...
РУХ НЕБЕСНИХ ТІЛ. БОРОТЬБА ЗА НАУКОВИЙ СВІТОГЛЯД PDF Печать E-mail


Правильне розуміння спостережуваних небесних явищ фор¬мувалося віками. Ви знаєте про зародження астрономії в Старо¬давньому Єгипті й Китаї, про пізніші досягнення давньогрецьких учених, спостереження жерців і про їхні хибні уявлення про природу, про використання ними своїх знань для власної вигоди. Жерці також створили й астрологію — псевдовчення про вплив планет на характер і долю людей та народів і про вигадану мож¬ливість пророкувати долю за розміщенням планет.

Відома вам і геоцентрична система світу, розроблена в II ст. н. е. давньогрецьким ученим Клавдіем Птолемеєм. Він у центрі світу «поставив» хоч і кулясту, але нерухому Землю, навколо якої оберталися всі інші світила (мал. 1).

Мал. 1. Система світу за Птоломеєм

Ви¬димий петлеподібний рух планет Птолемей пояснював поєднанням двох рівномірних колових рухів: рухом самої планети по малому колу і обертанням центра цього кола навколо Землі. Однак з на¬громадженням даних спостережень про рух планет теорія Пто-лемея потребувала дедалі більших ускладнень, що робили її громіздкою і неправдоподіб¬ною. Очевидна штучність системи, яка все більше ускладнювалася, і відсут¬ність достатньої узгоджено¬сті між теорією і спостере¬женнями вимагали її заміни. Це й зробив у XVI ст. великий польський учений Міколай Коперник (1473— 1543).

Коперник відкинув догма¬тичне твердження про не¬рухомість Землі, яке століт¬тями володіло розумом лю¬дей. Поставивши Землю се¬ред рядових планет, він по¬казав, що вона, займаючи третє місце від Сонця, нарівні з усіма іншими планетами ру¬хається в просторі навколо Сонця і, крім того, обертається навколо своєї осі. Коперник сміливо доводив, що саме обер¬танням Землі та її обертанням навколо Сонця можна правиль¬но пояснити відомі на той час небесні явища й петлеподібний рух планет (див. мал. 2).

Мал.2. При спостереженні із Землі

проекція планети на небо описує петлю

Ця революція в астрономії і сві¬тогляді, зумовлена геліоцент¬ричною теорією Коперника, як зазначив Ф. Енгельс, звільни¬ла дослідження природи від релігії.

Г а л і л е о Г а л і л е й (1564—1642), який одним з перших спрямував телескоп на небо, правильно вважав свої відкриття підтвердженням теорії Коперника. Так, учений відкрив фази у Венери. Він установив, що така їх зміна можлива лише в тому разі, якщо Венера оберта¬ється навколо Сонця, а не навколо Землі. На Місяці Галілей виявив гори й виміряв їх висоту. З'ясувалося, що між Землею і не¬бесними тілами немає принципової відмінності; наприклад, гори, подібні до земних, існували й на небесному тілі. І ставало легше повірити, що Земля — це тільки одне з таких тіл.

У планети Юпітер Галілей відкрив чотири супутники. Тхне обертання навколо Юпітера спростувало уявлення про те, що лише Земля знаходиться в центрі обертання. На Сонці Галілей вия¬вив плями і за їх переміщенням зробив висновок, що воно обер¬тається навколо своєї осі. Існування плям на Сонці, яке вважа¬лося символом «небесної чистоти», також спростовувало ідею про нібито принципову відмінність між земним і небесним.

Молочний Шлях у полі зору телескопа виявився скупченням безлічі слабких зір. Всесвіт постав перед людиною як щось не¬зрівнянно грандіозніше, ніж маленький світ, який начебто обер¬тається навколо Землі, за уявленнями Арістотеля, Птолемея і середньовічних церковників. Церква, як ви знаєте з курсів істо¬рії й фізики, розправилася з Джордано Бруно (1548— 1600), який зробив сміливі філософські висновки з відкриття Коперника. Наполегливу боротьбу проти церковників за право поширювати справжні знання про будову Всесвіту вів М. В. Ломоносов (1711 —1765). У дотепній і привабливій віршовано-сатиричній формі він висміював мракобісів.

Розкріпачення людської думки, відмова сліпо йти за обмеже¬ними догматами церкви, заклик до сміливого матеріалістичного вивчення природи — ось головний, загальнолюдський підсумок боротьби Коперника, Бруно і Галілея за науковий світогляд.

 

Яндекс.Метрика >