...
Вплив комп’ютерної техніки на ефективність проведення аудиту PDF Печать E-mail

Вплив комп’ютерної техніки
на ефективність проведення аудиту


Комп’ютеризація є однією з найважливіших стадій науково
технічного прогресу. Комп’ютеризацію пройшли найбільш розвинені країни
Заходу, окремі країни третього світу, держави Східної Європи, включаючи і Україну.
Інтенсивний розвиток електронно
обчислювальної техніки і технологій дав значний вплив на ефективність аудиту і вдосконалення його
методів. З’явилась можливість не тільки розрахунку, але й перевірки
показників ділової активності, фінансової стійкості короткострокової і
довгострокової перспективи, ліквідності і платоспроможності, оцінки
рентабельності активів та капіталу. Необхідно зауважити, що облікові
системи, які застосовують у комп’ютерному середовищі, сприяють проведенню аудиторських перевірок із використанням їх у комп’ютерній
мережі клієнтів.Такий прийом методики аудиту із застосуванням
комп’ютерів відомий під назвою «CAATs
Computer – Assisted Audit
Techniques» [19,с. 120].
Існують дві складові даної програми, які використовуються при внутрішньому аудиті:
1. Програмне забезпечення аудиту.
2. Контрольні дані.
Перша комп’ютерна програма використовується для перевірки змісту
файлів клієнта; друга – з метою перевірки функціонування комп’ютерних програм клієнта.
Щоб зробити достовірні висновки згідно з цією програмою, необхідно аудитору оволодіти технічними знаннями обробки данних.
З метою оволодіння методики застосування програмного забезпечення з аудиту можна використати аналітичну перевірку, за допомогою якої
розглянути записи клієнта, які збираються у файлах комп’ютера, або
скористатись методом контролю, що свідчить про законність, до
стовірність, повноту та якість результатів перевірки записів у облікових
регістрах.
Більшість економістів вважають, що комп’ютер в аудиторській практиці використовується в основному з метою здійснення аналітичних,
розрахункових та інших процедур.
Так, Б.Ф. Усач поділяє цю думку і вважає, що вітчизняні аудитори
широко використовують комп’ютерну техніку і спеціальні програмні засоби для виконання аналітичних процедур [28, с.178].
На думку професорів С. Ф. Голова, С. Я. Зубилевича, В.С. Рудниць
кого «аналітичні процедури необхідно здійснювати на початковій стадії
аудиту з метою оцінювання показників фінансової звітності» [28, с.178].
Практики економісти вважають, що комп’ютерна техніка використовується переважно з метою ведення обліку за допомогою спеціальних
програм.
Згідно з Міжнародним стандартом аудиту 401 «Аудит в середовищі
комп’ютерних інформаційних систем» передбачено, що мета і галузь діяль
ності аудитора не змінюється, коли йдеться про перевірку середовища
електронної обробки данних, однак, прикладна програма може поставити
аудитора перед необхідністю використання комп’ютера як засобу конт
ролю. Ці різноманітні варіанти використання комп’ютера відомі як «Ме
тоди аудиту при сприянні комп’ютера (МАСК)» (дод. 23).
На якість прийняття рішень в аудиторському процесі і підвищення
інформаційного забезпечення впливають такі обставини:
• збільшення кількості факторів, які враховуються аудитором при
дослідженні поставлених проблем;
• поглиблення аналізу господарських операцій,що здійснюються ауди
тором при перевірці;
• чітке і досконале формування висновків аудитора.
Забезпечення цих вимог потребує комплексності технологій і впро
вадження електронної обробки даних, які впливають на перспективність
аудиторської перевірки.
Комп’ютерні технології обробки інформації в аудиторському про
цесі сприяють удосконаленню інтелектуалізації аудиту та науковому об
грунтуванню його висновків.
Ці методи необхідно використовувати із залученням всіх відомих
типів конфігурацій комп’ютерів. Необхідність використання даного ме
тоду виникає тоді, коли відсутні вхідні документи, неможливо повністю
простежити здійснення всіх операцій і коли ефективність аудиту по
ліпшується за рахунок спеціальної комп’ютерної аудиторської програми.
Міжнародний стандарт аудиту 401 «Аудит в середовищі комп’ютер
них інформаційних систем» розглядає два його методи:
• програмне забезпечення контролю;
• тестуваня.
Програмне забезпечення контролю складається з ряду комп’ютер
них програм, які аудитор використовує як частину процедур перевірки,
що обробляють контрольні тести системи обліку.
Перевірку методом тестування використовують під час проведення
процедур контролю (дод. 24).
Програмним забезпеченням аудитора при аудиторській перевірці є:
програми бухгалтерського обліку, юридична база даних, програми аналі
зу діяльності підприємства, довідники різних ставок податків, курсів ва
лют програми складання звітності та інші свідчення.
Бухгалтерські програми допомагають при аудиторській перевірці.
Отже, використання комп’ютерної техніки в аудиті скорочує термі
ни аудиторського процесу і підвищує його вплив на результати діяль
ності підприємства.

 

Яндекс.Метрика >