...
КУРСОВА РОБОТА з фінансів підприємств на тему “ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА” PDF Печать E-mail

ЗМІСТ

 

ВСТУП .....................................................................................................................3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРИТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТО-КАМИ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Складова управління грошовими потоками підприємства............ ….6

1.2. Управління формування вхідних і вихідних грошових потоків на підприємстві ........................................................................................................12

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ РУХУ І ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ (НА ПРИКЛАДІ ТОВ “ДИНАСТІЯ”)

2.1. Оцінка звіту про рух грошових коштів.................................................16

2.2. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства ...................23

РОЗДІЛ 3.ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ …………………26

ВИСНОВКИ............................................................................................................35

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ .......................................................37

ДОДАТКИ ..............................................................................................................39

ВСТУП

 

Актуальність теми. Починаючи з 80-х років XX ст. спостерігається зміщення акцентів до динамічних підходів у вивченні економічних проце-сів, які дозволяють розглядати підприємство як складну  систему, комплек-сно досліджувати процеси, що протікають в ній. Це спричинило появу від-носно нового економічного поняття “грошові потоки”, так як саме вивчення грошових потоків, механізму їх формування дозволяє комплексно з пози-цій динаміки досліджувати розвиток підприємства.

В ринковій економіці життєздатність економічної системи в значній мірі визначається наявністю, спроможністю забезпечувати достатнє надхо-дження та ефективне використання грошових коштів. Ефективне функціо-нування підприємства в значній мірі обумовлюється станом його грошових потоків, які є відображенням всього комплексу економічних процесів, що протікають на підприємстві.

Дефіцит грошових коштів на сьогоднішній день є однією з централь-них проблем функціонування вітчизняних підприємств, що обумовлює їх вихід зі стану фінансової рівноваги та стримує економічне зростання.

Ступінь розробленості проблеми. Окремі питання управління гро-шовими потоками, що розглядаються в працях зарубіжних авторів: Кінга А.М., Бернстайна Л.А., Брігхема Є.Ф., Лі Ч.Ф., Фіннерті Д.І., Коласс Б., Пе-рар Ж., Causse G., Chevalier A., Levasseur M., Meunier H., Barolet F., Boulmer P., Turbot P., Souriau U., Ткачука М.І., Кирєєвої Є.Ф., Шеремета А.Д., Сайфуліна Р.С., вітчизняних економістів:  Унковської Т.Є., Людаєва В.В., Єремєєвої Н.М. не містять достатнього інструментарію управління грошовими потоками та не відзначаються комплексним підходом до вирі-шення проблеми. Найбільш послідовно питання управління грошовими по-токами висвітлені в працях українського вченого Бланка І.О.

В цілому, слід зазначити, що грошові потоки як самостійний об’єкт фінансового управління на сьогоднішній день в сучасній економічній літературі досліджені недостатньо. Разом з тим, вони безумовно є важли-вим самостійним об’єктом фінансового менеджменту, що потребує поглиб-лення теоретичних основ та розширення практичних рекомендацій в даній області.

Метою роботи є теоретичне  обґрунтування та розробка  ре-комендацій щодо удосконалення управління грошовими потоками підприємства на прикладі ТОВ “Династія”. ...

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ГРОШО-ВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

 

 

1.1. Складові управління грошовими потоками підприємсва.

 

Грошові кошти — це кошти підприємства на розрахунковому рахунку в банку і на інших рахунках, а також готівкові грошові кошти в касі. Грошові кошти використовуються для розрахунків з бюджетом, з постачальниками матеріальних цінностей і споживачами, з працівниками підприємства по заробітній платі, підзвітних сумах тощо.

Вільні грошові кошти підприємств повинні обов'язково зберігатися в банку, причому підприємство самостійно вибирає установу банку для зберігання грошей. Готівку, необхідну для забезпечення господарської діяльності, підприємства зберігають в своїх касах. Частина грошових коштів видається під звіт співробітникам підприємств для витрат, виникаючих в зв'язку з виконанням доручень адміністрації підприємства [18, c.16].

Розрахунки між підприємствами і організаціями здійснюються як правило без участі готівки, шляхом перерахування коштів з рахунку в банку свого підприємства на відповідні рахунки інших підприємств. Це виключає використання в розрахунках готівки і пов'язані з ними витрати на охорону, транспортування, але не виключає самої готівки з розрахункових операцій. Розрахунки і платежі здійснюються як правило за допомогою грошових коштів. По суті розрахунки готівкою нічим не відрізняються від безготівкових перерахувань.

Кошти у валюті іноземних держав враховуються окремо по кожній валюті, але в перерахунку на національну валюту України. Необхідність такого перерахунку пов'язана з тим, що грошовий вимірник в бухгалтерському обліку виступає як узагальнюючий методичний прийом. Бухгалтерський баланс всіх підприємств України складається тільки у одній валюті, в гривнах.

Динамічний підхід до управління грошовими коштами в сучасній тео-рії фінансового менеджменту поступово виділяється в окрему область до-слідження, оперуючи терміном “грошові потоки”, який в цілому, ідентифі-кується з рухом грошових коштів і спроможний описувати функціонування підприємства в динаміці [19, c.15].

Дану роботу можна отримати по замовленню по електронній адресі на головній сторінці!
 

Яндекс.Метрика >