...
Прості ставки позичкового проценту. PDF Печать E-mail

Прості ставки позичкового проценту.

Прості ставки позичкового проценту використовуються як правило при проведенні короткострокових фінансових операцій (без ризику інфляції).
Щоб виключити ризик інфляції, інтервал нарахування процентів співпадає з періодом нарахування і складає період менше одного року. Сьогодні – це 1, 3, 6 місяців (рідше 1 рік).
Або, у випадках, коли після кожного інтервалу нарахування кредитору сплачується проценти.
Очевидно, що прості ставки позичкового процента можуть використовуватися і в інших випадках, за домовленістю сторін.
Введемо наступні позначення:
і(%) – проста річна ставка позичкового процента, у відсотках;
і - відносна величина річної ставки, у коефіцієнтах;
Ір – сума процентних грошей, що сплачується за 1 рік (річна сума процентних грошей);
І – загальна сума процентних грошей, що сплачується за весь період;
Р – початкова вартість грошей, позички, капіталу (сума, що видається);
S – нарощена сума (сума боргу);
Кн – коефіцієнт нарощення;
П – тривалість періоду нарахування, в роках;
- тривалість періоду нарахування, в днях;
К – тривалість року, в днях;
Дата видачі кредиту та дата його погашення рахуються як один день;
При нарахуванні процентів може бути використано 2 методи:
1. коли підраховується точна кількість днів видачі кредиту. При цьому користуються спеціальною таблицею, де вказані порядкові номера кожного дня року.
2. коли приймається до розрахунку приблизна кількість днів у році (приблизно 30 днів тривалість місяця, приблизно 360 тривалість року).
Зробимо деякі перетворення:
І(%)=*100%, (1)
і=,   або     (2)
І=,   (3)
S=P+I, (4)
Кп=,    (5)
n=, (6)
Якщо   S=P+I=P+Ip*n =P+(i*P*n)=P(1+i*n),   то   I=Ip*n
i=,   де   Ip=i*P
S=P(1+i*n)    S=P(1+i*)
На практиці часто виникає зворотня задача: визначити початкову суму позички (Р). Яка повинна принести в майбутньому якусь задану величину S.
Р називають поточною вартістю суми S.
Визначення нарощеної суми S називається компаудінгом.
Визначення поточної вартості Р через S називається дисконтуванням.
P=

n=   i=
=K   i= K  
Компаудінг (англ..compounding - составление) – це процес переходу від поточної вартості капіталу до його майбутньої вартості.
Майбутня вартість капіталу

(S) Kt=K(1+n)t,
Кt – вартість капіталу на кінець t-го періоду часу з моменту вкладення капіталу, грн.;
(Р) К – первісна вартість капіталу, тобто поточна вартість в момент вкладення, грн.;
n –коефіцієнт дисконтування (норма доходності або процентна ставка), частки одиниці;
t –фактор часу (число років або кількість обертів капіталу).
Дисконтування – це зворотній до компаудінга процес визначення поточної вартості капіталу, якщо відома їх майбутня вартість.
Дисконтування капіталу визначається по формулі:
К=
К – поточна вартість, тобто з позиції початкового періоду.
Дисконтування капіталу означає приведення величин вкладеного капіталу різних років до величин, співставлених в часі.
Наприклад, вартість капіталу 3-го року до вартості капіталу 2-го року, і до вартості 1-го року.
Дисконтування можна здійснювати при використанні коефіцієнта приведення або дисконтуючого добутку – а
а=
Дисконтуючий добуток дозволяє визначити сучасну (поточну) вартість майбутньої грошової суми. Тобто зменшити її на той дохід, який наростає за певний термін по правилам простих і складних процентів.
На практиці використовують таблиці з попередньо розрахованими значеннями.
Дисконтування доходу це оцінка поточної вартості доходу, або його оцінка на момент вкладення капіталу.
Д = Kt –K = K(1+n)t –K,
Д – додатковий дохід, грн.
Дисконтування доходу використовується для оцінки майбутніх грошових надходжень (прибутку, процентів, дивідендів) з позицій поточного моменту. Чим дальше в часі отримання доходу, тим менша його вартість сьогодні.
При інвестуванні капіталу необхідно пам’ятати, що
1) відбувається процес постійного знецінення грошей;
2) бажано мати періодичні надходження доходу на капітал, не нижче ніж певний мінімум.
Для цього необхідно оцінити майбутній дохід і визначити максимально можливу сум фінансових ресурсів, яку  доцільно вкладати.

 

Яндекс.Метрика >