...
Зміст наказу про облікову політику та характеристика його розділів PDF Печать E-mail

Зміст наказу про облікову політику та характеристика його розділів

Облікова політика підприємства висвітлюється в Наказі про облікову політику.
Наказ про облікову політику містить перелік всіх пунктів прийнятої на звітний рік облікової політики. Бажано за кожним пунктом в наказі наводити його нормативне обгрунтування (зазначати, на підставі якого нормативного документа прийняте те чи інше положення про облікову політику).
Положення облікової політики фіксуються в наказі керівника підприємства, що передбачає наступні розділи:
1. Методологічні принципи та порядок ведення бухгалтерського обліку.
2. Організація роботи облікового апарату.
3. Технічна організація обліку.
4. Організація бухгалтерського обліку.
В першому розділі наказу "Методологічні принципи та порядок ведення бухгалтерського обліку" визначаються способи ведення бухгалтерського обліку, які суттєво впливають на оцінку і прийняття рішень користувачами бухгалтерської звітності. До них відносять:
· оцінку запасів, товарів, незавершеного виробництва і готової продукції;
· методи амортизації основних засобів;
· методи амортизації нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів;
· інші способи, що відповідають вимогам суттєвості;
· визнання доходів та витрат від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг;
· варіанти ведення обліку витрат виробництва.
Облік витрат на виробництво можна здійснювати:
- за елементами витрат (витрати на оплату праці, матеріали, амортизація тощо);
- за видами продукції (робіт, послуг);
- в розрізі виробничих або інших підрозділів;
- з використанням рахунків класу 8 чи без їх використання.
Кількість і дати проведення інвентаризацій.
Другий розділ наказу присвячується організації бухгалтерського обліку.
В ньому визначаються:
· форма організації бухгалтерського обліку;
· форма ведення бухгалтерського обліку;
· розробка системи   і   форм управлінського (внутрішньогосподарського)  обліку, звітності і контролю;
· затвердження правил документообігу і технології обробки облікової інформації, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку;
· обов'язки головного бухгалтера.
Відповідно до принципу послідовності підприємство повинно постійно (з року в рік) застосовувати обрану облікову політику.
Дотримуватись єдиної облікової політики мають і групи об'єднаних підприємств (після об'єднання), а також ті підприємства, які складають консолідовану фінансову звітність.
У разі, якщо неможливо застосувати єдину облікову політику складаючи консолідовану фінансову звітність, це розкривають у Примітках до консолідованої фінансової звітності. Зумовлено це необхідністю порівнювати фінансову звітність підприємства для оцінки його фінансового стану, перспектив розвитку та результатів діяльності за певний період. У зв'язку з цим доцільно й для кожного звітного періоду дотримуватись єдиної облікової політики.
Зміна облікової політики можлива тільки у випадках, передбачених П(С)БО і повинна бути обґрунтована і розкрита в Примітках до фінансової звітності.

 

Яндекс.Метрика >