...
Правовий статус, функції і операції НБУ. PDF Печать E-mail

Правовий статус, функції і операції НБУ.

Правовий статус, функції і операції НБУ визначає Закон України “Про Національний банк України” (червень, 1999 р.) Структура закону наведена на рис. 1

Коротка характеристика деяких положень закону.
Національний банк України (НБУ) є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципом організації якого визначаються Конституцією України.
Національний банк має статутний капітал, що є державною власністю. Розмір статутного капіталу становить 10 мільйонів гривень. Джерелами статутного капіталу Національного банку є доходи його кошторису, а при необхідності – Державний бюджет України.
Національний банк є економічно самостійним органом, який здійснює видатки за рахунок власних доходів у межах затвердженого кошторису. Одержання прибутку не є метою діяльності банку.
Основна функція Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України. Реалізація цієї функції сприяє дотриманню стабільності банківської системи та цінової стабільності.
Національний банк виконує такі функції:
1) відповідно до розроблених Радою Національного банку України Основних засад грошово-кредитної політики визначає та проводить грошово-кредитну політику;
2) монопольно здійснює емісію національної валюти України та організує її обіг;
3) виступає кредитором останньої інстанції для банків і організує систему рефінансування;
4) встановлює для банків та інших фінансово-кредитних установ правила проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку і звітності, захисту інформації, коштів та майна;
5) організовує створення та методологічно забезпечує систему грошово-кредитної і банківської статистичної інформації та статистики платіжного балансу;
6) визначає систему, порядок і форми платежів, у тому числі між банками та фінансово-кредитними установами;
7) визначає напрями розвитку сучасних електронних банківських технологій, створює, координує та контролює створення електронних платіжних засобів, платіжних систем, автоматизації банківської діяльності та засобів захисту банківської інформації;
8) здійснює банківське регулювання та нагляд;
9) веде Реєстр банків, їх філій та представництв, валютних бірж і фінансово-кредитних установ, здійснює ліцензування банківської діяльності та операцій у передбачених законами випадках;
10)складає платіжний баланс, здійснює його аналіз та прогнозування;
11)представляє інтереси України в центральних банках інших держав, міжнародних банках та інших кредитних установах, де співробітництво здійснюється на рівні центральних банків;
12)здійснює відповідно до визначених спеціальним законом повноважень валютне регулювання, визначає порядок здійснення платежів в іноземній валюті, організовує і здійснює валютний контроль за комерційними банками та іншими кредитними установами, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення операцій з валютними цінностями;
13)забезпечує накопичення та зберігання золотовалютних резервів та здійснення операцій з ними та банківськими металами;
14)аналізує стан грошово-кредитних, фінансових, цінових та валютних відносин;
15)організує інкасацію та перевезення банкнот і монет та інших цінностей, видає ліцензії на право інкасації та перевезення банкнот і монет та інших цінностей;
16)реалізує державну політику з питань захисту державних секретів у системі Національного банку;
17)бере участь у підготовці кадрів для банківської системи України;
18)здійснює інші функції у фінансово-кредитній сфері в межах своєї компетенції, визначеної законом.
Узагальнюючи напрямки статутної діяльності НБУ, можна узагальнити його функції (Рис. 2).

Вищим органом управління Національного банку є Рада Національного банку. Керівним органом Національного банку є Правління Національного банку України.

Рада НБУ складається з чотирнадцяти осіб, сім з яких призначає Президнт України, в тому числі Голова НБУ за посадою. Останні сім членів призначає Верховна Рада України. Строк повноважень членів Ради НБУ – сім років, крім Голови НБУ, який призначається на строк здійснення його повноважень на посаді.
Засідання Ради Національного банку проводиться не рідше одного разу на квартал. Його веде Голова Ради Національного банку, а у разі відсутності – його заступник. Рішення приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх на засіданні членів Ради Національного банку.
Голова Національного банку призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України більшістю від конституційного складу Верховної Ради України строком на п'ять років.
У разі незатвердження Верховною Радою України кандидатури, запропонованої Президентом України, питання керівництва Національним банком, а також порядок внесення нової кандидатури регулюються Законом України "Про тимчасове виконання обов'язків посадових осіб, яких призначає на посаду за згодою Верховної Ради України Президент України або Верховна Рада України за поданням Президента України ( 709/97-ВР ). Одна кандидатура може вноситись не більше двох разів. Голова Національного банку звільняється з посади Верховною Радою України шляхом прийняття відповідної Постанови у таких випадках:
1) закінчення строку повноважень;
2) набрання законної сили обвинувальним вироком суду у скоєні кримінального злочину;
3) у зв'язку з заявою про відставку за політичними або особистими причинами, поданою у письмовому вигляді та прийнятою Президентом України;
4) смерті або на підставі рішення суду про оголошення особи померлою або визнання безвісно відсутньою;
5) припинення громадянства або виїзду за межі України на постійне місце проживання;
6) за поданням Президента України в межах його конституційних повноважень.

 

Яндекс.Метрика >