...
Бухгалтерський облік
1 Календарний графік проходження виробничої практики студента Інституту бізнесу і фінансів
2 КУРСОВА РОБОТА: “Облік витрат на виробництво продукції сільського господарства за елементами”
3 Розвиток форм бухгалтерського обліку.
4 Сучасні форми бухгалтерського обліку
5 Облік процесу створення (заснування) підприємства.
6 Облік процесу реалізації продукції (робіт, послуг).
7 Облік процесу ліквідації (реорганізації) підприємства
8 Означення бухгалтерської звітності як елементу методу бухгалтерського обліку, її класифікація
9 Фінансова звітність – складова бухгалтерської звітності, її характеристика за П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”.
10 Зміст багатоступеневої форми звіту про фінансові результати за П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати”, послідовність визнання та оцінки доходів і витрат для його заповнення.
11 Звіт про рух грошових коштів за П(С)БО 4 “Звіт про рух грошових коштів” мета; прямий та непрямий метод визнання змін в грошових коштах.
12 Класифікація бухгалтерських документів
13 Організація документообігу
14 Інвентаризація, її види та порядок проведення
15 Сучасний План рахунків бухгалтерського обліку і його характеристика.
16 Поняття про синтетичний і аналітичний облік. Рахунки синтетичного і аналітичного обліку.
17 Взаємозв'язок між показниками рахунків синтетичного та аналітичного обліку
18 Узагальнення показників поточного бухгалтерського обліку в оборотних відомостях
19 Сутність форми бухгалтерського обліку.
20 Облікові регістри – основа форми бухгалтерського обліку, їх класифікація.
21 Способи виявлення та виправлення помилок в регістрах бухгалтерського обліку.
22 Бухгалтерський баланс як елемент методу бухгалтерського обліку
23 Будова та формати балансу
24 Класифікація бухгалтерських балансів
25 Зміни в балансі, обумовлені господарськими операціями
26 Система рахунків бухгалтерського обліку як елемент методу бухгалтерського обліку
27 Будова рахунків бухгалтерського обліку: дебет і кредит, показники рахунків: сальдо (залишки) і обороти (дебетовий, кредитовий)
28 Активні та пасивні рахунки, порядок здійснення в них записів та визначення кінцевих залишків
29 Кореспонденція рахунків, бухгалтерські проведення (записи) їх класифікація
30 Первинне спостереження і його документальне відображення
31 Первинні документи та їх реквізити
32 Сутність бухгалтерського обліку та його місце в господарському обліку
33 Принципи ведення бухгалтерського обліку за Законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні“
34 Державне регулювання бухгалтерського обліку в Україні
35 Основи організації бухгалтерського обліку на підприємстві
36 Облікова політика, її рівні та елементи
37 Зміст наказу про облікову політику та характеристика його розділів
38 Загальна характеристика предмету, суб’єктів та об’єктів бухгалтерського обліку
39 Об’єкти бухгалтерського обліку: визначення, визнання та класифікація
40 Групування господарської діяльності для відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат
41 Господарська операція як елементарна складова господарської діяльності
42 Суб’єкти бухгалтерського обліку, їх характеристика
43 Метод бухгалтерського обліку та його складові
 

Яндекс.Метрика >