...
Організація і порядок роботи каси перерахування. PDF Печать E-mail

Організація і порядок роботи каси перерахування.

Перерахування грошей проводиться касирами лічильних бригад каси перерахування. Кожна бригада очолюється контролером. Обов'язки контролера лічильної бригади покладаються на касового або бухгалтерського працівника, який має досвід роботи в касі перерахування, з укладенням відповідного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.
Якщо в касі перерахування одна бригада, касири на час обідньої перерви можуть зберігати готівку, яка в них є, в загальній металевій шафі. У цих випадках кожен касир зобов'язаний свої гроші вкласти в окремий мішок, який щільно зав'язати шпагатом, а на його кінці накласти пломбу. Шафа замикається на два ключі: контролера бригади і одного з касирів. Закриття і відкриття шафи проводиться в присутності всіх касирів бригади. При наявності в касі декількох бригад, для них встановлюється двозмінна обідня перерва.
Сумки з готівкою і накладні до них контролери бригад приймають від касира і бухгалтера-контролера вечірньої каси під розписку в довідці про прийняті вечірньою касою сумки (мішки) з готівкою і порожні сумки.
Прийняття сумок контролерами бригад проводиться за журналом обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок або накладними до сумок з грошовою виручкою.
Після цього касир вечірньої каси передає касиру (контролеру), який очолює касу перерахування, порожні інкасаторські сумки, журнали обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок, шляхові відомості на збирання виручки залізничних станцій, реєстри сумок з готівкою підприємств зв'язку, що були здані установі банку, і довідку про видачу інкасаторам сумок, мішків, явочних карток, який перевіряє відповідність номера сумки номеру, вказаному в журналі обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок.
Доставлені протягом операційного дня сумки з готівкою, в тому числі вузлами і відділеннями зв'язку, приймаються контролером бригади, у присутності бухгалтера-контролера. На час прийняття сумок візуальний контроль за роботою касирів бригади здійснюється іншим касовим працівником.
Контролер бригади протягом робочого дня зберігає прийняті сумки з готівкою в металевій шафі, візку або шухляді спеціального столу, які замикаються.
Облік сумок і результатів перерахування ведеться контролером бригади в Контрольних відомостях перерахування виручки в одному примірнику або Зведених відомостях обліку перерахування готівки сумок станцій залізниць - в двох примірниках.
Контролер бригади видає касирам для перерахування по одній сумці, попередньо записуючи її номер в контрольну або зведену відомість.
Касир розкриває сумку способом розрізання одного оберту шпагату під наглядом контролера, виймає з неї гроші і чеки й передає сумку контролеру, залишаючи пломбу у себе. Контролер перевіряє, чи всі гроші і чеки вийняті із сумки, дістає з неї супровідну відомість, а із сумки з виручкою станцій залізниць також квитанцію, і залишає сумку та ці документи у себе для контролю.
Пломба із шпагатом від розкритої сумки зберігається у касира до закінчення перерахування вкладених в сумку цінностей. При недостачі грошей пломба разом із шпагатом і актом пред'являється здавальнику грошей для огляду, якщо він того вимагає. У цих випадках пломба від сумки зберігається у контролера бригади 10 робочих днів.
Після перерахування цінностей касир повідомляє контролеру фактично виявлені в сумці суми грошей і чеків. Контролер звіряє названі суми з сумами, зазначеними на лицьовій і зворотній сторонах супровідної відомості.
Чеки, які надійшли в сумках, перевіряються касиром і контролером бригади щодо правильності оформлення (наявність підписів, відповідність суми літерами сумі цифрами, на чеках - календарного штемпелю залізничної станції, підприємства (організації), який підтверджує прийняття їх у сплату, і підпису службової особи підприємства (організації).
При тотожності сум, названих касиром і показаних у супровідній відомості, контролер передає для підпису касиру супровідну відомість, а в необхідних випадках - і квитанцію. Після цього контролер скріплює відомість і квитанцію своїм підписом і записує суми в контрольну або зведену відомість. Касир ховає перераховані гроші в шухляду свого столу і передає контролеру лічильної бригади чеки під розписку в Контрольному листі касира-рахівника  з зазначенням кількості чеків і суми.
При розходженні суми, фактично виявленої в сумці, з сумою, показаною в супровідній відомості, касир зобов'язаний звірити з контролером суму перерахованих грошей за номіналами і повторно перерахувати грошові білети того номіналу, в сумі якого виявлені розходження.
При підтвердженні недостачі або надлишку складається акт на лицьовій стороні супровідної відомості, накладній і квитанції до сумки за підписами касира і контролера, а також представника організації, яка здавала грошову виручку, якщо він був присутній при перерахуванні грошей.
Про недостачу грошей або чеків у сумі понад 10 грн. контролер ставить до відома завідуючого касою, а в необхідних випадках - керівника установи банку.
Недостачі і надлишки грошей, що виявлені при перерахуванні, реєструються в касі перерахування в Картках обліку прорахунків, виявлених у сумках з виручкою магазинів, і Картках обліку прорахунків, виявлених касиром банку по окремих торгових і інших підприємствах і організаціях, а також по кожному касиру, який встановив недостачу або надлишок.
Керівники установ банків зобов'язані вживати заходи для наведення порядку здачі грошової виручки торговими і іншими підприємствами.
На виявлені при перерахуванні неплатіжні і фальшиві грошові білети і монету на супровідній відомості, накладній і квитанції до сумки складається акт з зазначенням серії, номера і номіналу кожного білета, суми монети.
Про виявлені фальшиві грошові білети та монету надсилається повідомлення правоохоронним органам. Неплатіжні грошові білети і монета надсилаються на експертизу.
Передача протягом дня сумок з готівкою від одного контролера іншому проводиться під розписку на зворотній стороні контрольної відомості перерахування виручки з зазначенням номерів і загальної кількості (літерами) переданих сумок.
Після розкриття всіх сумок і перерахування готівки контролери бригад у контрольних відомостях виводять суми перерахованої грошової виручки по кожному касиру і передають супровідні відомості і накладні до сумок, а також Зведені відомості і чеки касиру (контролеру), який очолює касу перерахування. Чеки передаються під розписку в контрольному листі касира-лічильника з зазначенням кількості чеків і суми. Цей касир (контролер), перевіривши заповнення у супровідних відомостях і накладних даних про недостачі, надлишки, неплатіжні і фальшиві білети і монети, про недостачі, надлишки і дефектні чеки, передає операційним працівникам накладні від сумок, чеки і зведені відомості про результати перерахування виручки залізничних станцій. Чеки передаються операційному працівнику під розписку в розносній книзі з зазначенням кількості чеків і суми.
Накладні до сумок передаються обліково-операційним працівникам для запису результатів перерахування виручки в касовий приходний журнал і відображення в бухгалтерському обліку.
Грошові білети і монета, з яких не можна сформувати повні пачки, корінці, тюбики, пакети і мішки, передаються за вказівкою касира (контролера), який очолює касу перерахування, для об'єднання і упаковки під розписку в контрольних листах спеціально виділеному одному або декільком касирам, які їх обробляють і формують у встановленому порядку, після чого готівка передається завідуючому касою під розписку в контрольному листі.
Після здачі касирами грошей контролери лічильних бригад звіряють виведені в контрольних відомостях суми перерахованої грошової виручки кожним касиром з підсумками контрольних листів. Загальну суму контрольних відомостей з урахуванням надлишків і недостач контролери бригад порівнюють з оголошеною сумою вкладення грошей до сумок, прийнятих ними для розкриття і перерахування, і передають контрольні відомості, контрольні листи касирів і порожні сумки касиру (контролеру).
Касир (контролер) перевіряє відповідність кількості порожніх сумок, повернених контролерами бригад, кількості сумок, одержаних ними для перерахування, і повноту здачі грошей. Після вказаної перевірки касир (контролер), який очолює касу перерахування, передає документи про перерахування готівки завідуючому касою.
Завідуючий касою звіряє відповідність суми грошей, прийнятої ним від касирів, даним контрольних відомостей, розписується в довідці про прийняті вечірньою касою сумки (мішки) з готівкою і порожні сумки про суму грошей, одержану ним до оборотної (операційної) каси, і передає шляхові відомості, реєстри і журнал обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок, а також контрольні відомості перерахування виручки головному бухгалтеру установи банку. Контрольні листи касирів повертаються касиру (контролеру) і зберігаються протягом 10 робочих днів.
Головний бухгалтер (його заступник) перевіряє повноту надходження грошей до операційної каси і підписує довідку про прийняті вечірньою касою сумки (мішки) з готівкою і порожні сумки. Супровідні контрольні та зведені відомості, а також довідка про загальну суму виручки, яка здана інкасаторами за журналом обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок та довідкою про видачу інкасаторам сумок, мішків, явочних карток, підшиваються до касових документів дня.
Касир (контролер) передає після закінчення дня або у міру перерахування порожні сумки торговельних підприємств, організацій, підприємств зв'язку, станцій залізниць з вкладеними у них квитанціями і неприйнятими до сплати чеками, дільниці інкасації завідуючому касою під розписку в окремій книзі з зазначенням часу здачі і кількості сумок.

 

Яндекс.Метрика >