...
Функції держави. PDF  | Печать |  E-mail

Функції  держави.

План.
1.    Функції в залежності від поділу влади на:
а) законодавчу;
б) виконавчу;
в) судову.
2.    Функції в залежності від сфери впливу:
а) зовнішні,
б) внутрішні.

1. Держава – особлива політико-територіальна організація, що має суверенітет, спеціальний апарат управління і примусу і здатна надавати своїм приписам загальнообов’язкової сили для всього населення країни.
Стаття 6 Конституції України визначає порядок здійснення державної влади в Україні на основі принципу її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Реалізація цього принципу в практичній діяльності державного механізму покликана запобігати концентрації всієї влади в руках однієї особи чи одного органу, що, як показує практичний досвід, призводить до свавілля у здійсненні керівництва державою і суспільства. Слід мати на увазі, що необхідною умовою  реального втілення цього принципу в практику організації й діяльності державного апарату є створення системи взаємних стримань і противаг між органами, які належать  до різних гілок влади. Інакше кажучи, з метою запобігання ситуації, за якої одна з гілок влади набуває певних переваг над іншими, необхідна чітка визначеність їх компетенції й наявність реальних можливостей протистояти спробам інших гілок влади здійснювати невластиві їм функції.
а) Законодавчу владу іноді називають представницькою. Органи законодавчої влади вибирає народ на виборах.  Ст.76 і 77 Конституції України.
Стаття 75 Конституції України закріплює, що єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент – Верховна Рада України.
Головна функція законодавчої влади – створення законів, обов’язкових для виконання. Крім того,  вона затверджує бюджет, тобто прибутки і витрати держави, здійснює контроль за діяльністю виконавчої влади.
Загальноприйнята назва вищого законодавчого органу країни -  парламент. Але в різних країнах його називають по-різному.
в) Виконавчу  владу іноді називають адміністративною.
Її головне завдання – забезпечення виконання рішень, законів,  прийнятих законодавчою владою. Ця влада діє в межах законів, її рішення повинні відповідати їм. До Виконавчої Влади входять як центральні органи (здебільшого вони мають назву Кабінету Міністрів або Уряду), так і  місцеві органи Виконавчої Влади.
Стаття 113 Конституції України закріплює:
Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів Виконавчої Влади.
Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України у межах, передбачених у статтях 86, 87 Конституції  України.
Кабінет Міністрів України в своїй діяльності керується Конституцією і законами, актами Президента України.
В окремих країнах до Виконавчої Влади входить також глава держави – Президент, який очолює Виконавчу Владу.
Згідно статті 160 Конституції України Президент України теж має повноваження в цій сфері.
в) Важливу роль у державі відіграє судова влада, що здійснює захист права від будь-яких посягань, від кого б вони не виходили
Суд незалежний від інших гілок влади, більше того, в разі суперечки між законодавчою і виконавчою владою він виступає як арбітр, визначає правоту однієї з сторін , суд здійснює правосуддя, керуючись виключно законом.
Діяльність судової влади в Україні спрямована  на захист прав і свобод громадян, конституційного ладу, національної безпеки, територіальної цілісності, дотримання законності й справедливості в суспільстві Розділ VІІІ КУ.
Отже, державі, в якій здійснюється принцип розподілу  влади, притаманні певні особливості:
1)    єдиним джерелом влади є лише народ;
2)    жодний орган не концентрує в собі всю повноту державної влади;
3)    є відносна незалежність трьох гілок влади – законодавчої, виконавчої, судової.
4)    Існує система противаг, що заважає концентрації всієї влади в руках однієї з гілок влади.

2. Основні напрями діяльності держави, що забезпечують здійснення завдань, заради яких вона створена, називають функціями держави.
Держава здійснює влади і функції як на своїй території, так і за її межами, через те їх поділяють на внутрішні і зовнішні.
а) головною внутрішньою функцією сучасної демократичної держави здебільшого є забезпечення прав і свобод людини, створення кожному члену суспільства належних умов для існування. Її називають соціальною. Ці права закріплені в Конституції України згідно статей від 43 по 53. Для цього держава дбає про розвиток виробництва, регулювання його, тобто виконує господарські або економічні функції. Ступінь участі держави в економічній діяльності залежить від багатьох чинників – її типу, соціально-економічної системи тощо.
Важливою функцією держави є забезпечення законності і правопорядку, регулювання відносин між членами суспільства, розробка норм суспільних відносин.
Серед функцій держави виділяють культурно-виховну – сприяння розвитку культури, науки, освіти. Стаття 53 – 54 Конституції України.
В сучасному світі в держави з’явилася нова функція – екологічна. Стаття 50 Конституції України людство стикається з прямою загрозою для існування внаслідок забруднення навколишнього середовища, лише держава зі своїми можливостями здатна розв’язати чимало складних екологічних проблем.
б) зовнішні функції держави соціально-економічної орієнтації:
У гуманітарній сфері – участь у міжнародному забезпеченні та захисті прав людини. Основним нормативним документом є загальна декларація прав людини, допомога населенню інших країн, участь у захисті природнього середовища (екологічна функція), участь у міжнародному співробітництві.
В екологічній сфері – участь у створенні світової екологічної системи на основі міжнародного розподілу та інтеграції виробництва і праці участь у розв’язанні господарських та наукових проблем (використання Світового океану, дослідження і освоєння космосу).
В політичній сфері -  організація, підтримка і розвиток міждержавних договірних відносин на основі загальновизнаних принципів міжнародного права, оборона своєї країни від зовнішнього нападу, участь у  боротьбі з порушеннями міжгалузевого правопорядку (у тому числі використання військових засобів).

 

Яндекс.Метрика >