...
ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТИ ТА КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ PDF  | Печать |  E-mail

ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТИ ТА КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ

Основним джерелом фінансування витрат на освіту, науку і культуру є Державний бюджет.
Система народної освіти в нашій країні є єди¬ним комплексом послідовно з'єднаних між собою ланок виховання і навчання:
• дошкільне виховання;
• загальна середня освіта;
• позашкільне виховання;
• професійно-технічне навчання;
• середня спеціальна і вища освіта.
- Це   закріплено   у   Законах   України   «Про   за¬гальну  середню   освіту»   №   651   від   13.05.1999 та «Про вищу освіту» № 1284-ІП від 17.01.2002 р. Принципи державної політики у галузях ос¬віти:
>  доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються дер¬жавою;
>   рівність умов кожної людини для повної ре¬алізації її здібностей;
>   гуманізм,   демократизм,   пріоритетність   за¬гальнолюдських духовних цінностей;
>   органічний зв'язок зі світовою та національ¬ною історією, культурою, традиціями;
>  незалежність освіти від політичних партій, громадських і релігійних організацій.
Основну частину видатків бюджету на освіту складають видатки, спрямовані на фінансування загальноосвітніх шкіл.
Фінансово-господарська діяльність загальноос¬вітніх шкіл здійснюється на основі єдиного кош¬торису доходів і видатків.
Джерелами формування кошторису є:
• кошти   місцевого   (Державного)   бюджету   за нормативами фінансування загальної освіти в об¬сязі державних стандартів освіти;
• кошти,  одержані за підготовку,  підвищення кваліфікації  та  перепідготовку  кадрів  згідно  з укладеними договорами;
• плата за надання додаткових освітніх послуг;
• кошти, одержані за науково-дослідні роботи;
• доходи   від   реалізації   продукції   навчально-виробничих майстерень;
• дотації місцевих Рад народних депутатів;
• кредити і позики банків;
• валютні надходження;
• добровільні грошові внески, матеріальні цін-
ності, отримані від підприємств, установ, органі¬зацій, окремих громадян.
Видатки на загальноосвітні школи складають¬ся з поточних і капітальних.
Поточні видатки включають:
• оплату праці працівників;
• нарахування на заробітну плату;
• придбання предметів постачання та матеріалів;
• інші.
Капітальні видатки включають:
•  • придбання основного капіталу;
• капітальні трансферти;
• придбання землі і нематеріальних активів; ,, • інше.
В основі визначення фінансування загальноос¬вітніх закладів лежать два показники:
•  • вихідний - кількість учнів;
• похідний - кількість класів.
Ці показники відображаються у кошторисі на дві дати: на 1 січня планового року і 1 вересня.
Кількість учнів на 1 січня планового року при¬ймається на рівні контингенту на 1 вересня поточ¬ного року. Кількість учнів на 1 вересня планового року визначається на основі плану прийому (пе¬репису дітей в районі функціонування), повного переходу з класу в клас і випуску учнів.
Кількість класів визначається на кожну дату, виходячи   з   нормативів   наповнюваності   одного класу, які встановлені на рівні: .  >  35 учнів для 1-9 класів;
>  25 учнів для 10-12 класів.
Оскільки бюджетний рік не збігається з на¬вчальним, розраховуються середньорічні показ¬ники за такою формулою:
К = К, • 8/12+ К2-4/12,
де:
К - середня кількість класів (учнів);
К! - кількість класів (учнів) на початок року;
К2 - кількість класів (учнів) на кінець року.
Фінансування культурно-освітніх закладів
Фінансування культурно-освітніх закладів здійс¬нюється як на основі кошторисного фінансуван¬ня, так і комерційного розрахунку.
Кошторисному фінансуванню підлягають ті заклади, які не мають реальних можливостей самостійно заробляти гроші і послуги яких повинні мати доступний характер,- бібліо¬теки, музеї, виставки, заповідники, палаци і будинки культури, школи естетичного вихован¬ня дітей.
Комерційний розрахунок у культурно-освіт¬ніх закладах передбачає повне або часткове по¬криття витрат за рахунок надання платних послуг.
Установи культури, які фінансуються за раху¬нок Державного та місцевого бюджетів, склада¬ють єдиний кошторис доходів і видатків, який затверджує вищестояща організація.
За основу фінансування музеїв береться нор¬матив музейних фондів на одного працівника.
Клуби, палаци і будинки культури фінансу¬ються в змішаному порядку як за рахунок бюд¬жету, так і за рахунок доходів, отриманих від платних послуг.
Державні навчально-виховні заклади, устано¬ви системи освіти, діяльність яких повністю або частково фінансується з бюджету або коштів галузі, звільняються від оподаткування при¬бутку (доходу) без обмеження рівня рентабель¬ності.
Прибутки (доходи) підприємств, організацій, установ, громадян у частині, що використову¬ються на розвиток освіти, звільняються від опо-даткування в установленому порядку (в межах до 4% балансового прибутку підприємств).
Бюджетні асигнування на освіту та позабюд¬жетні кошти не підлягають вилученню.

 

Яндекс.Метрика >