...
КУРСОВА РОБОТА: “Облік витрат на виробництво продукції сільського господарства за елементами” PDF Печать E-mail

КУРСОВА РОБОТА: “Облік витрат на виробництво продукції сільського господарства за елементами”


ЗМІСТ
Вступ
1. Теоретичні аспекти обліку витрат    ..4
1.1    Економічний зміст виробничих витрат та їх класифікація    4
1.2    Характеристика витрат за об'єктами і статтями.....................................6
1.3 Нормативно-правова база обліку витрат...............................................16
2.    Загальна характеристика стану обліку витрат на підприємстві    21
2.1    Організаційно-економічна характеристика СГК«Україна»..................21
2.2    Первинний облік витрат на виробництво продукції сільського господарства за елементами у СГК«Україна»    27
2.3. Організація синтетичного обліку витрат СГК«Україна»    29
3.    Шляхи вдосконалення обліку витрат на виробництво продукції сільського
господарства    34
3.1    Напрямки удосконалення обліку витрат    34
3.2    Автоматизація обліку витрат господарства    36
Висновки і пропозиції………………………………………………………......38
Список використаної літератури
Додатки

ВСТУП

Реорганізація форм господарювання в АПК і його підрозділах, неминуче вимагає удосконалення системи обліку витрат і робіт. У зв'язку з цим у загальному контексті дослідження проблем, пов'язаних зі змінами господарського механізму, необхідно розглянути і питання про стан господарського обліку в усіх підрозділах АПК та визначити основні напрями його вдосконалення. При цьому особливу увагу варто приділити організації системи первинного обліку їх роботи.
Метою обліку витрат на сільськогосподарських підприємствах є документоване, своєчасне, повне і достовірне відображення фактичних витрат на виробництво продукції для забезпечення контролю за використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.
Облік витрат у сільськогосподарському виробництві повинен забезпечувати оперативне, достовірне та повне надходження інформації щодо кількості та вартості одержаної продукції (виконаних робіт і наданих послуг), трудових, матеріальних та грошових витрат на виробництво продукції по підприємству в цілому та окремих його структурних підрозділах (бригадах, цехах, фермах тощо).

1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВИТРАТ.
1.1. ВИРОБНИЧИЙ ЗМІСТ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ТА ЇХ
КЛАСИФІКАЦІЯ.
Зважаючи на те, що виробничі витрати є породженням відповідних факторів виробництва, їх економічний зміст можна визначити як спожиту частку виробничих ресурсів.
Витрати — це використані у процесі виробництва різні речовини і сили природи на виготовлення нового продукту праці. В умовах товарного виробництва грошовий вираз суми витрат на виготовлення конкретного продукту називають собівартістю. Зміст термінів витрати і собівартість поєднується в понятті витрати виробництва.
Згідно з П(С)БО 16 «Витрати» витратами визнаються:
1.    Витрати відображуються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань.
2.    Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активі, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.
3.    Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно визначенням доходу, для отримання якого вони здійснені.
4.    Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображуються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.
5.    Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості між відповідними звітними періодами.
Витратами не визнаються:
1.    Попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг.
2.    Погашення одержаних позик.

1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИТРАТ ЗА ОБ'ЄКТАМИ ТА СТАТТЯМИ.

У сільськогосподарських підприємствах витрати операційної діяльності (рослинництва, тваринництва, промислового та допоміжного виробництва) групуються за такими економічними елементами:
а)     матеріальні затрати;
б) витрати на оплату праці;
в)     відрахування на соціальні заходи;
г)    амортизація;
д) інші операційні витрати.
Окрім класифікації витрат за елементами, на сільськогосподарських підприємствах також застосовується класифікація витрат за об'єктами і статтями.
Витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) формуються за центрами відповідальності та об'єктами обліку, планування та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг).
Залежно від конкретних умов виробництва, структури управління, системи оплати праці, визначення та розподілу госпрозрахункового доходу, бухгалтерія підприємства облік витрат може вести в цілому по конкретних виробничих підрозділах без деталізації за окремими об'єктами (видами і групами худоби та птиці, видами виробництв). Фактичні витрати підрозділу розподіляють між окремими культурами, видами і групами худоби та птиці пропорційно до планових витрат, а за їх відсутності — до нормативних витрат згідно з технологічними картами чи укрупненими нормативами.
Залежно від характеру участі в процесі виробництва витрати сільськогосподарського підприємства поділяються на основні та накладні.
Основні витрати пов'язані з безпосереднім виконанням технологічних операцій по виробництву продукції (робіт, послуг), а накладні — з управління та обслуговування діяльності підрозділу (бригади, цеху, ферми, внутрігосподарського кооперативу тощо), галузі чи господарства в цілому.
Витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) в плануванні та обліку групуються за статтями, які господарство визначає самостійно з використанням нижче наведеного переліку (таблиця 1), виділяючи в окремі статті змінні і постійні витрати.
Змінні витрати діляться на пропорційні, величина яких визначається обсягом одержаної продукції, та непропорційні, величина яких залежить від обсягу виконаних робіт чи поголів'я тварин; до постійних відносяться витрати, величина яких не залежить ні від кількості продукції, ні від поголів'я чи обсягу виконаних робіт.


Дану роботу можна придбати по замовленню!

 

Яндекс.Метрика >