...
Види касових операцій та структурна будова касового підрозділу. PDF Печать E-mail

Види касових операцій та структурна будова касового підрозділу.

Касове обслуговування клієнтів здійснюється банками через спеціальний підрозділ – операційну касу, в складі якого можуть створюватися декілька окремих кас: прибуткова, видаткова, вечірня каси, каса перерахунку, а також обов‘язково створюється сховище. Всі готівкові кошти та інші цінності, що надійшли в операційну касу і не були в той самий день видані з банку, по завершенню операційного дня поміщаються в сховище.
Касові операції комерційних банків дуже різноманітні, вони  поділяються на операції з готівкою національної валюти, іноземної валюти, а також операції з цінностями, дорогоцінними металами та камінням.
Види касових операцій :
1. З національною валютою :
-  приймання та видача готівки;
-  приймання платежів від фізичних осіб готівкою (квартплата, комунальні платежі, телефонний зв‘язок, плата за навчання тощо);
-  здійснення переказів та виплата їх сум у готівковій формі;
-  виконання приходно-видаткових та платіжних операцій при застосуванні платіжних карток;
-  видача монети в обмін на грошові білети;
-  операції з чеками;
-  обмін не придатних до обігу банкнот;
-  обробка, формування і пакування грошових білетів і монет.
2. З іноземною валютою :
-  купівля у фізичних осіб-резидентів і нерезидентів готівкової іноземної валюти;
-  продаж фізичним особам-резидентам готівкової іноземної валюти;
-  зворотний обмін фізичним особам-нерезидентам невикористаних готівкових гривень на готівкову іноземну валюту;Рис. 1 Структура касових операцій в національній валюті

Рис. 2 Структура касових операцій в іноземній валюті

Рис. 3.Структурна будова касового підрозділу 

-  купівля-продаж дорожніх чеків;
-  конвертацій ні (обмінні) операції між готівковими іноземними валютами 1 групи класифікатора валют;
-  прийом на інкасо банкнот іноземних держав та іменних чеків.
3. Операції з цінностями :
-  зберігання грошей і інших цінностей;
-  схоронність та ревізія цінностей;
-  перевезення цінностей, готівки і документів із філій установ банків;

-  пересилання і одержання цінностей через підприємства Державного комітету зв‘язку України;

4. Операції з дорогоцінними металами та камінням :

-  скупівля;

-  приймання на оцінку (визначення проби, зважування, вилучення штифтів);

-  приймання дорогоцінних металів і каменів на інкасо;

-  приймання на зберігання цінностей від підприємств, установ і організацій.
Юридичні особи та індивідуальні підприємці, які мають поточні рахунки в банках, згідно з чинним законодавством повинні здавати одержану готівку, не витрачену в той самий день на поточні потреби, в установи банків для зарахування на їхні рахунки. У себе вони мають право тримати готівку тільки в межах ліміту каси, встановленого відповідними установами банків. Підприємства можуть витрачати частину готівкового виторгу на поточні платежі.
Ліміт каси встановлюється індивідуально для кожного підприємства установою банку, яка веде його поточний рахунок. Розмір ліміту визначається банком на підставі заявки-розрахунку, поданої клієнтом, з урахуванням режиму роботи підприємства, його віддаленості від банку, розміру касових оборотів, порядку здавання виторгу в банк тощо. Підприємствам, які мають постійний готівковий виторг із щоденним здаванням його в банк, ліміт каси встановлюється на рівні, що забезпечить йому нормальну роботу на початку наступного робочого дня. Всім іншим підприємствам ліміт каси може встановлюватися на рівні середньоденного надходження виторгу або середньоденного витрачання виторгу за три попередні місяці. Колективні сільськогосподарські підприємства самостійно визначають ліміт каси, повідомляють його обслуговуючим установам банків. Якщо підприємство має кілька рахунків у різних банках, то ліміт каси встановлюється за місцезнаходженням основного рахунку.
Ліміти каси не встановлюються фермерським господарствам, що займаються виключно виробництвом сільськогосподарської продукції, та індивідуальним підприємцям, а також іноземним офіційним представництвам (посольствам, консульствам тощо), представництвам міжнародних організацій, а також представництвам інших іноземних організацій, якщо вони не займаються підприємницькою діяльністю.
Установи банків та податкові органи здійснюють контроль за дотриманням підприємствами лімітів залишку грошей у касах та за своєчасним і повним оприбуткуванням готівки в касах зі стягуванням штрафів за виявлені порушення.
Наявна у підприємства готівка понад ліміт каси може бути здана в установу банку, в якій відкрито основний чи додатковий поточний рахунок :
-  через прибуткову денну чи вечірню касу ;
-  через інкасаторів НБУ чи комерційного банку ;
-  через підприємство зв‘язку, якщо установа банку розташована в іншому населеному пункті.
Порядок та частоту здавання готівки в банк підприємство узгоджує з установою банку, яка веде його основний поточний рахунок.
Від фізичних осіб банки приймають готівку для :
- зарахування на їхні рахунки (поточні, ощадні) на підставі стандартного документа „Об‘ява на внесення готівки” чи „Прибутковий касовий ордер”, із записом суми внеску в ощадній книжці ;
- здійснення платежів за зобов‘язаннями клієнта на підставі „Повідомлення” та з видачею „Квитанції” про здійснений платіж.
При прийманні готівки касири банку перевіряють банкноти та монети на справжність, виявляють фальшиві та ті, що втратили ознаки платіжності, і вилучають їх з обігу. Решта готівки упаковується в установленому порядку, оприбутковується до операційної каси банку, передається до сховища чи видаткової каси та зараховується на відповідні рахунки клієнтів. Якщо гроші були прийняті вечірньою касою, то на рахунки клієнтів вони будуть зараховані в наступний робочий день. На суму фактично одержаних від працівника клієнта грошей, за винятком фальшивих, йому видається квитанція про внесення готівки. Виявлені фальшиві банкноти і монети клієнту не повертаються, а передаються правоохоронним органам. На їх суму представнику клієнта видається довідка про вилучення фальшивих грошей.
Важливим моментом приймання готівки касами банків є експертиза банкнот і монет та їх обробка.
Метою експертизи є визначення справжності банкнот, їх платіжності та ступеня зносу. Експертиза на справжність банкнот здійснюється з допомогою спеціальних приладів, що дають змогу виявити особливі ознаки справжніх та фальшивих грошей. Умінню здійснювати таку експертизу касири періодично навчаються за спеціальними програмами.
Якщо банкнота визнана справжньою і має певний знос та незначні пошкодження, проте від неї залишилося не менше 3/4 початкового розміру і видимі водяний знак, номінал, літери серії та номер, вона вважається платіжною і залишається в обігу. Банкнота з істотними пошкодженнями вважається неплатіжною і має вилучатися з обігу. Неплатіжні банкноти підприємства не повинні приймати в платежі, але банки приймають їх для обміну на платіжні за таких умов :
-  якщо не виникає сумніву в їхній справжності ;
-  якщо видимий номінал банкноти ;
-  якщо відсутня частина банкноти не може бути прийнята для обміну, тобто вона не становить половини і більше загального розміру банкноти.
Метою оброблення готівки є формування банкнот у стандартну упаковку з єдиним для всіх банків оформленням, на якому зазначається назва банку, хто персонально формував упаковку, номінал та кількість банкнот, сума, дата. Банкноти одного номіналу формуються в одну упаковку по 100 штук, яка називається корінцем. 10 корінців одного номіналу формуються в упаковку, яка називається пачкою. Сформовані пачки обв‘язуються   шпагатом і пломбуються. Єдиний порядок оброблення грошових знаків створює значні зручності для їх подальшого переміщення, використання, зберігання, підвищує відповідальність касирів, оскільки дає можливість швидко виявити винних у недостачі чи пропусканні фальшивих грошей в упаковках .
Установи банків видають готівку через свої видаткові каси протягом операційного дня в таких випадках :
-   підприємствам, організаціям, установам з їхніх поточних рахунків на підставі грошових чеків установленої форми із зазначен6ням цільового призначення одержаної готівки ;
- фізичним особам з їхніх поточних чи ощадних рахунків за видатковими касовими ордерами встановленої форми ;
- індивідуальним позичальникам одержані ними позички за видатковими касовими ордерами ;
-  населенню при виплаті йому пенсій, допомоги переказів з інших банків, заробітної плати працівникам даного банку на підставі, відповідно, доручень пенсійних органів, інших організацій – платників чи за видатковими касовими ордерами.
До початку операційного дня касири одержують у завідувача каси під звіт достатню кількість готівки.
Підприємства при одержані готівки повинні вказувати в чеку цілі, на які вони будуть витрачатися, і суму на кожну ціль. Податкові та інші контролюючі органи, комерційні банки періодично перевіряють використання підприємствами одержаних коштів за цільовим призначенням.
З грудня 1998 року у касове обслуговування клієнтів внесені істотні зміни, спрямовані на його поліпшення. Зокрема, підприємствам надано право здійснювати в певних межах розрахунки між собою та з громадянами готівкою, одержаною в касах банків, та з виторгу. Проте якщо у них є заборгованість перед бюджетом,  то готівкові виплати, пов‘язані з оплатою праці, здійснюються лише за рахунок коштів, одержаних з кас банків.
Податкові та інші контролюючі органи, установи банків періодично перевіряють дотримання підприємствами встановлених правил використання готівки з виручки та одержаної в банку для розрахунків між собою та з громадянами, зокрема наявність товарних та касових документів, що підтверджують платіж готівкою, та відсутність заборгованості перед бюджетом.
Установа банку приймає від юридичних і фізичних осіб готівку для здійснення переказу у внутрішньобанківській або внутрішньодержавній платіжних системах юридичній або фізичній особі, а також видає готівку юридичним і фізичним особам за переказами без відкриття рахунків. Платник  та отримувач можуть бути як різними особами, так і однією і тією самою особою. Плата за послуги з переказу готівки встановлюється установою банку залежно від застосовуваної платіжної системи. У разі звернення до установи банку отримувача переказу з вимогою про виплату суми переказу працівник установи банку, який має здійснити видачу готівки отримувачу, перевіряє наявність інформації про надходження переказу. У разі підтвердження інформації про надходження переказу працівник установи банку отримує заповнене повідомлення про одержання переказу (далі - повідомлення), перевіряє повноту його заповнення і відповідність даних, наведених у ньому, даним отримувача, зазначеним в електронному документі або в розрахункових документах. Для отримувача - фізичної особи працівник установи банку перевіряє паспорт або документ, що його замінює. Для отримувача - юридичної особи працівник установи банку перевіряє паспорт або документ, що його замінює, керівника або уповноваженої ним особи. Якщо переказ на ім'я юридичної особи отримує уповноважена керівником особа, то ця особа подає ще й належним чином оформлену довіреність. Часткова виплата переказів не допускається. Установи банків можуть пересилати по пошті зразки грошових білетів, чекові, вкладні книжки, акції, векселі, сертифікати та інші цінні папери, іноземну валюту. На адресу Національного банку України відправлення закупленої наявної іноземної валюти, незалежно від її суми, здійснюється через служби спецзв'язку Державного комітету зв'язку України або інкасаторів Національного банку України, а інші цінності - відповідно до вказівок Національного банку України. Касир (інкасатор), отримавши цінності (в тому числі бланки чеків Державного експортно-імпортного банку України та іноземних банків) для відправлення по пошті, не виходячи з приміщення каси, запаковує їх у посилку під контролем завідуючого касою. Відправлення цінностей проводиться :
-  іноземна валюта і цінності в адресу окремих громадян у відкритих цінних пакетах або посилках;
-  усі інші цінності, в тому числі іноземна валюта, чеки іноземних банків, в адресу підприємств, організацій і установ – у закритих пакетах або посилках (шкіряних сумках, ящиках, стандартних мішках).
Дорогоцінні метали у виробах та брухті, дорогоцінні камені та вироби з ними скуповуються у громадян скупними пунктами, що функціонують при регіональних управліннях Національного банку України, а також комерційними банками, якщо їм надане право здійснення таких операцій. Скупний пункт має бути зареєстрований в установленому порядку в Державній пробірній службі Міністерства фінансів України. Скупні пункти скуповують у населення :
а) дорогоцінні камені (діаманти, смарагди, сапфіри, рубіни), перли, вирощені смарагди і вироби з ними;
б) самоцвітні грановані камені (аметисти, топази, аквамарини, пері доти, турмаліни, танзаніти, шпінель, олександрити, жовті сапфіри) і вироби з ними;
в) намисто з напівдорогоцінних каменів з крізним отвором на нитках і в розсип;
г) дорогоцінні метали, на яких є або відсутнє тавро інспекції пробного нагляду.
д) монети, що вміщують дорогоцінні метали: старого (дореволюційного і радянського) карбування, ювілейні і пам‘ятні монети, монети іноземних держав, а також червонці  1923, 1975 і наступних років карбування;
е) медалі і жетони дореволюційного карбування, іноземних держав, а також радянські ювілейні і пам‘ятні медалі, які не мають знака і номера Монетного двору і вміщують дорогоцінні метали;
є) радянські золоті, срібні ордени і медалі;
ж) корпуси із дорогоцінних металів вітчизняних і зарубіжних годинників;
з) срібні оправи фарфорових та кришталевих виробів;
и) елементи знімних протезів, зубні протези із золота, платини і срібла, що були у користуванні, а також диски зубів;
і) предмети релігійного культу, що вміщують дорогоцінні метали та дорогоцінні камені;
ї) інші вироби, які передбачені Прейскурантом купівельних цін.
Скупним пунктам забороняється скупати у населення:
а) алмазну сировину у напівфабрикатах;
б) дорогоцінні камені (діаманти, смарагди, сапфіри, рубіни), а також природні перли у необробленому вигляді;
в) предмети, вилучені з цивільного обігу або щодо продажу яких встановлено особливий порядок (холодна та вогнепальна зброя в оправі та ін.).Експерт у присутності здавальника (продавця)  цінностей оглядає пред'явлений виріб (брухт), визначає пробу дорогоцінного металу, вид дорогоцінного каменя, зважує його і проводить оцінку пред'явлених для продажу цінностей. Після оцінки цінностей у разі відмови здавальника здати їх скупному пункту з нього утримується комісійний збір за проведену експертизу.
Зважування дорогоцінних металів проводиться відповідно до вимог "Інструкції про порядок одержання, витрачання, обліку, зберігання, транспортування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на підприємствах, в об'єднаннях, установах і організаціях", затвердженої Міністерством фінансів України 29.12.92 р.
Одним із важливих видів касових операцій є інкасація. Інкасація готівки – це переміщення її з кас підприємств і установ до кас комерційних банків.
В установах банків, що приймають грошові кошти від інкасаторів у спеціальних сумках, організуються каси переліку. Готівкові кошти в інкасаторських сумках спочатку надходять до прибуткової каси, де перевіряється цілісність сумок, правильність опломбування та заповнення супроводжуючих документів. Потім сумки передають до каси переліку. На рахунок клієнта зараховуються кошти, що фактично знаходились в інкасаторських сумках, тому працівники каси переліку повинні дотримуватись процедур прийому, відкриття сумок та переліку готівки. Після переліку кошти передаються до видаткової каси для подальшого їх використання.
Касові операції банку становлять доволі великий обсяг роботи і характеризують одну із головних функцій банку. Більше того, контроль стану ринку операцій з готівкою, що покладений на банківську систему,  є однією із важливих передумов поліпшення економічної ситуації в Україні.

 

Яндекс.Метрика >