Головного контрольно-ревізійного управлін¬ня України, контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, кон-трольно-ревізійних підрозділах (відділів, груп) у районах, містах і районах у містах.
Головним завданням державної контрольно-ревізійної служби є здійснення державного контролю за витрачанням коштів і матеріальних цінностей, їх збереженням, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і звітності в міністер¬ствах, відомствах, державних комітетах і державних фондах, бюджетних установах, а також на підприємствах і в органі¬заціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів та дер¬жавних валютних фондів, подання пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень нормативних актів та запобігання їм у подальшій діяльності.
Державна контрольно-ревізійна служба має централізо¬вану організаційну структуру. Головне контрольно-ревізій¬не управління України очолює заступник міністра фінансів України, який призначається Кабінетом Міністрів України. Керівників регіональних контрольно-ревізійних управлінь і підрозділів призначають вищі керівники за підпорядкова¬ністю. Структурні підрозділи контрольно-ревізійної служби є юридичними особами, мають самостійні кошториси, роз¬рахункові та інші рахунки в банках.
Функції державної контрольно-ревізійної служби поляга¬ють у проведенні ревізій та перевірок фінансової діяльності, стану збереження коштів і матеріальних цінностей, досто¬вірності обліку і звітності у міністерствах, відомствах, під¬приємствах і організаціях, які утримуються за рахунок дер¬жавного бюджету. До її функції також належить проведення ревізій та перевірок правильності витрачання державних коштів на утримання місцевих органів державної виконавчої влади, установ і організацій, що діють за кордоном і фінан¬суються із державного бюджету, контролюють повноту опри¬буткування, використання і збереження валютних коштів, перевіряють виконання рішень за результатами проведених ревізій.
Важливою функцією державної контрольно-ревізійної служби є складання нормативно-методичних документів щодо проведення контрольно-ревізійної роботи, узагальнення досві¬ду цієї роботи та поширення його у контрольно-ревізійних підрозділах.
Головне контрольно-ревізійне управління України та його підрозділи мають право:
1.    Проводити в процесі ревізії інвентаризацію фактичної наявності грошей, цінних паперів, сировини, матеріалів, гото-вої продукції та ін.;
2.    Безперешкодного доступу на склади, у сховища, вироб¬ничі й інші приміщення для обстеження їх з питань, пов'яза¬них із ревізією;
3.    Припиняти операції на рахунках у банках та інших фі¬нансово кредитних установах у випадках, коли керівництво об'єкта, який ревізують, перешкоджає виконанню контроль¬но-ревізійних процедур;
4.    Залучати на договірних засадах кваліфікованих фахівців для контрольних обмірів будівельних, монтажних, ремонт¬них та інших робіт, контрольних запусків сировини, мате¬ріалів у виробництво, готової продукції, інших контроль¬но-ревізійних процедур з оплатою за рахунок спеціально передбачених для цього коштів;
5.    Вимагати від керівників об'єктів, які ревізують, проведен¬ня інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цін-ностей, коштів і розрахунків, у необхідних випадках опеча-тувати каси та касові приміщення, склади, архіви, а в разі виявлення підроблень, інших зловживань вилучати необхідні документи на строк до закінчення ревізії або перевірки, за-лишаючи у справах акт вилучення та копії або реєстри ви-лучених документів;
6.    Одержувати від Національного банку України та його установ, комерційних банків та інших кредитних установ необ¬хідні відомості, копії документів, довідки про банківські операції й залишки коштів на рахунках об'єктів, які ревізують або перевіряють, а від інших підприємств і організацій, в тому числі недержавних форм власності, — довідки і копії документів про операції та розрахунки з об'єктом, який ревізують;
7.    Одержувати від посадових і матеріально відповідальних осіб об'єктів, які провадять ревізію, письмові пояснення з питань, що виникають у ході ревізії;
8.    Висувати керівникам та іншим посадовим особам об'єктів, які провадять ревізію, вимоги щодо усунення виявлених порушень законодавства з питань збереження і використан¬ня державної власності та фінансів, вилучати у бюджет вияв¬лені ревізіями приховані і занижені валютні та інші плате¬жі, ставити перед відповідними органами питання про припи¬нення бюджетного фінансування і кредитування, якщо от¬римані підприємствами кошти і позички використовуються з порушенням чинного законодавства;
9.    Стягувати у доход кошти, одержані за незаконними уго¬дами, без встановлених законом підстав;
10.    Накладати у випадках, передбачених законодавством, на керівників та інших посадових осіб підприємств адміністра-тивні стягнення;
11.    Застосовувати до підприємств та суб'єктів підприємницької Діяльності фінансові санкції, передбачені законодавством з оподаткування.
Блок – схема планування і проведення ревізійного процесу зображені на схемі 1.

2. Функції та обовязки апарату державної контрольно – ревізійної служби.
Права та обовязки ревізорів такі:
Права:
-    реалізувати й перевіряти грошові та бухгалтерські документи, звіти, кошториси та інші документи, що підтверджують надходження й витрачання коштів та матеріальних цінностей, проводити перевірки фактичної наявності цінностей;
-    мати безперешкодний доступ на склади, у сховища, виробничі й інші приміщення для їх обстеження;
-    одержувати від банків необхідні відомості, копії документів, довідки про банківські операції та залишки коштів;
-    одержувати від службових і матеріально відповідальних осіб письмові пояснення;
-    стягувати в дохід держави кошти підприємств, отримані за незаконними угодами та з порушенням чиного законодавства;
Обовязки:
-    суворо додержуватися Конституції України, законів України:
-    у випадках виявлення зловжевань та порушення чинного законодавства передавати правоохороним органам матеріали ревізій і повідомляти про виявленні зловживання і порушення державним органам:
-    обєктивно викладати виявлені факти порушень і зловживань;
-    надавати допомогу працівникам підприємства, яке ревізується, в усуненні виявленних недоліків.
Ревізії, контрольні перевірки здійснюють на підставі роз-порядчого документа, підписаного начальником служби, управління, керівником підрозділу служби в районі, місті. За ініціативою державної контрольно-ревізійної служби ре¬візія підприємства, установи, організації проводиться не час¬тіше від одного разу на рік. За дорученням правоохоронних органів ревізію провадять у будь-який час.
Скарги на дії ревізорів розглядаються і вирішуються керів-никами підрозділів державної контрольно-ревізійної служби. Подання скарги не припиняє оскаржуваної дії посадових осіб державної контрольно-ревізійної служби.
Органи державної контрольно-ревізійної служби прова¬дять ревізії та перевірки суб'єктів підприємницької діяль¬ності незалежно від форм власності за постановою право¬охоронних органів. Ці самі органи надають допомогу ревізо¬рам у виконанні ними службових обов'язків.
Посадові особи державної контрольно-ревізійної служби є представниками органів державної виконавчої влади. За¬конні вимоги ревізорів є обов'язковими для виконання поса¬довими особами об'єктів, які ревізують. Ці особи при вико¬нанні своїх службових обов'язків перебувають під захистом закону.
Викладені функції державної контрольно-ревізійної служ¬би в Україні, права і обов'язки посадових осіб цієї служби не поширюються на контроль місцевих Рад народних депу¬татів (муніципальний контроль), аудиторський і відомчий контроль.


 

Яндекс.Метрика >