...
Комерційні банки як основні учасники валютного ринку. PDF Печать E-mail

Комерційні банки як основні учасники валютного ринку.

Економіка сучасного світу все більше стає взаємопов’язаною. Специфіка міжнародних розрахунків заключається в тому, що в якості валюти ціни і платежу використовуються звичайно іноземні валюти, оскільки поки що відсутні загальновизнані світові кредитні гроші, обов’язкові  для приймання в усіх країнах. Поряд з цим в кожній суверенній державі в якості законного засобу платежу використовується її національна валюта. Тому необхідною умовою розрахунків по зовнішній торгівлі, послугам, кредитам, інвестиціям, міждержавним платежам є обмін однієї валюти на іншу у формі купівлі чи продажу іноземної валюти платником чи отримувачем.
Валютні ринки – це офіційні центри, де відбувається купівля-продаж іноземних валют на основі попиту і пропозиції. Операції з обміну валют відомі з давніх часів. Однак валютні ринки в сучасному розумінні сформувалися у ХІХст. Цьому сприяли такі передумови: розвиток міжнародних економічних зв’язків; розвиток світової валютної системи, поширення кредитних засобів    міжнародних розрахунків; розвиток банківських систем та кореспондентських зв’язків між банками різних країн; удосконалення засобів зв’язку та інформації – модемний, мережевий зв’язок, телеграф, телефон, телекс.
По мірі розвитку національних ринків та їх взаємозв’язку склався єдиний світовий валютний ринок для провідних валют в світових фінансових центрах. Сучасні валютні ринки характеризуються наступними основними особливостями:
- посилення інтернаціоналізації валютних ринків на базі інтернаціоналізації господарських зв’язків;
- широке використання електронних засобів зв’язку і здійснення операцій і розрахунків через їх канали;
- операції   здійснюються   безперервно  протягом  доби  по  черзі  в різних  країнах світу;
- техніка валютних операцій уніфікована та ґрунтується на записах на кореспондентських рахунках банків;
- широкий  розвиток  операцій  з  метою  страхування  валютних  та  кредитних ризиків;
- спекулятивні та арбітражні операції набагато перевищують комерційні валютні операції;
- нестабільність курсів валют;
- високий ступінь довіри;
- децентралізований характер здійснення валютних операцій.
З функціональної точки зору валютні ринки забезпечують: своєчасне здійснення міжнародних розрахунків; диверсифікацію валютних резервів банків, підприємств, держав, регулювання валютних курсів; страхування валютних і кредитних ризиків; взаємозв’язок світових валютних, кредитних і фінансових ринків; отримання спекулятивного прибутку учасниками ринку у вигляді різниці курсів валют; регулювання економіки.
Основними учасниками валютних ринків виступають центральні банки, комерційні банки, брокерські фірми, найбільші корпорації, інші фінансові інститути, валютні біржі, приватні особи.
Центральні банки виконують функцію управління валютними резервами, проведення валютних інтервенцій, що впливають на рівень обмінного курсу, а також регулювання рівня відсоткових ставок за вкладами у національній валюті. Найбільший вплив на світові валютні ринки мають центральні банки США    (Федеральна резервна система), Германії (Бундесбанк), Великобританії (Банк Англії).

Валютні брокерські фірми є юридичними особами і звичайно працюють з біржами та банками. Вони виконують функцію зведення покупців і продавців валюти та здійснення між ними конверсійної , кредитної чи депозитної операції. За своє посередництво брокерські фірми отримують комісійні у вигляді процента від суми угоди. Брокерські фірми та комерційні банки володіють інформацією про валютні курси  і  беруть  участь  у  формуванні   поточних,  форвардних   валютних курсів та відсоткових ставок.
Валютні біржі – це зазвичай некомерційні підприємства, оскільки їх головна мета полягає не в отриманні прибутку , а в організації торгів валютою і в мобілізації тимчасово вільних валютних ресурсів. У деяких країнах (наприклад, в Японії, Німеччині, Франції, Росії, Україні тощо) роль валютних бірж полягає у встановленні  офіційного   курсу   валют,  який  практично   не  відрізняється   від міжбанківського курсу.
Фірми, що проводять зовнішньоторговельні операції створюють постійний попит на іноземну валюту (в основному імпортери) та пропозицію іноземної валюти (експортери) , а також розміщують та запозичують вільні валютні залишки в короткотермінові депозити. При цьому такі організації прямого доступу на валютний ринок, як правило, не мають і проводять конверсійні  та депозитні операції через комерційні банки.
Компанії, що здійснюють закордонні вкладення активів ( інвестиційні фонди, фонди грошового ринку, міжнародні корпорації) проводять політику диверсифікованого управління портфелем активів, розміщуючи кошти в цінних паперах урядів та корпорацій різних країн. До даного виду фірм відносяться також великі міжнародні корпорації, що здійснюють іноземні виробничі інвестиції : створення філіалів, спільних підприємств тощо. Це такі фірми, як Ксерокс,  Нестле, Дженерал Моторс та інші.
Учасниками валютного ринку є також приватні особи – фізичні особи, які проводять широкий спектр неторговельних операцій у сфері закордонного туризму, переведення заробітної плати, пенсій, гонорарів, купівлі та продажу готівкової валюти.
До 85-95% валютних угод, що здійснюються на валютному ринку припадає на комерційні банки. Їх головна роль зумовлена тим, що вони відкривають і утримують валютні рахунки інших учасників ринку з метою здійснення необхідних конверсійних та кредитно - депозитних операцій у валюті. Банки акумулюють (через операції з клієнтами) сукупні потреби ринку у конверсіях, залучають і розміщують кошти через співробітництво з іншими банками. Крім задоволення заявок своїх клієнтів, банки проводять валютні операції самостійно за рахунок власних коштів. У зв’язку з цим валютний ринок розглядається як ринок міжбанківських угод, головне  місце  на  якому  відводиться комерційним банкам. Однак не всі банки можуть в рівній мірі приймати участь в операціях валютного ринку. Величина банку, його репутація, рівень розвитку зарубіжної мережі  відділень   та  філіалів,  обсяг   здійснюваних   через банк    міжнародних розрахунків – ці фактори в значній мірі визначають його роль на валютних ринках. Тому найбільший обсяг валютних  операцій припадає на долю найбільших банків: Японії , Великобританії, США, Німеччини, Швейцарії, Франції.
Великі банки мають валютні відділи, обладнані ЕОМ, телефонним та телексним зв’язком з іншими банками, брокерськими фірмами і світовими фінансовими центрами. Як правило, вони під’єднані телетайпом або відеозв’зком до телеграфного агентства (Рейтер - дилінг, Блумберг та інші), яке постійно повідомляє про важливі політичні й економічні події, а також про курси валют.Для обліку та розрахунків за валютними угодами  широко використовується ЕОМ. Використання ЕОМ дозволяє щохвилини контролювати позиції банків у різних валютах, а також операції з окремими банками. Автоматизована обробка операцій збільшує можливості оборотів, гарантує точність та вчасність переведення і контролю за надходженням валюти. Розвиток системи телекомунікацій на базі СВІФТ дозволяє швидше та з меншими затратами здійснювати угоди і переведення коштів за ними, зокрема отримувати підтвердження надходження валюти зранку наступного дня після укладання угоди, тобто раніше реального зарахування її на рахунки банків. Електронна система Рейтер – дилінг дає можливість банкам моментально встановлювати контакт і здійснювати угоди із зацікавленими банками, під’єднаними до цієї системи, скорочуючи час пошуку партнерів на ринку.
Дилерський апарат валютних відділів складається з дилерів, економістів - аналітиків, менеджерів. Дилери – це спеціалісти з купівлі – продажу валюти. Робота між ними розподіляється за валютами і видами операцій (з торговельно – промисловою клієнтурою, міжбанківські, готівкові, строкові  та інші). У невеликих банках дилер одночасно виступає як експерт та оператор. Головні дилери мають право здійснювати арбітражні операції та створювати спекулятивні позиції з валютою. Економісти  –  аналітики  прогнозують  рух  валютних  курсів  і   відсоткових ставок на підставі вивчення тенденцій розвитку економіки, політики, міжнародних розрахунків, розробляють економетричні моделі оцінки валютних ризиків і найефективніші  способи  їх  страхування, які   використовуються   для рекомендацій у відносинах з клієнтурою. Загальне керівництво валютними операціями покладено на менеджерів, які керуються у своїй діяльності валютною політикою, затвердженою валютним комітетом – робочим органом банку.
Український валютний ринок є складовою частиною світового ринку, де здійснюються обмінні та кредитно - депозитні операції з іноземною валютою відповідно до чинного законодавства у сфері валютного регулювання та валютного контролю. Суб’єктами міжбанківського валютного ринку виступають НБУ, уповноважені банки та кредитно-фінансові установи, а також валютні біржі.
Уповноваженими банками (їх ще називають девізними або валютними) є  комерційні банки офіційно, зареєстровані на території України , що мають генеральну банківську ліцензію та отримали письмовий дозвіл НБУ на здійснення валютних операцій, а також здійснюють валютний контроль за операціями своїх клієнтів. Відповідно уповноваженими кредитно-фінансовими установами називають установи, що мають генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій і здійснюють валютний контроль за операціями своїх клієнтів.
Генеральні ліцензії видаються НБУ комерційним банкам та іншим кредитно-фінансовим установам на весь період дії режиму валютного регулювання на здійснення валютних операцій, що не потребують індивідуальної ліцензії.
Індивідуальні ліцензії НБУ видає на здійснення разових валютних операцій на період, необхідний для їх здійснення. Індивідуальних ліцензій потребують операції:

· вивезення, переказування і пересилання за межі України валютних цінностей за винятком вивезення, переказування і пересилання за межі України фізичними особами – резидентами  іноземної валюти на суму, що визначається НБУ; фізичними особами – резидентами  і нерезидентами іноземної валюти, яка була раніше ввезена ними в Україну на законних підставах;  здійснення  платежів  за  межі  України  в  погашення  кредитів, наданих в іноземній валюті; вивезення за межі  України прибутку  в  іноземній

валюті від іноземних інвестицій (репатріація прибутку) тощо;

· надання й одержання резидентами кредитів в іноземній валюті, якщо терміни і суми таких кредитів перевищують встановлені законодавством межі;

· використання іноземної валюти на території України як засобу платежу або як
засобу застави;

· розміщення валютних цінностей на рахунках і у вкладах за межами України за винятком відкриття: фізичними особами – резидентами рахунків в іноземній валюті на час їх перебування за кордоном; кореспондентських рахунків уповноваженими банками; рахунків в іноземній валюті філіями та представництвами підприємств і організацій України за кордоном, які не здійснюють підприємницької діяльності;

· здійснення інвестицій за кордон, у тому числі через придбання цінних паперів, за винятком цінних паперів або інших корпоративних прав, отриманих фізичними особами – резидентами як дарунок або у спадщину .
За умови отримання письмового дозволу НБУ комерційні  банки  мають право здійснювати неторговельні операції з валютними цінностями; ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України; ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті і коррахунків банків нерезидентів у грошовій одиниці України; відкриття коррахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними; відкриття коррахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними; залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України та на міжнародних ринках; операції з банківськими металами на валютному ринку України та на міжнародних ринках; інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках .
На даний час в Україні валютним дилінгом на міжнародних фінансових ринках займаються Укрексімбанк, Промінвестбанк, Приватбанк, Перший український міжнародний банк, “Ва-банк”, банк “Аваль”, Укрінбанк та деякі інші. І хоча ці банки здійснюють далеко не всі можливі види операцій на міжнародних фінансових ринках, сьогодні можна стверджувати, що саме вони є лідерами в сфері валютних операцій на українському ринку.

 

Яндекс.Метрика >