...
Нормативні показники регулювання інвестиційної діяльності комерційних банків. PDF Печать E-mail

Нормативні показники регулювання інвестиційної діяльності комерційних банків.

З метою забезпечення контролю за інвестиційною діяльністю банків, а саме за прямими інвестиціями, Національний банк установлює нормативи інвестування.
Прямі інвестиції банків - це внесення банками власних коштів або майна до статутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права (акції, пайові свідоцтва), емітовані такою юридичною особою.
Банки мають право здійснювати прямі інвестиції (за рахунок власних коштів і від власного імені)  лише на підставі письмового дозволу  Національного банку,  що надається згідно з правилами, установленими відповідними нормативно-правовими актами Національного банку. Банки мають право здійснити інвестицію без письмового дозволу Національного банку, якщо:
інвестиція в будь-яку юридичну особу становить не більше ніж 5 відсотків регулятивного капіталу банку;
юридична особа,  в яку здійснюється інвестиція, веде виключно діяльність з надання фінансових послуг;
регулятивний капітал банку повністю відповідає вимогам, установленим цією Інструкцією, та вимогам для інвестицій, установленим нормативно-правовими актами Національного банку.
Банку забороняється інвестувати кошти в підприємство, установу,  статутом  яких  передбачено повну відповідальність його власників.
З метою обмеження інвестиційного ризику, пов'язаного із здійсненням інвестиційної діяльності та можливою втратою капіталу інвестора, Національний банк установив такі нормативи інвестування: норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11), норматив загальної суми інвестування (Н12).
До розрахунку нормативів інвестування не включаються суми акцій та інших цінних паперів,  придбаних банком:
а) у зв'язку з реалізацією права заставодержателя, та за умови, що банк не утримує їх більше одного року;
б) з метою створення  фінансової холдингової групи, за умови, що емітентом придбаних акцій є інший банк;
в) у результаті андеррайтингу, за умови, що придбані цінні папери перебувають  у  власності  банку  не  більше одного року;
г) за рахунок та від імені своїх клієнтів.
Про невключення згідно з підпунктами “а” та “г” цього пункту відповідних сум до розрахунку нормативів інвестування банки зобов'язані повідомляти Національний банк одночасно з поданням форм звітності щодо розрахунку цих економічних нормативів, а також мають подавати план реалізації одержаних цінних паперів у зв'язку з реалізацією права заставодержателя та відповідного документального підтвердження, що такі папери були одержані в погашення заборгованості за попередньо наданим кредитом.
Н11 Норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою. , де

Кін – кошти банку, що інвестуються на придбання акцій (часток, паїв) окремо за кожною установою;

ЦП – цінні папери в портфелі банку на продаж та інвестування. Вак - вкладення в капітал (що не консолідуються) інших банків та установ у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу та в дочірні установи Не має перевищувати 15%.
Н12 Норматив загальної суми інвестування. де

Кін – кошти банку, що інвестуються на придбання акцій (часток, паїв) будь-яких юридичних осіб. Не має перевищувати 60%

Норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою  (Н11).Норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою встановлюється для обмеження ризику, пов`язаного з операціями вкладання коштів банку до статутних фондів установ, що може призвести до втрати капіталу банку.Норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою розраховується за формулою:
Де:  Кiн - кошти банку, що інвестуються на придбання акцій (часток/паїв) окремо за кожною установою.
ЦП - цінні папери в портфелі банку на продаж та на інвестиції з урахуванням загальної суми сформованого резерву під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж та на інвестиції.
Вак – вкладення в капітал (що не консолідуються) інших банків та  установ у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу та в дочірні установи.
РК - регулятивний капітал банку.  Норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою визначається як співвідношення розміру коштів, які інвестуються на придбання акцій (паїв, часток) окремо за кожною установою, до регулятивного капіталу банку.  До коштів, що  інвестуються,   уключаються:

акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж та на інвестиції, що випущені  установою;

вкладення в асоційовані та дочірні  фінансові установи.  При обчисленні цього нормативу в знаменнику до суми регулятивного капіталу  банку додається сума вкладень у цінні папери  в портфелі банку на продаж та інвестиції, що випущені банками (за мінусом суми сформованого резерву під знецінення таких цінних паперів), і вкладень у статутні фонди  інших банків та фінансових установ, на суму яких  зменшено  регулятивний капітал згідно з пунктом 7  розділу ІІ  цієї Інструкції.
Нормативне значення нормативу (Н11) не має перевищувати

15 відсотків.
Норматив загальної суми  інвестування   (Н12) Норматив загальної суми інвестування встановлюється для обмеження ризику, пов`язаного з операціями вкладання (прямого чи опосередкованого) коштів банку до статутних фондів будь-яких  юридичних осіб,  що може призвести до втрати капіталу банку. Цей норматив характеризує використання капіталу банку для придбання акцій (паїв/часток) будь-якої юридичної особи.
Норматив загальної суми iнвестування розраховується за формулою:

Де:

Кiн - кошти банку, що iнвестуються на придбання акцiй (часток/паїв)  будь-яких юридичної осіб.   ЦП – цінні папери в портфелі банку на продаж та на інвестиції з урахуванням загальної суми сформованого резерву під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж та на інвестиції.  Вак – вкладення в капітал (що не консолідуються) інших банків та установ у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу та в дочірні установи.
РК - регулятивний капітал банку.Норматив загальної суми інвестування визначається як співвідношення суми коштів, що інвестуються на придбання акцій (паїв/часток) будь-якої юридичної особи,  до регулятивного капіталу банку.До коштів,  що  інвестуються,   включаються:

акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж та  інвестиції, що випущені банками та фінансовими установами й іншими емітентами;

вкладення в асоційовані та дочірні компанії. При обчисленні цього нормативу в знаменнику до суми регулятивного капіталу  банку додається сума вкладень у цінні папери  в портфелі банку на продаж та інвестиції, що випущені банками (за мінусом суми сформованого резерву під знецінення таких цінних паперів), і вкладень у статутні фонди  інших банків та фінансових установ, на суму яких  зменшено  регулятивний капітал згідно з пунктом 7  розділу ІІ  цієї Інструкції.
Нормативне значення нормативу (Н12) не має перевищувати

60 відсотків.

 

Яндекс.Метрика >