...
Класифікація бухгалтерських документів PDF Печать E-mail

Класифікація бухгалтерських документів

Бухгалтерські документи незалежно від їх носія класи­фікуються за різними ознаками:
1) за призначенням;
2) за харак­тером задокументованих операцій;
3) за порядком складання;
4) за способом використання;
5) за місцем складання;
6) за кількістю відображуваних об’єктів;
7) за способом викладення інформації;
8) за розміщенням реквізитів;
9) за видом носія облікової інформації.
За призначенням документи поділяються на:
· Розпорядні— документи, в яких міститься розпорядження (наказ) на виконання певної господарської операції (наказ про звільнення працівника з роботи, платіжне доручення банку на перерахування грошових коштів з розрахункового рахунка підприємства іншому підприємству).
· Виконавчі – документи, які підтверджують факт здійснення господарської операції. (прибутковий ордер підтверджує факт оприбуткування матеріалів на складі).
· Бухгалтерського оформлення – документи, що складаються на основі виконавчих та розпорядних документів (довідки, групувальні відомості, картки тощо).
· Комбіновані - документи, які поєднують функції перелічених вище документів. (видатковий касовий ордер, в якому міститься розпорядження розпорядника грошових коштів про видачу коштів та підтвердження про їх фактичну видачу та отримання).
За характером задокументованих операцій документи поді­ляють на:
· Грошові - документи оформлення операцій, пов'язані з грошовими коштами. (платіжні доручення, прибутковий касовий ордер, банківські чеки тощо).
· Матеріальні - документи оформлення руху матеріаль­них цінностей (прибутковий ордер, лімітна картка тощо).
· Розрахункові — документи оформлення розрахунків між підприємствами, орга­нізаціями та особами (платіжне доручення).

За  порядком складання документів розрізняють:
· Первинні – документи, які містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення;
· Зведені - ті, які складаються способом узагальнення (зве­дення) даних за первинними документами (наприклад, авансовий звіт, що складається на основі додатків до нього - проїзних документів; квитанцій або рахунків за проживання у готелі тощо). Зведені облікові документи можуть складатися на підставі первин­них документів для контролю та впорядкування оброблення даних (Закон).

За способом використання в складі документів виділяють:
· Разові, які  складаються на кожну господарську опе­рацію (прибутковий касовий ордер);
· Накопичувані, де відображається ряд однорід­них господарських операцій по мірі їх здійснення, тобто документи використовуються багаторазово (особиста картка працівника по заробітній платі використовується впродовж календарного року, а лімітно-забірна картка видачі матеріалів зі складу у виробництво, — одного місяця).
За місцем складання документи поділяють на:

· Внутрішні, що складаються на тому підприємстві, де здійснилась господарська операція (прибутковий касовий ордер).

· Зовнішні, які надходять від інших підприємств (рахунок на оплату продукції від постачальника).
За кількістю відображуваних об’єктів документи поділяються на
· однопозиційні, які відображають один об'єкт обліку (за видатковим касовим ордером виплата проводиться одній особі)
· багатопозиційні,  які відображають декілька об'єктів обліку (за відомістю на видачу зарплати виплати проводяться багатьом особам).

За способом викладення інформації документи бувають:
· з високим рівнем стандартизації (стандартні) – документи, однакові за розміром та за затвердженою типовою (уніфікованою) формою;
· з низьким рівнем стандартизації (нестандартні) – документи, що відрізняються за розміром та довільної форми.
За розміщенням реквізитів в документах  розрізняють такі їх форми:
· анкетні — в одній зоні (ліворуч) в документі розташований реквізит-ознака, а в другій — реквізит-підстава, причому реквізити роз­міщені у вертикальній послідовності: один за одним;
· зональні — в документі виділяються  вертикальні та горизонтальні зони розміщення реквізитів;
· табличні — реквізити в документі розміщуються у вигляді таблиці;
· комбіновані —- поєднують елементи перелічених вище форм.
За видом носія облікової інформації  і способом зберігання документи поділяються на:
· складені вручну і зберігаються  на паперових носіях;
· складені та зберігаються на машин­них носіях.
В останньому випадку підприємство зобов'язане за свій рахунок виготовити  копії документів на паперових носіях на вимогу інших учасників господарських опера цій, а також правоохоронних органів та відповідних органів у межах їх повноважень, передбачених зако­нами (Положення № 88, пп 2.3).

 

Яндекс.Метрика >