...
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ. PDF  | Печать |  E-mail

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ
АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ.


Агропромисловий комплекс України — це цілісна народногоспо-дарська система взаємопов'язаних в своєму розвитку галузей, які за-безпечують виробництво сільськогосподарської сировини та продо¬вольства, їх заготівлю, зберігання, переробку і реалізацію населенню.
Ядром агропромислового комплексу є галузі сільського господар¬ства. У своєму розвитку вони характеризуються певними особливостями; це вплив природно-кліматичних факторів на характер і організацію виробництва, об'єктивна необхідність використання частини виробленої продукції як засобів виробництва, універсальність основного засобу ви-робництва — землі. Усе це зумовлює особливості становлення ринкових відносин в агропромисловому комплексі та особливості його державного регулювання.
Сутність аграрної політики держави у період становлення ринко¬вих відносин полягає:
у проведенні земельної реформи;
розвитку різних форм власності на землю і господарювання;   ліквідації жорсткого адміністративно-державного управління у с/г;  спри-янні розвитку конкуренції; поступовому відмовленні від обов'язкового встановлення державних замовлень (державних контрактів) на вироб¬ництво і поставку сільськогосподарської продукції; розробці і здійсненні цільових програм розвитку виробничої і соціальної інфраструктури на селі при фінансовій підтримці держави.
Земельні відносини в Україні регулюються Земельним Кодексом України та іншими актами законодавства України.
Метою державного регулювання функціонування та розвитку аг-ропромислового комплексу є забезпечення населення продуктами хар-чування, а також іншими товарами з сільськогосподарської сировини в поєднанні з вирішенням соціальних та економічних проблем АПК в умовах становлення ринкових відносин і багатоукладності економіки.

Держава в особі відповідних органів управління виконує такі функції з регулювання розвитку АПК:
визначає пріоритетні напрями розвитку АПК та пріоритетні на¬прями спрямування інвестицій на його розвиток;
регулює земельні відносини;
здійснює заходи щодо стабілізації продовольчого постачання; здійснює підтримку пріоритетних галузей і сфер АПК через пряме бюджетне фінансування, механізм дотацій, цільове субсидіювання;
сприяю здійсненню процесів роздержавлення, приватизації та роз-витку нових форм господарювання;
встановлює механізм формування державних замовлень та контр¬актів на поставку до державних ресурсів сільськогосподарської продукції та сировини;
здійснює індикативне планування розвитку АПК; регулює ціни на деякі види продовольства; визначає рівень орієнтовних закупівельних стартових цін і ме¬ханізмів їх індексації відповідно до інфляційних процесів.
Цінове регулювання в сфері АПК здійснює департамент цінової політики Міністерства економіки України, у складі якого фунціонує відділ цін на продовольчі товари та продукцію сільського господарства.
?    Як і стосовно інших товаровиробників — Міністерство фінансів та Національний банк України встановлюють механізм фінансово-податко¬вого і грошово-кредитного регулювання. Для цього використовують си¬стему економічних важелів — податків і податкових пільг, диференційованих умов кредитування.

 

Яндекс.Метрика >