...
Банківська справа
1 КУРСОВА РОБОТА з фінансів підприємств на тему “ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА”
2 Банки і банківські системи
3 “Банки: сутність, види та особливості”
4 Банк Англії
5 "Порівняльний аналіз механізмів рефінансування"
6 Банківська система Франції
7 Види кредитів комерційних банків
8 Банки і банківська система
9 Банківські ресурси
10 Комерційний банк
11 Ліквідність банку
12 S.W.І.F.T. - товариство міжбанківських фінансових телекомунікацій.
13 Комерційнi банки України і шляхи підвищення їх ролі в економіці
14 Облік амортизації основних засобів і нематеріальних активів в банках
15 "Механізм кредитування юридичних осіб і шляхи його вдосконалення"
16 Депозитарна діяльність комерційних банків.
17 Формування резервів для покриття збитків від операцій з цінними паперами.
18 Принципи побудови та структура Плану рахунків бухгалтерського обліку в комерційних банках України.
19 Характеристика та призначення основних класів Плану рахунків.
20 Особливості структурної побудови банківського бухгалтерського балансу.
21 Доходи банків, їх склад і структура, джерела формування.
22 Витрати банків, їх склад та структура.
23 Призначення та характеристика банківських резервів.
24 Банківський прибуток та порядок його використання.
25 Фонди банків: види, порядок формування та використання.
26 Аналіз кредитоспроможності позичальника як метод захисту від кредитного ризику.
27 Комерційні банки як основні учасники валютного ринку.
28 Сутність валютних операцій та їх класифікація.
29 Неторговельні операції комерційних банків в іноземній валюті.
30 Валютна позиція банку: поняття, види та порядок регулювання.
31 Торговельні операції в іноземній валюті.
32 Законодавство у сфері валютного регулювання та валютного контролю в Україні.
33 Валютна політика та її особливості в Україні.
34 Валютна політика та її особливості в Україні.
35 Місце та роль комерційних банків на ринку цінних паперів.
36 Діяльність банків по випуску цінних паперів.
37 Чеки в системі безготівкових розрахунків України
38 Організація вексельного обігу та вексельної форми розрахунків у господарській діяльності підприємств
39 Банківські пластикові картки як засіб платежу та розрахунку.
40 Сутність, види та функції кредиту. Класифікація банківських кредитів.
41 Кредитна система та суб’єкти кредитних відносин.
42 Кредитний процес та його основні етапи.
43 Кредитна угода як правова основа кредитних відносин.
44 Сучасні форми банківського кредитування.
45 Економічна сутність, види та особливості надання споживчого кредиту.
46 Форми та види кредитного забезпечення.
47 Управління ресурсами комерційних банків.
48 Сутність касового обслуговування та правова основа його здійснення в установах банків.
49 Види касових операцій та структурна будова касового підрозділу.
50 Порядок здійснення операцій в прибуткових та вечірніх касах. Документообіг.
51 Організація і порядок роботи каси перерахування.
52 Організація роботи операційних кас з іноземною валютою та платіжними документами в іноземній валюті.
53 Безготівкові розрахунки: суть, принципи організації та форми.
54 Організація розрахунків із застосуванням платіжних доручень, вимог - доручень та вимог у безготівковому обігу України
55 Акредитивна форма безготівкових розрахунків
56 Нормативні показники регулювання інвестиційної діяльності комерційних банків.
57 Процентні ставки та їх роль у банківській справі. Базові поняття фінансової математики.
58 Методи нарахування та визначення процентів.
59 Прості ставки позичкового проценту.
60 Склад та джерела формування банківських ресурсів.
61 Капітал банку як основа формування власних ресурсів.
62 Міжнародний досвід формування банківського капіталу.
63 Характеристика депозитних ресурсів та депозитна політика.
64 Форми та методи запозичення коштів для комерційних банків.
65 Особливості побудови банківських систем деяких країн світу.
66 Правовий статус, функції і операції НБУ.
67 Побудова та правові основи функціонування банківської системи України.
68 Економічна сутність банку як посередника на фінансовому ринку.
69 Види комерційних банків в Україні та їх функції.
70 Характеристика операцій по формуванню банківських ресурсів.
71 Активні операції комерційних банків.
72 Нормативи капіталу та порядок їх розрахунку.
73 Нормативи ліквідності комерційного банку.
74 Нормативи кредитного ризику: склад, порядок розрахунку та економічна інтерпретація.
75 БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНІ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
76 Структура банківської системи України
77 Загальна структура електронної пошти НБУ.
78 “Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків ”
79 «Комерційнi банки в Україні»
80 Посилення транснаціональних банків і підвищення їхньої ролі в процесі консолідації
81 Структура банківської системи України
82 Центральний банк та його роль у національній економіці
83 Ринок фінансових послуг
84 Касові операції комерційного банку
85 Центральні банки, їх походження, призначення
86 “Ефективність використання позик та управління проектами Світового банку в Україні”
87 Механізм розрахунків у зовнішньоторгових операціях
88 “ Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 – 1924 року “
89 Автоматизація масових платежів, електронні гроші
90 “Банківська діяльність”
91 Огляд монографічної і періодичної літератури щодо організації процесу кредитування в комерційних банках
92 «Поняття та правовове регулювання ринку цінних паперів” “Відкриття філій та представництв комерційних банків”
93 Порядок видачі банками готівки
94 “Банківська система та створення депозитів”
95 “Кредитно-грошова політика Центрального Банку”
96 ФОРМУВАННЯ РЕСУРСІВ комерційних банків
97 Процентна політика комерційного банку
98 Грошові розрахунки в господарському обороті україни
99 “Роль НБУ на ринку державних цінних паперів”
100 Кредити в Україні
101 Формування депозитних ресурсів
102 “Банківська система України”
103 Кредитні операції комерційних банків
104 Вступ до фаху. Робота в банку.
105 Суть, будова та функції банківської системи

Яндекс.Метрика >