...
Види комерційних банків в Україні та їх функції. PDF Печать E-mail

Види комерційних банків в Україні та їх функції.

Другий рівень банківської системи формулюють комерційні банки.
Банки самостійно визначають напрями  своєї діяльності, спеціалізацію за видами операцій і організують свою діяльність відповідно до Закону України “ Про банки і банківську діяльність”.
Комерційні банки - це юридична особа, яка здійснює на підставі  ліцензії НБУ касово - розрахункове обслуговування, залучення вільних грошових коштів фізичних і юридичних осіб, а також їх розміщення від власного імені, на власних умовах та на власний ризик.
Метою діяльності комерційних банків є отримання прибутку.
Основними функціями комерційного банку традиційно вважають:
- касово – розрахункове обслуговування;
- заощадження тимчасово вільних грошових коштів фізичних і юридичних осіб;
- зберігання фінансових та матеріальних цінностей.
У банківській системі України функціонують комерційні банки, що різні за формою власності, організаційною формою діяльності, величиною капіталу і спеціалізацією.
1. Залежно від діапазону операцій банки відповідно до Закону поділяють на :
універсальні та спеціальні.
Універсальні банки - це банки, що виконують широкий спектр операцій і надають різноманітні послуги клієнтам.
За спеціалізацією банки можуть бути ощадними, інвестиційними, іпотечними, розрахунковими (кліринговими).
Банк набуває статусу спеціалізованого банку у разі, якщо більше 50% його активів є активами одного типу. Для спеціалізованого ощадного банку необхідно щоб більше 50% його пасивів були сформовані за рахунок вкладів фізичних осіб.
2. Залежно від форм власності комерційні банки бувають:
- унітарні банки, тобто ті, що засновані на засадах єдиновладдя;
- з колективною формою власності.
Унітарні банки засновані на принципах єдиновладдя і мають єдиного власника в особі держави чи приватної особи. В Україні працюють два унітарні комерційні банки, обидва вони державні - Укрощадбанк і Укрексімбанк (експортно - імпортний банк).
3. Залежно від організаційних форм діяльності комерційні банки поділяють так:
- акціонерні;
- пайові.
Акціонерні банки формують свій капітал об’єднанням індивідуальних капіталів засновників через випуск і реалізацію акцій. Власником капіталу банку є саме акціонерне товариство, тобто банк. Акціонери не мають права вимагати від банку повернення своїх внесків, що підвищує його стійкість і надійність. Акціонерні банки в Україні утворюються як товариства відкритого і закритого типу.
Пайові банки не володіють своїм капіталом, оскільки кожний учасник зберігає право власності на свою частку капіталу, а не передає його у власність банку.
Пайові банки організовуються на засадах товариств з обмеженою відповідальністю, тобто товариств, де відповідальність кожного учасника обмежена розміром його внеску до загального капіталу банку.
Закон України “ Про банки і банківську діяльність” визначає право банку щодо його організації як кооперативного.
Кооперативні (пайові) банки створюються за принципом територіальності і поділяються на місцеві та центральні банки.
Мінімальна кількість учасників місцевого (в межах області) кооперативного  банку має бути не менше 50 осіб.
Кооперативний  банк створюється в порядку, передбаченому цим Законом. Законодавство про кооперацію поширюється на кооперативні банки в частині, що не суперечать цьому Закону.
Учасниками центрального кооперативного банку є місцеві кооперативні банки.
Банки мають право створювати банківські об’єднання  таких типів: банківська  корпорація, банківська холдингова група, фінансова холдингова група. Банки можуть бути учасниками промислово-фінансових груп з дотриманням вимог антимонопольного законодавства України.
Банківське об’єднання створюється за попередньою згодою Національного банку України та підлягає державній реєстрації шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру банків.
Порядок  отримання дозволу на створення банківського об’єднання та порядок його державної реєстрації встановлюється Національним банком України.
Банк може бути учасником лише одного банківського об’єднання.
Учасники банківського об’єднання можуть вийти з його складу із збереженням взаємних зобов’язань та дотриманням умов укладених договорів з іншими суб’єктами господарювання.
Учасники банківського об’єднання несуть відповідальність за зобов’язаннями інших його внесків відповідно до укладеного між ними договору.
Банківська корпорація-це юридична особа (банк), засновниками та акціонерами якої можуть бути виключно банки. Банківська корпорація створюється з метою концентрації капіталів банків – учасників корпорації, підвищення їх загальної ліквідності та платоспроможності, а також забезпечення координації та нагляду за їх діяльністю.
Банки, що увійшли  до банківської корпорації, передають корпорації повноваження на здійснення окремих операцій та забезпечують централізацію виконання окремих функцій. Централізації в межах банківської корпорації підлягають:
- виконання розрахунків як серед членів корпорації, так і за межами;
- операції на ринках грошей та капіталів;
- встановлення та ведення кореспондентських рахунків (у національній та іноземній  валютах);
- моніторинг кредитних ризиків;
- розробка та прийняття для членів банківської корпорації правил і процедур виконання операцій та внутрішньої звітності;
- внутрішній аудит.
Банківська корпорація виконує функції розрахункового центру для банків – членів корпорації і не веде безпосереднього обслуговування клієнтів (фізичних та юридичних осіб, крім банків та інших фінансових установ).
Банки, що увійшли до банківської корпорації, зберігають свою юридичну самостійність у межах, обмовлення їх статутами та статутом банківської корпорації. Банки, що увійшли у банківську корпорацію, не можуть входити до інших банківських об’єднань.
Банківська холдингова група - це банківське об’єднання, до складу якого входять виключно банки.
Материнському банку банківської холдингової групи має належати не менше 50 відсотків акціонерного (пайового) капіталу або голосів кожного з інших учасників групи, які і його дочірними банками.
Дочірний банк не має права володіти акціями материнського банку. У разі, якщо дочірній банк набув право власності на акції материнського банку, він зобов’язаний відчужити їх у місячний термін.
Банківські холдингові групи дозволяється створювати лише за умови, що угода про їх створення передбачає покладання на головний банк групи додаткових організаційних функцій стосовно банків – членів групи, а також створення системи управління спільною діяльністю.
Материнський банк банківської холдингової групи відповідає за зобов’язаннями своїх членів у межах свого внеску в капіталі кожного з них, якщо не передбачено законом або угодою між ними.
Фінансова холдингова група має складати переважно або виключно з установ, що надають фінансові послуги, причому серед них має бути щонайменше один банк. І материнська компанія має бути фінансовою установою.
Материнській компанії має належите більше 50 відсотків акціонерного (пайового) капіталу кожного з учасників фінансової холдингової групи.
Материнська компанія фінансової холдингової групи відповідно до вимог цього Закону.
Материнська компанія фінансової холдингової групи відповідає за зобов’язаннями своїх членів у межах свого внеску в капітал кожного з них, якщо інше не передбачено законом або угодою між ними.
З метою захисту та представлення інтересів своїх членів, розвитку міжрегіональних та міжнародних зв’язків, забезпечення наукового та інформаційного обміну і професійних інтересів, розробки рекомендацій щодо банківської діяльності банки мають право створювати неприбуткові спілки чи асоціації.
Банківські спілки та асоціації не мають права займатися банківською чи підприємницькою діяльністю і не можуть бути створені з метою отримання прибутку.
Асоціація(спілка) банків договірним об’єднанням банків і не має права втручатися у діяльність банків –членів асоціації (спілки).
Класифікацію комерційних банків за різними ознаками представлено на рис 1.

4. Залежно від наявності філій комерційні банки є:
- безфілійні;
- малофілійні;
- багатофілійні.
5.  Залежно від величини статутного фонду, а також величини власного капіталу й активів комерційні банки, поділяються на малі, середні та великі. Більшість діючих комерційних банків в Україні слід відносити  до малих і середніх.  До найбільших банків в Україні належить; “Промінвестбанк”, Укрсоцбанк, Укрексімбанк, Приватбанк, АППБ “Аваль”, Укрощадбанк, Правекс.
6. Залежно від території діяльності комерційні банки є:
– міжнародні, що створюються за участю іноземного капіталу й можуть мати філії за кордоном;
– республіканські, до яких належить багатофілійні банки, що мають розгалужену мережу своїх відділень на всій території країни;
– регіональні, що обслуговують, як правило клієнтів одного регіону, міста, області.

 

Яндекс.Метрика >