...
Звіт про рух грошових коштів за П(С)БО 4 “Звіт про рух грошових коштів” мета; прямий та непрямий метод визнання змін в грошових коштах. PDF Печать E-mail

Звіт про рух грошових коштів за П(С)БО 4 “Звіт про рух грошових коштів” мета; прямий та непрямий метод визнання змін в грошових коштах.

Відповідно  до П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів" та згідно із Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність підприємств" метою складання Звіту є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період.
У процесі діяльності на підприємстві відбувається кругообіг грошових коштів і за їх результатом в Балансі фіксується лише кількість цих активів на початок та кінець звітного періоду, з чого можна визначити тільки величину їх зміни – збільшення або зменшення, яке відбулося протягом цього періоду. Баланс не лає інформації про причини, що викликали цю зміну.
Звіт про фінансові результати показує лише суму нарахованих доходів, витрат та прибутку  визначених протягом  звітного періоду, але не дає інформації про джерела надходження та напрямки видатку грошових коштів.
В той же час користувачів цікавить новий аспект проблеми відносно  грошових коштів, а саме: що було основним джерелом надходження грошових коштів; чи дає основна діяльність основне надходження грошових коштів або підприємство було вимушено  шукати інші джерела надходження грошових коштів від продажу необоротних активів,  отримування позик; чи направлялися  кошти на розвиток бізнесу або на погашення боргів?
Звіт про рух грошових коштів дає можливість відповісти на всі ці питання, тому що в ньому розкриваються джерела надходження та видатку грошових коштів у розрізах видів господарської діяльності.
Грошові потоки від операційної діяльності включають:
· надходження від продажу основної та допоміжної продукції (товарів, послуг), включаючи грошові кошти в складі суми непрямих податків, зборів (обов’язкових платежів, що включені до ціни її продажу;
· надходження грошових коштів від здачі майна в оренду;
· видаток грошових коштів на закупівлю сировини (товарів, робіт, послуг);
· виплати на погашення іншої кредиторської заборгованості, пов’язаної з операційною діяльністю;
· виплати за розрахунками з персоналом;
· виплати відсотків за користування банківськими кредитами;
· виплати за податками та зборами та інші виплати.
Грошові  потоки від інвестиційної діяльності включають:
· надходження грошових коштів від реалізації акцій, боргових зобов’язань та часток у капіталі інших підприємств, необоротних активів, майнових комплексів, від отримання дивідендів від інших підприємств, отриманих раніше наданих іншим підприємствам позик та від інших операцій;
· видаток грошових коштів внаслідок придбання акцій, боргових зобов’язань та часток у капіталі інших підприємств, необоротних активів, надання позик іншим підприємствам
Грошові потоки від фінансової діяльності включають:
· надходження грошових коштів від продажу власних акцій, боргових  цінних паперів (облігацій), векселів, надходжень у вигляді внесків або додаткових внесків до статутного капіталу, отримання банківських кредитів;
· видаток грошових коштів внаслідок викупу власних акцій, боргових цінних паперів (облігацій), векселів, повернення раніше отриманих банківських кредитів, сплати дивідендів та внаслідок інших операцій.
Таблиця  2.  Порядок  заповнення Звіту в частині операційної діяльності
Джерело інформації Код рядка Дані з рядка Надходження Видаток
12 3 4
Звіт про фінансові результати010рядок 170 рядок 175
020рядок 260 х
Баланс030збільшення за рядками 400, 410, зменшення за рядками 400, 410,
420 (у частині операційних420 (у частині операційних
витрат)витрат)
Аналітичні дані до  040Дт 945 Дт 312, 314
бухгалтерських записів Кт 312,314 Кт 714
Звіт про фінансові результати050рядки 150,160рядки 110, 120, 130
060 рядок 140 х
Звіт070 рядок 010(+ -) (020, 030, 040, 050, 060)
Баланс080зменшення за рядками 100-180, збільшення за рядками 100-180, 200-210, 250 200-210, 250
090зменшення за рядком 270 збільшення за рядком 270
100 збільшення за рядками 520-580, зменшення за рядками 520-580, 600,610 600,610
110 збільшення за рядком  630 зменшення за рядком  630
Звіт120 рядок 070 (+0) (080, 090,100, 110)
Звіт про фінансові аналітичні  130х"Фінансові витрати" складі 
результати, баланс, збільшення (зменшення
дані до бухгалтерських (+)заборгованості за відсотки (в
записів "Іншої поточної заборгованості") або Дт 684 Кт рахунки грошових коштів
Аналітичні дані до  140ХДт 641
бухгалтерських запис Кт 311
Звіт150 Рядок 120 (+-) (130, 140)
Аналітичні дані до  160Дт рахунків грошових коштів  Дт рахунків, які надзвичайних 
бухгалтерських записів Кт рахунків, які використовуються для обліку використовуються для обліку подій від операційної в надзвичайних подій від діяльності операційної діяльності Кт рахунків грошових коштів
Звіт170 рядок 150 +- 160

Загальний прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування, який відображається у Звіті про фінансові результати, може складатись із прибутків (збитків) від усіх видів звичайної діяльності. Тому для обчислення прибутку (збитку)  від операційної діяльності даний прибуток слід коригувати на величину прибутків (збитків) від інвестиційної та фінансової діяльності.
Існує декілька методів складання Звіту в частині операційної діяльності:
простий;
за допомогою простої робочої таблиці;
за допомогою Т-подібної таблиці.
Таблиця 3.Порядок заповнення Звіту в частині інвестиційної та фінансової діяльності.
Код рядка Джерело інформації про надходження грошових коштівДжерело інформації про видаток грошових коштів
123
180Аналітичні дані до бухгалтерських  записів: Дт Х
190 рахунків грошових коштів та Кт рахунків, наХ
200 яких враховуються заборгованість заХ реалізовані фінансові інвестиції  необоротні активи та майнові комплекси 9377 “Неопераційні”, 681 “Неопераційні або 685 “Неопераційні”)
210 Аналітичні  дані до бухгалтерських записів: Дт Х
220 рахунків грошових коштів та Кт 373Х
230Аналітичні дані до бухгалтерських записів: Дт Х
рахунків грошових коштів та Кт 681
“Неопераційні”, 377 “Неопераційні”
240 хАналітичні дані до бухгалтерських та 
250 Хабо записів: Дт рахунків, на яких
260 хвраховується заборгованість за  придбані інвестиції, необоротні активи  майнові комплекси (377 “Неопераційні”  377 “Неопераційні”, 685  “Неопераційні”) та Кт рахунків  грошових коштів
270хАналітичні дані до бухгалтерських Кт 
записів: Дт 371, 377 “неопераційні” та
рахунків грошових коштів
280 Рядки 180-270
290Аналітичні дані до бухгалтерських Аналітичні дані до бухгалтерських записів: Дт
записів: Дт рахунків грошовихрахунків, які використовуються для обліку
коштів та Кт рахунків, якіоперацій, пов’язаних із надзвичайними подіями  від
використовуються для облікуінвестиційної діяльності та Кт рахунків грошових
операцій, пов’язаних ізкоштів
надзвичайними подіями  від
інвестиційної діяльності
300 Рядки 280 + - 290
Визначення руху грошових коштів від фінансової діяльності
310Аналітичні дані до рахунків   Х
бухгалтерських записів: Дт
грошові кошти та Кт 46
320Аналітичні дані до рахунків  х
бухгалтерських записів: Дт
грошових коштів та  Кт 501,
502,
511,512,521,601,602,621,622,
685 “Неопераційні”    

(закінчення таблиці 3)
330Аналітичні дані з інших  х
надходжень грошових
коштів від фінансової
діяльності
340хАналітичні дані до бухгалтерських записів Дт 601, 602, 
611, 612,621,622,685 “Неопераційні” та Кт рахунків
грошових коштів
350хАналітичні дані до бухгалтерських записів Дт 671 та Кт 
рахунків грошових коштів
360хАналітичні дані до бухгалтерських записів Дт коштів
451,452,453,685 “Неопераційні” та КТ рахунків грошових
370 Рядки 310-360
380Аналітичні дані до рахунків  Аналітичні дані до бухгалтерських записів: Дт  рахунків, 
бухгалтерських записів: Дт які   використовувались для обліку операцій, пов’язаних із
грошових коштів та Кт надзвичайними подіями від фінансової діяльності Кт
рахунків, які рахунків грошових коштів
використовувались для 
із надзвичайними подіями 
від фінансової діяльності 
390Сума або різниця між  Сума або різниця між сумами, відображеними в рядках 
сумами, відображеними в 370-380
рядках 370-380 
400 Рядки 170, 300, 390
410Сума рядків 230-240 (графа  х
Балансу на початок року
3)
420 Дт 312,314 Кт 714 Дт 945 Кт 312,314
430410 +- 400 +- 420 = 230, 240  х
Балансу на кінець року
(графа 4)

При здійсненні інвестиційної та фінансової діяльності до ціни продажу можуть бути включені суми непрямих податків та зборів. Такі суми повинні були б відображені в складі надходження грошових коштів від відповідного виду діяльності. Оскільки податки сплачуються загальною сумою та досить важко віднести їх до конкретного виду діяльності, зазначені податки відображаються у Звіті у складі операційної діяльності.

 

Яндекс.Метрика >