...
Основи організації бухгалтерського обліку на підприємстві PDF Печать E-mail

Основи організації бухгалтерського обліку на підприємстві

Основи організації бухгалтерського обліку на підприємстві визначені Законом про бухгалтерський облік.
Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації.
Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів. Вони ж несуть відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звіт­ності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років.
Для забезпечення ведення бухгалтерського облі­ку підприємство самостійно обирає форми його орга­нізації:
- введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з голов­ним бухгалтером;
- користування послугами спеціаліста з бухгалтер­ського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи;
- ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або аудитор­ською фірмою;
- самостійне ведення бухгалтерського обліку та скла­дання звітності безпосередньо власником або керів­ником підприємства. Остання форма організації бухгалтер­ського обліку не може застосовуватися на підприєм­ствах, звітність яких повинна оприлюднюватися
Підприємство самостійно:
- визначає облікову політику підприємства;
- обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення Інформації в них з додержанням єдиних засад, встановлених цим Законом, та з ураху­ванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних;
- розробляє систему І форми внутрішньогосподар­ського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій, визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів;
- затверджує правила документообороту і техноло­гію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку;
- може виділяти на окремий баланс філії, представ­ництва. відділення та інші відокремлені підрозділи, які зобов'язані вести бухгалтерський облік, з наступ­ним включенням їх показників до фінансової звітнос­ті підприємства.
Керівник підприємства зобов'язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтер­ського обліку, забезпечити неухильне виконання всі­ма підрозділами, службами та працівниками, причет­ними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.
Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства (далі — бухгалтер):
- забезпечує дотримання на підприємстві встанов­лених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності;
- організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;
- бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства;
- забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відок­ремлених підрозділах підприємства.
Відповідальність за бухгалтерський облік гос­подарських операцій, пов'язаних з ліквідацією під­приємства, включаючи оцінку майна і зобов'язань підприємства та складання ліквідаційного балансу і фінансової звітності, покладається на ліквідаційну комісію, яка утворюється відповідно до законодавст­ва.
Складовою частиною організації обліку на підприємстві є перелік документів,  що  використовуються  для  первинного  відображення господарських операцій, а також перелік облікових регістрів, необхідних для накопичення і систематизації інформації.
Перелік документів повинен бути затверджений в наказі або розпорядженні керівника підприємства про облікову політику і може включати:
· робочий план рахунків бухгалтерського обліку, що містить синтетичні та аналітичні рахунки, необхідні для ведення бухгалтерського обліку у відповідності до вимог своєчасності та повноти обліку та звітності;
· форми первинних облікових документів, що застосовуються для оформлення фактів господарської діяльності, за якими не передбачені типові форми первинних облікових документів, а також форми документів для внутрішньої бухгалтерської звітності;
· порядок проведення інвентаризації активів та зобов'язань;
· методи оцінки активів та зобов'язань;
· правила документообігу і технологія обробки облікової інформації;
· порядок контролю за господарськими операціями;
· інші рішення, необхідні для організації бухгалтерського обліку.

 

Яндекс.Метрика >