...
Активні та пасивні рахунки, порядок здійснення в них записів та визначення кінцевих залишків PDF Печать E-mail

Активні та пасивні рахунки, порядок здійснення в них записів та визначення кінцевих залишків

У вітчизняній теорії бухгалтерського обліку рахунки поділяються на:
- активні - рахунки обліку наявності й руху видів господарських засобів підприємства;
- пасивні - рахунки обліку величини та змін у джерелах формування господарських засобів підприємства.
Стосовно діючого в Україні з 1.01.2000 р. формату балансу за П(С)БО 2 „Баланс”, та П(С)БО 3 „Звіт про фінансові результати” в складі рахунків насамперед виділяються [15, 16]:
- рахунки активів, інформація яких вказує на наявність, збільшення та зменшення різних видів цінностей, коштів, дебіторської заборгованості й інших активів;
- рахунки зобов’язань, які використовуються для відображення величини, збільшення чи зменшення довго – і короткострокових зобов’язань;
- рахунки капіталу, призначені для відображення засобів власників, вкладених у підприємство, та їх зміни;
- рахунки доходів, якими забезпечується облік кожного з видів доходів;
- рахунки витрат, призначені для відображення інформації про витрати підприємства та їх зменшення (списання).
Порядок запису сум господарських операцій на рахунках пояснюється взаємозв’язком останніх з балансом ( рис.4.4.2.2) [35, с.73].
Баланс  підприємства на 31________200_ року
Ліва сторона   Права сторона
АктивСумаПасивСума
Наявність  активів
аі Величина  власного капіталу іnj

…..
зобов’язань
БалансАБалансП

Примітка  ai, nj – наявність i-го виду активу і величина j-го виду капіталу чи зобов’язання на дату складання балансу
Ліва сторона      Права сторона
Дебет   Активний рахунок   Кредит Дебет Пасивний рахунок    Кредит
С1д = ai   C1к= nj
Збільшення (+) Зменшення (-) Зменшення (-) Збільшення (+)
Oд ( + )Oк   ( - ) Oд ( - ) Oк ( + )
C2д=C1д+Oд-Oк    C2к= C1к+Oк-Oд

Відповідно до балансу вони діляться на активні і пасивні.
Активні рахунки призначені для обліку стані і змін активів підприємства.
Пасивні рахунки призначені для обліку стані і змін власного капіталу і зобов’язань.
При відкритті бухгалтерських рахунків записують початкові залишки (сальдо) на основі даних статей активі і пасиву балансу.
Оскільки активи прийнято показувати в балансі в лівій частині (активи), то і залишок їх а активних рахунках також показують у лівій частині – в дебеті. Таким чином, активні рахунки завжди мають дебетове сальдо.
Як правило, власний капітал та зобов’язання показують у балансі в правій стороні (пасиві), залишок в пасивних рахунках показують в правій частині – кредиті. Отже, пасивні рахунки завжди мають кредитове сальдо.
Це є одним з проявів взаємного зв’язку рахунків з балансом.
Початковий залишок активів на активному рахунку показують по дебету і всі наступні збільшення їх записують також по дебету. Зменшення ж відповідного виду активів відбивається по кредиту рахунку.
Схематично активний рахунок можна показати так: Дебет Активний рахунок Кредит
С1д
Збільшення (+)Зменшення (-)
Oд ( + )Oк   ( - )
C2д=C1д+Oд-Oк

де: С1д , С2д  - відповідно початкове та кінцеве дебетове сальдо активного рахунку;
Од ,   Ок  -  дебетовий та кредитовий оборот .
Початковий залишок власного капіталу і зобов’язань в пасивних рахунках показують по кредиту і всі наступні їх збільшення повинні бути записані також по кредиту. Зменшення власного капіталу і зобов’язань записують по дебету рахунку. Таким чином, в пасивних рахунках по кредиту записують початкові залишки (сальдо) власного капіталу та зобов’язань і збільшення їх,  а по дебету – зменшення.
Схематично пасивний рахунок можна показати так:
Дебет Пасивний рахунок    Кредит
C1к
Зменшення (-) Збільшення (+)
Oд ( - ) Oк ( + )
C2к= C1к+Oк-Oд

Сума всіх дебетових сальдо  активних рахунків показує загальний розмір активів підприємства і дорівнює підсумку активу балансу; сума всіх кредитових сальдо пасивних рахунків показує загальний розмір власного капіталу та зобов’язань і дорівнює підсумку пасиву балансу. Звідси, сума всіх дебетових сальдо активних рахунків дорівнює сумі всіх кредитових сальдо пасивних рахунків. Цим самим система рахунків в їх взаємозв’язку дає можливість узагальненого відбиття в балансі стану активів підприємства, його власного капіталу та зобов’язань.
Так як інформація про наявність господарських засобів підприємства показана в лівій частині (активі) балансу, то вона ж представляється в лівій частині (за дебетом активних рахунків. Звідси випливає, що в активних рахунках сальдо дебетове. Збільшення активів реєструється в тій самій лівій частині (за дебетом) активних рахунків, а зменшення – у протилежній іх частині. (за кредитом).
Таким чином:
1.Сума дебетових оборотів завжди тотожна сумі кредитових оборотів тієї самої системи рахунків.
2.Сума дебетових сальдо завжди тотожна сумі кредитових сальдо тієї самої системи  рахунків.

 

Яндекс.Метрика >